วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

..ที่ดินของคนต่างด้าวในไทย..


..

กระป๋มเคยสงสัยว่า ปัจจุบันเมืองไทยมีคนต่างด้าวใช้เป็นแหล่งทำมาหากินสักกี่มากน้อย  เพราะเห็นต่างชาติเดินยั้วเยี้ยในเมืองไทยเต็มไปหมด บางรายมีคู่สมรสเป็นชาวไทย ในขณะที่คนไทยย่ำแย่ลงทุกวัน  แต่คนต่างดาว..เอ๊ย..ต่างด้าวมันเดินกร่าง  ยึดทรัพย์สิทธิบนที่ดินคนไทยเป็นว่าเล่น  ใครอนุญาตให้คนต่างด้าวมีสิทธิบนผืนแผ่นดินไทยได้มากมายเช่นนี้

ใน พรบ.กรมที่ดินระบุไว้ว่า  คนต่างด้าวต้องแจ้งความประสงค์การขอใช้ที่ดิน การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใช้ที่ดิน  การขอใช้ที่ดินมากกว่าที่กำหนด  และการยกเลิกใช้ที่ดิน

น่าจะแปลว่า .. รัฐมนตรีต้องรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวในประเทศไทยทั้งหมด  โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่จะลงหลักปักฐานเพื่ออยู่อาศัยและทำกินในเมืองไทยระยะยาว

ถ้าคนต่างด้าวจะมาลงหลักปักฐานในเมืองไทยและต้องการใช้ที่ดิน ก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตรัฐมนตรีตามกฏระเบียบกระทรวง  ขั้นตอนเหล่านี้จะปราศจากแป๊ะเจี๊ยะหรือไม่ !!

ดูกฏหมายที่เกี่ยวข้องบางมาตรา ...

หมวด ๘  การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว

มาตรา ๘๖
คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ และอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ด้วยภายใต้บังคับมาตรา ๘๔ คนต่างด้าวดังกล่าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกุศลสาธารณ หรือการศาสนา ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกำหนดโดยกฎกระทรวง และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี


มาตรา ๘๗ 
จำนวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตให้ตามความในมาตราก่อนมีกำหนด ดังนี้.-
(๑) ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน ๑ ไร่
(๒) ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน ๑ ไร่
(๓) ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน ๑๐ ไร่
(๔) ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน ๑๐ ไร่
(๕) ที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่เกิน ๑ ไร่
(๖) ที่ใช้เพื่อการกุศลสาธารณ ไม่เกิน ๕ ไร่
(๗) ที่ใช้เพื่อกาสุสาน ตระกูลละไม่เกิน ๑/๒ ไร่

คนต่างด้าวผู้ใดต้องการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกว่าที่บัญญัติไว้ใน (๓) ถ้าเห็นเป็นการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขก็ได้ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม


มาตรา ๘๙
เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใด ผู้รับอนุญาตต้องใช้ที่ดินเพื่อกิจการนั้น จะใช้เพื่อกิจการอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อกิจการอื่นใหม่ตามจำนวนที่ไม่เกินกำหนดในมาตรา ๘๗  ถ้าจะไม่ใช้ที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตนั้น ต้องแจ้งให้ทราบตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันไม่ใช้ที่ดินนั้น

คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหม่ ให้ขออนุญาตใหม่ต่อรัฐมนตรีตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มีอำนาจอนุญาต


มาตรา ๙๓
คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยได้รับมรดกฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินนั้น แต่เมื่อรวมกับที่มีอยู่แล้วไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีได้ตามความในมาตรา ๘๗ ก็ได้


มาตรา ๙๖ ทวิ
บทบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับคนต่างด้าวซึ่งได้นำเงินมาลงทุนตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาท โดยให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้.-

(๑) ประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนซึ่งต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมกาส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้
(๒) ระยะเวลาการดำรงการลงทุนต้องไม่น้อยกว่าสามปี
(๓) บริเวณที่ดินที่อนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

หมวด ๙  การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท

มาตรา ๙๗
นิติบุคคลดังต่อไปนี้ให้มีสิทธิในที่ดินได้เสมือนกับคนต่างด้าว ..
(๑) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน ถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้บริษัทจำกัดใดออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ที่มีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนทั้งหมด หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนของผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
(๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวน หรือดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่
(๔) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่

หมวด ๑๒ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๑๐
ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙ มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา ๑๑๑
ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๑๐๑
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความในมาตรา ๑๐๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา ๑๑๒
นิติบุคคลใด
(๑) ได้มาซึ่งที่ดินเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
(๒) ใช้ที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ได้รับอนุญาต
(๓) ใช้ที่ดินผิดเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๗ วรรคสอง
(๔) ไม่แจ้งการไม่ใช้ที่ดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๙
หรือ (๕) ค้าที่ดินอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๑ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความ
ในมาตรา ๑๐๒

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา ๑๑๓
ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ


ดูรายละเอียดที่นี่...
http://www.law.moi.go.th/010.pdf

*********************************

ข้อสงสัยต่อไปนี้ ..ใครรู้ช่วยบอกด้วยคร๊าบบบบบบ ..

1.) สนธิสัญญาที่ว่าไว้ในมาตรา 86 คืออันใดบ้างอ่ะ..
2.) ปัจจุบันมีคนต่างด้าวมากน้อยแค่ไหนที่ลงทุนระยะยาวในที่ดินในเมืองไทย แล้วเจ้าตัวคนต่างด้าวเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยไม่น้อยกว่ากี่วันต่อปี
3.) เรื่องจำนวนที่ดิน ..ระบุไว้ว่า "ไม่เกิน" กี่ไร่  (ข้อนี้แก้ไข..เพราะว่าผมตาถั่ว)
4.) เรื่องนิติบุคคล ..ทำไมไม่ระบุว่า "ห้ามเกินกว่าร้อยละเท่าไหร่" ทำไมเลือกเขียนว่า"เกินกว่าร้อยละ"  หรือว่าเดี๋ยวนี้ต่างด้าวถือหุ้นได้เต็มร้อย

5.) มูลค่าที่ดินก็ส่วนหนึ่ง  มูลค่าธุรกิจบนที่ดินก็อีกส่วนหนึ่ง  มูลค่าแป๊ะเจี๊ยะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ต่อมูลค่าที่ดิน
6.) เคยมีนักข่าวหรือโพลไหนบ้างไหม ที่ไปสัมภาษณ์คนต่างด้าวในไทยในหัวข้อที่ว่า "รัฐมนตรีคนไหนเรียกแป๊ะเจี๊ยะที่ดินคนต่างด้าวเยอะที่สุด"

..แต่บทลงโทษไม่สมส่วนกันเลยนะ..

โดย BaCon

 

กลับไปที่ www.oknation.net