วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อมธ. ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืน ชุมนุมได้ รอศึกษารธน. แต่ไม่เอารัฐประหาร


แถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง  จุดยืนขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

นับแต่ปี พ.ศ. 2549 สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้น ได้นำไปสู่การแบ่งข้างทางความคิดเป็นสองขั้วหลัก เกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวต่อต้านฝ่ายที่คิดตรงกันข้าม เกิดการรัฐประหาร ซึ่งความขัดแย้งแบบสองขั้วหลักนั้น ยังมิได้คลี่คลายไปแต่อย่างใด และนับวันยิ่งมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นำไปสู่การชุมนุมที่มีการเชื่อมโยงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้ามาใช้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามและใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับตน  จะถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ที่ต้องการล้มล้างสถาบัน หรือไม่จงรักภักดี นอกจากนี้สถานการณ์ปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความพยายามในการใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกัน โดยเห็นได้ชัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากทั้งสองฝ่าย

      องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีจุดยืนที่จะสนับสนุนสิทธิในการชุมนุมหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเสรีจากทุกฝ่ายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แนวร่วมประชาชนต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือกลุ่มอื่นๆ ทุกคนจะต้องมีสิทธิที่จะพูด ที่จะแสดงออกซึ่งความคิด ความเห็นทางการเมืองของตนได้ โดยไม่ถูกคุกคามสิทธิทั้งจากผู้ที่คิดเห็นต่างกันหรือจากฝ่ายรัฐบาล จะต้องเป็นไปโดยสันติ ไม่มีการใช้กำลังต่อกัน ปราศจากการยั่วยุและไม่มีการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ในขณะเดียวกัน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกร้องให้รัฐบาลจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยเด็ดขาด และขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายมีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรารถนาที่จะเห็นทุกฝ่ายเคารพในหลักการประชาธิปไตย ซึ่งในขณะนี้มีความกังวลเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิดรัฐประหาร โดยทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ขอแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้ว่า เราไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม และพร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านทันที หากมีการรัฐประหารเกิดขึ้น

ทั้งนี้ต่อประเด็นรัฐธรรมนูญที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความคิดเห็นว่า ควรจะรอผลการศึกษาจากคณะกรรมาธิการศึกษาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 และจากภาคประชาชนส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน อีกทั้งต้องพิจารณาประเมินถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็นที่จะแก้ไข อย่างละเอียดรอบคอบด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี หากจะมีการแก้ไขจริงแล้ว การแก้ไขต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก โดยปราศจากข้อกังขาของสังคม และจะต้องสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างทั่วถึง

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังว่าประเทศไทยจะก้าวเดินไปสู่ประชาธิปไตยอย่างมั่นคง บนหนทางที่ถูกต้อง และหวังว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะสามารถคลี่คลายไปได้ภายใต้แนวทางสันติวิธี

                                                                       

ด้วยความสมานฉันท์                                                

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 มิถุนายน 2551

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net