วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทคัดย่องานวิจัยคณิตศาสตร์


ชื่องานวิจัย  การสร้างแบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหา

การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ ชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๘)

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนบ้านวังชะโอน ตำบลวังชะโอน  อำเภอบึงสามัคคี

                        จังหวัดกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

            การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก  เพื่อพัฒนาแบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหา

การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้  (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน   ตามเกณฑ์  80/80 (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกกระบวนการคิดการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร  ระคน

(3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน ที่พัฒนาขึ้น  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3  ขั้นตอน  คือ

            ขั้นตอนที่  1  การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกระบวนการคิดการแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกในด้านต่างๆ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2 

ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนบ้านวังชะโอน  จำนวน 9  คน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  แบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  จำนวน 8  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 20  ข้อ  สถิติที่ใช้  คือ  ,  S.D. 

และหาประสิทธิภาพโดยสูตร E1/E2

            ขั้นตอนที่  2  การทดลองใช้แบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านวังชะโอน  จำนวน 15  คน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  แบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  จำนวน 8 ชุด  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ t-test Dependent

ขั้นตอนที่  3  การประเมินแบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินแบบฝึกกระบวนการคิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)  5 ระดับ  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1.       แบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน ที่สร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพ  87.77/ 88.88 

2.       นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร

ระคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และ

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  มีประสิทธิภาพ  87.65/ 87.66

3.       นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร

ระคน  พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.45

โดย สิงห์คะนองนา

 

กลับไปที่ www.oknation.net