วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ออร์เคสตร้าเยาวชน...นักดนตรีตัวน้อย


    นักดนตรีตัวน้อย…ออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา

           ดนตรี...คืออาหารสมองชั้นเลิศสำหรักเด็ก ที่จะช่วยกระตุ้นให้เซลล์สมองที่กำลังเจริญเติบโตสร้างเส้นใยประสาทที่เชื่อมสมองซีกซ้าย และซีกขวาให้ทำงานประสานกันได้มาขึ้น ส่งผลดีต่อสติปัญญาของเด็ก

               ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนดนตรีอย่างแพร่หลาย ว่าเสียงดนตรีช่วยเพิ่มศักยภาพของสมองในการเรียนรู้ได้ เพราะการฟังหรือเล่นดนตรีจะกระตุ้นให้สมองหลายส่วนพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นระบบการคิด ระบบอารมณ์ ระบบการรับรู้และการเคลื่อนไหว ระบบการตอบสนองต่อความเครียด และระบบความจำ

       

               เทศบาลนคระยะลา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเล่นดนตรีว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชนยะลาให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน มีสุนทรียภาพ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น จึงได้เกิดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านดนตรี (ออร์เคสตร้า) โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้มีนโยบายให้จัตั้งวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาขึ้น

                                   

                 เริ่มตั้งแต่การปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเทศบาลนครยะลาได้ส่งคณะครูสนอดนตรีของโรงเรียนในจังหวัดยะลาไปอบรม ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในขณะเดียวกันได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 109 ชิ้น แบ่งเป็น เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องตี รวมเป็นเงินกว่า 4 ล้านบาท อีกทั้งได้เชิญผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีออร์เคสตร้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง จำนวน 19 ท่าน มาเป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อม และร่วมฝึกให้กับเยาวชนที่มีความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ศาสนา และวัฒนธรรมจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดยะลา ประมาณ 140 คน

                

              

โดย ppookk

 

กลับไปที่ www.oknation.net