วันที่ พุธ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ได้อะไรจาก การเรียนรู้


ในบ่ายวันหนึ่งของการทำงานได้นัดรวมพลวิทยากรภายในที่เคยเข้าอบรมด้วยกัน ประมาณ 10 กว่าท่าน แต่มีวิทยกรมาร่วมประมาณ 4-7 ท่าน  มูลเหตุหลักที่นัดรวมพล ก็คือการที่ได้รับความรู้เพิ่มจาก อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย จากบล๊อกเรื่อง "วิทยากรฝึกอบรมยุคใหม่" จึงอยากจะนำมาถ่ายทอดให้กับวิทยากร และแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มวิทยากรภายใน ซึ่งมีเหตุการณ์ตามำลำดับ ดังนี้

1.เปิดคำถามนำ "สมมติว่าตัวท่านเป็นผู้เข้าอบรม ท่านต้องการเข้าอบรมกับวิทยากรแบบไหน"

คำตอบที่จับประเด็นได้มี ดังนี้

  1.1 มีเสน่ห์ในตัวเองสามารถดึงดูดคนฟังได้

  1.2 มีความรู้มีความชำนาญในเรื่องที่สอนได้ และถ่ายทอดออกมาได้

  1.3 มีวิธีการสอนที่ทำให้ไม่น่าเบื่อหน่าย

เหตุการณ์ต่อมา คือการสรุปว่า

2.วิทยากรยุคใหม่ คือ

  2.1 ควรเข้าใจผู้เรียน

  2.2 ไม่ต้องแจกเอกสารบรรยาย(มากเกินจำเป็น)

  2.3 ให้ผู้เรียนลงมือทำด้วยตนเอง

  2.4 เตรียมอุปกรณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนให้พร้อม

  2.5 สร้างบรรยากาศให้อยากเรียนรู้

  2.6 เทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลาย ไม่เน้นบรรยาย เช่น เกม ภาพยนต์ ดนตรี คอนเสริต์

เหตุการณ์ต่อมา

3.การร่วมเล่นเกม ช้างลากซุง ของวิทยากร

  3.1 วิทยากรได้ร่วมกันทดรองเล่น ได้เรียนรู้เพิ่ม และได้เรียนรู้เทคนิคการจัดเกมส์เพิ่ม

เหตุกการณ์ต่อมา

4.พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านอื่นๆ

  4.1 "มีพนักงานบางส่วนยังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้" ก็เป็นเกือบทุกองค์กร แต่การที่มีวิทยากรภายซึ่งเป็นผู้เสียสละเวลางาน เวลาส่วนตัว ในการเตรียมการสอน ในช่วงปีแรกๆ ขององค์กร และต่อไปในอีก 5 ปี พนักงานที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาจากการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นความภูมิใจของคนเสียสละกลุ่มแรกๆ และหากวิทยากรทุ่มเทการสอนที่น่าสนใจ ก็จะดึงคนที่ยังไม่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาได้

  4.2 "การที่วิทยากรภายในเสียสละเวลาในการเตรียมงานเตรียมข้อมูลการสอน น่าจะมีค่าตอบแทนให้" จะนำเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป

  4.3 "ปลายปีควรจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับวิทยากร เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับวิทยากรภายใน" ปลายปีนี้จะทำให้ตามความเหมาะสม

เหตุการณ์ต่อมา

5.สรุปภาพรวมภายหลังการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

  แม้ว่าในปัจจุบัน ทุกคนจะทำงานประจำจนแทบไม่มีเวลามาเป็นวิทยากร หรือเตรียมการสอน แต่ก็มีบางท่านเสียสละเวลาในการเรียนรู้ทักษะในการทำงานงานต่างๆ และรวบรวมข้อมูลมาเตรียมแผนการสอนในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการใช้งานของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งหากจะให้อ่าน หรือไปค้นคว้าหาความรู้เอง บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ยากเกินการ เพราะในอดีตสังคมแห่งการเรียนในห้องเรียนไม่ได้สนับสนุนให้พวกเราเป็นคนแบบนั้น  ฉะนั้น ในการทำงานจึงต้องควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่อาจจะต้องป้อนกันต่อไป ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  ส่วนการจัดจ้างวิทยากรภายนอกก็เป็นเรื่องจำเป็นในบางหลักสูตร ก็ต้องมีต่อไป แต่วิทยากรภายนอกก็ต้องมีวิธีการสอนให้เกิดกระบวนการที่บริษัทต้องการด้วย.... จึงจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีวิวัฒนาการที่นำไปสู่การเป็นพนักงานที่มีคุณภาพต่อไป

  จบ....

โดย rhero

 

กลับไปที่ www.oknation.net