วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตร


ภาพประธานด้านหลังธนบัตร  ชนิดราคา  100  บาท  แบบ 12

  เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงพระคธาธารชื่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ  ประดิษฐาน  ณ  อนุสรณ์ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์  ทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา  ครั้งสงครามยุทธหัตถี  ที่หนองสาหร่ายเขตเมืองสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  25 มกราคม  2535  พระมหาอุปราชาแม่ทัพพม่าที่ยกมารุกรานไทยถูกพระแสงของ้าวสิ้นพระชนม์  และกองทัพพม่า ต้องแตกพ่ายกลับไป


ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา  20  บาท  แบบ  12

 เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ทรงม้าศึกพร้อมทหารคู่พระทัยทั้งสี่คือ  พระเชียงเงิน  หลวงพิชัยอาสา  หลวงราชเสนา  และหลวงพรหมเสนา  ประดิษฐาน  ณ  สวนสาธารณทุ่งนาเชย  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงนำไพร่พล  ตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่า ที่ยกมาล้อมกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310  เมื่อตีฝ่าวงล้อมออกไปได้  ก็มุ่งหน้าไปเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการกอบกู้บ้านเมือง  และทรงสามารถกระทำได้สำเร็จหลังจาก เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเพียง  7  เดือน


ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา  10  บาท  แบบ  12

 เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราชทรงม้า  หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าพระบรมรูปทรงม้า  ประดิษฐาน  ณ  ลานพระราชวังดุสิต  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุง อาณาประชาราษฎร์ ให้อยู่เย็นเป็นสุข  ตลอดรัชสมัยของพระองค์  อีกทั้งยังทรงนำประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์อีกนานัปการให้เป็นไปด้วยดี  และดำรงเอกราชของชาติไว้ได้ท่ามกลางการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในครั้งนั้น  นอกจากนั้นยัง ได้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ากว่ายุคใดสมัยใด

 


ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา  500  บาท  แบบ  13

  เป็นภาพพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ประดิษฐาน  ณ  เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า  ฝั่งพระนคร  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้  เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงเป็นพระปฐมกษัตริย์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี  ทรงทำศึกสงครามป้องกันเอกราชอธิปไตย ของชาติ  และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สร้างความเจริญรุ่งเรือง  และความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ไว้เป็นอันมาก

 


ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา  500  บาท  แบบ  14

 เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ประดิษฐาน  ณ  เชิงเขาแก่นจันทร์  อำเภอเมือง  จัวหวัดราชบุรี  และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐาน  ณ  วัดอัมพวันเจติยาราม  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทั้งสอง พระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง  และก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก

 


ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา  50  บาท  แบบ  15

 เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประดิษฐาน  ณ  กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ  ในด้านพระพุทธศาสนา  และทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดาราศาสตร์  ทรงได้รับถวายพระราชสมัญญาภิไธยว่า เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 


ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา  100  บาท  แบบ  14

 เป็นภาพพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า เจ้าอยู่หัว  ประดิษฐาน  ณ  ลานหน้าเสาธง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา  และได้ทรงจัดให้มีการศึกษาแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นระบบ และทันสมัยส่งผลให้การศึกษาของชาติขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

 


ภาพประกอบด้านหลังธนบัตรชนิดราคา  50  แบบ  13

 เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประดิษฐาน  ณ  รัฐสภา  เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระองค์  ทรงสละพระราชอำนาจ  พระราชทานอำนาจอธิปไตยในการปกครองแก่ปวงชน  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2475  และพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2475

 


** ที่มา www.siambanknote.com

โดย เงินตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net