วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทมาเตือนสติพี่น้องตำรวจไทยทุกท่าน (นรต.26 โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง!)พี่น้องตำรวจไทย ท่านยังจำพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่เคยมอบให้แก่พวกท่านเมื่อสำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการเป็นนายตำรวจใหม่ๆได้หรือไม่เชื่อว่านายตำรวจรุ่นนี้คงมีหน้าที่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่ก็เป็นผู้มีคนนับหน้าถือตา ให้ความเชื่อถืออยู่มากมาย ท่านจะไม่เตือนสติผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างหรือคะ

ขอฟื้นความทรงจำและขอท่านโปรดใช้วิจารณญาณที่ดีของท่าน ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน อย่าให้ใครใช้อำนาจในมือของท่านเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เพื่อปกป้องคนไม่ดีจากการถูกลงโทษ อย่าให้เขาใช้ท่านช่วยในการทำสิ่งผิด นะคะ

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกวาระหนึ่ง

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย ซึ่งต่อไปจะได้เป็นกำลังและเป็นผู้นำในการพิทักษ์คุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประเทศและประชาชน

ตำรวจเป็นผู้มีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง และปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษให้ได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้

ท่านทั้งหลายผู้มีความปรารถนาและมีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สำเร็จผลอันสมบูรณ์ตรงตามอุดมคติ ควรจักได้พิจารณาด้วยเหตุผลให้เกิดปัญญาเห็นจริงในข้อนี้

ไม่ใช้อำนาจของตน ทั้งไม่ยอมตัวเป็นเครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะบังคับหรือหลอกล่อ ให้ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม

เมื่อทำได้ดังนี้ อำนาจของท่านจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทุกคนจะประสบความสำเร็จในการงานทุกอย่าง ได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับของตำรวจที่แท้ และจะเป็นผลให้สถาบันตำรวจมีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือได้ว่าจะอำนวยความสงบสุขและความยุติธรรมแก่ ประชาราษฎร์อย่างแท้จริง

ข้าพเจ้าขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสวัสดีในที่ทั้งปวง มีความแข็งแกร่งพร้อมด้วยกายด้วยใจ เพื่อสามารถปฏิบัติงาน สร้างเกียรติคุณและความสำเร็จให้แก่ตนและแก่การตำรวจไย ทั้งขอให้ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการทั่วหน้ากัน

พระบรมราโชวาทในพิธีรับกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕ ณ กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๖

สงสัยก็แต่ว่า นายตำรวจรุ่นที่รับกระบี่ เดือนเมษายน 2516 นี่ใช่ นรต. 26 รุ่นเดียวกับอดีตนายกเจ้าของทีมฟุตบอลหรือเปล่านะ? ไปค้นคว้าอีกนิดหน่อยจึงได้ข้อมูลเพิ่มติมดังนี้ค่ะ

"พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะ ผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ.๒๕๑๗ "ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑ เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๓๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๗ พระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติให้ ผู้ที่สำเร็จวิชาการตำรวจ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ของกรมตำรวจ ตามที่สภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจกำหนด ได้รับปริญญา ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรียกว่า"รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต" ใชัอักษรย่อว่า รป.บ.(ตร.) สภาการศึกษา มีอำนาจให้ปริญญา ตามพระราชบัญญัตินี้ แก่ผู้ที่สำเร็จวิชาการ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษา และวิทยฐานะเทียบเท่ากัน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐) ในปีพ.ศ.๒๕๑๘ สภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้อนุมัติปริญญา ให้แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่รุ่นที่ ๑๐ ซึ่งสำเร็จเมื่อปีการศึกษา ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นปีที่เริ่มเรียน ๔ ปี เป็นต้นมา ตามแบบมหาวิทยาลัยทั่วไป

ที่มา: http://www.pca.ac.th/pcaweb/a/a23/pa7.htm

ถ้านักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 10 จบปีการศึกษา 2499 นักเรียนนายร้อยตำรวจที่จบปีการศึกษา 2515 ซึ่งเป็นผู้รับพระบรมราโชวาทนี้ ก็ต้องเป็นรุ่น 26 ! ---->>>จุดใต้ตำตอซะแล้วเรา !?!

ขอบคุณที่มาอ่าน และแสดงความคิดเห็นค่ะ
ปิรันญ่า
31 พฤษภาคม 2551

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net