วันที่ พุธ เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ธรรมะจากพระแม่กวนอิม....ขันธ์ 5 คือ สูญญตา


ย้อนไปนับพันปีมาแล้ว ณ เชิงเขาคิชฌกูฎ กรุงราชคฤห์ องค์พระศากยะมุนีพุทธเจ้า กำลังทรงเข้าสู่สมาธิ อยู่ท่ามกลางบรรดาพระโพธิสัตว์ และพระอรหันตสาวกจำนวนมาก ขณะเดียวกับที่พระอวโลกิเตศวรมหาโพสัตว์ ได้ดำริขึ้นว่า "ขันธ์ทั้ง 5 เป็นความว่างอยู่แล้วตามธรรมชาติ".....

ดังนั้น พระอรหันตสาวกองค์หนึ่ง คือ "พระสารีบุตร" จึงได้ปรารภขอให้องค์พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จงแสดงธรรม เรื่อง "ความว่าง-สูญญตา" ให้แก่บรรดาพุทธบริษัทที่ชุมนุมอยู่ ณ ที่นั้น ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้มีกำเนิดแห่งพระสูตรที่ชื่อว่า"ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร" ซึ่งหมายความว่า "คำสอนหัวใจแห่งปัญญา นำพาข้ามฟากฝั่ง(พระนิพพาน)" ที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า "สูตรหัวใจ" มีใจความโดยย่อดังนี้.....


"รูป คือ ความว่างเปล่า ความว่างเปล่า คือ รูป รูปไม่อื่นไปจากความว่างเปล่า......

ความว่างเปล่าไม่อื่นไปจากรูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ ก็ว่างเปล่า.....

ธรรมทั้งปวงว่างเปล่า ไม่มีรูป ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้ว ไม่เพิ่ม ไม่ลด.....

ในความว่างเปล่าไม่มีรูป ไม่มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ......

ไม่มีตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ ไม่มีรูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส-ธรรมารมณ์.......

ไม่มีจักษุธาตุ ไม่มีมโนธาตุ......

ไม่ทุกข์ -สมุทัย -นิโรธ -มรรค......

ไม่มีฌาน ไม่มีการบรรลุ เพราะไม่มีอะไรให้บรรลุ".........


บทแปลแห่งมหากรุณาธารณีสูตร-


ขอน้อมนมัสการพระรัตนตรัย ขอน้อมนอบพึ่งพิงพระอริยะ ซึ่งละบาปอกุศลแล้ว ขอน้อมนมัสการพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ผู้คอยฟังเสียงร้องทุกข์ ขอน้อมคารวะต่อผู้ให้ความตรัสรู้แก่ทกชีวิต ขอคารวะต่อมหาสัตว์ผู้หลุดพ้น ขอคารวะต่อพระผู้มีมหากรุณาจิต ผู้เป็นศูนย์รวมแห่งสรรพสิ่ง

องค์อริยะผู้อิสระ การปฏิบัติธรรมต้องมีสัจจะเป็นพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมได้รับการคุ้มครอง เนื่องด้วยสำเร็จในมรรคผล การคุ้มครองคนดี นักปราชญ์ คุ้มครองผู้มีบุญวาสนา ธรรมไม่มีขอบเขต ผู้ทำความดี ได้รับการชมเชย พุทธธรรมไม่มีขอบเขต พุทธธรรมเสมอภาค พุทธธรรมไพศาล

พระโพธิสัตว์เตือนให้สรรพสัตว์ มุ่งปฏิบัติสูญญตาธรรม อันเป็นทางเข้าสู่มรรคผล พระโพธิสัตว์ผู้มีธรรมบริสุทธิ์ ผู้เป็นโลกนารถ อิสระจิตไม่มัวหมอง ผู้มีจิตในธรรมอันมั่นคง กระทำตามโอวาท การปฏิบัติอนัตตาธรรม พุทธธรรมเสมอภาค ผู้ปฏิบัติจะได้แก้วมณี อันเป็นมโนรถ ปฏิบัติจนได้วชิระธรรมกาย ได้อาสน์ดอกบัว ผู้ปฏิบัติสร้างสมบารมี เป็นพื้นฐานการบรรลุธรรม สามารถข้ามพ้นความเกิดดับ....


ธรรมอันไพศาล ทำจิตให้เหมือนอากาศ โปร่งใสไม่มีละอองฝุ่น ผู้ปฏิบัติธรรม ล้วนสามารถบรรลุธรรมได้ เมื่อเข้าถึงธรรมชาติแห่งสภวะเดิมแล้ว แสงแห่งธรรมกายก็ปรากฏ ประกาศเสมือนเสียงคำรามฟ้าร้อง การทำดี คือ ธรรมอันลึกซึ้ง ทำให้เกิดความหลุดพ้น ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติ มหาปณิธานได้ธรรมกายอันบริสุทธิ์ ผู้บรรลุธรรมต้องรู้ด้วยตนเอง การประกอบพุทธธรรมตามจิตปรารถนา ประกอบพุทธธรรมโดยปราศจากการคิดคำนึง

เมื่อมีความมุ่งมั่นในจิต ก็จะได้พบพระอวโลกิเตศวร เป็นมหามงคลอันยอดเยี่ยม เสียงใบโพธิ์ร่วง หรือเสียงน้ำอมฤต ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ชีวิต รู้ธรรม รู้จิต มหากรุณา ปราชญ์ผู้รักษาตนเอง มีมหากรุณาจิต ปลุกสรรพสัตว์ให้ตื่นจากความหลับ พ้นทุคติ ความคมของวชิระ ตัดทำลายอวิชชาทุกประเภท เสียงก้องไปทศทิศ สำเร็จผลในนิพพาน สำเร็จในอรรถทั้งหลาย สำเร็จเห็นแจ้งด้วยมงคลจิต ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คือ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติ กรุณาธรรม เข้าสู่ความว่างเปล่าที่แท้จริง นั่นคือ เข้าสู่สุขาวดี ความอิสระอันสมบูรณ์ สำเร็จในสภาวะธรรมอันสมบูรณ์ สำเร็จด้วยความรัก ที่มีต่อชาวโลก ดังห้วงมหาสมุทร มิมีวันเหือดแห้ง สำเร็จสมบูรณ์ด้วยโพธิสัตว์ธรรม ปล่อยวางจากทัศนะแห่งปัจเจกธรรม มุ่งโพธิธรรมเพื่อสรรพสัตว์ทั้งปวง อนุตรผลสำเร็จด้วยจิต สำเร็จด้วยรู้สภาวะเดิมอันอยู่ภายในจิต.....


ความสมานฉันท์ ความรักกันในสัตว์โลก สำเร็จด้วยธรรม ธรรมเท่านั้น ที่รักษาโรคทางจิตได้ สัตว์ทุกประเภทอยู่ร่วมกันอย่างสุขสบาย สำเร็จธรรมไปยังสุขาวดีภูมิ ความสำเร็จอันไม่มีใดเทียบ ความสำเร็จจากการไม่ประกอบอกุศลทั้งมวล มรรคผลประดุจบัวแดงอันบริสุทธิ์ ไม่มีมลทินจากโคลนตม

สำเร็จโดยไม่ยึดติด เพื่อบรรลุความปรารถนาให้สัตว์โลกมีสุข รักษาไว้ ด้วยความเป็นมงคลโดยอิสระ สำเร็จด้วยความสำนึกในสภาวะดั้งเดิม มหาโพธิสัตว์ผู้เห็นแจ้งในสภาวะเดิม สำเร็จโดยรวมความทั้งหมดของมหากรุณาธารณีนี้ พระโพธิสัตว์ย้ำ ให้ศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย และสวด ท่องธารณีอย่างต่อเนื่อง น้อมนมัสการองค์อริยะ ผู้เตือนสรรพสัตว์ ให้รีบเร่งปฏิบัติธรรม

พระอวโลกิเตศวร ผู้นำพาสรรพสัตว์เข้าสู่สุขาวดีพุทธภูมิ ผู้ซึ้งแล้วอายตนะ-

ภายใน ตา อันเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก คือ รูป ผู้ซึ้งแล้วอายตนะภายใน หู อันเชื่อมต่อกับอาตนะภายนอก คือ เสียง ผู้ซึ้งแล้วอายตนะภายใน จมูก อันเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก คือ กลิ่น ผู้ซึ้งแล้วอายตนะภายใน ลิ้น อันเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก คือ รส ผู้ซึ้งแล้วอายตนะภายใน กาย อันเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก คือ สัมผัส ผู้ซึ้งแล้วอายตนะภายใน ใจ อันเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก คือ อารมณ์.....


Thank you for the beautiful, wonderful and truthful of Dhamma from Pra Mae Jow with Greatest Metta and all Boon Baramees.

Kun 5, and all the things in this worlds, we see are Emptiness, Nothingness, uselessness, Zeroness.

Purity of Jit Jai with no Kun 5, no Kiles in the mind, we call The Enlightened one or Pra Ariya Jow. Mo -ta - na - Sa -Tu, to All Pra Ariya Jow and all Pra Potisut Jow.Kaysorn Suttajit ( ) 24-04-2007 05:10:18                           **โมทนาสาธุการ**


ขอบคุณสำหรับธรรมะสละสลวย จริงแท้ด้วยมหัศจรรย์อันเฉิดฉาย

ธรรมะจากพระแม่เจ้าเนาใจกาย บุญมากหลายมหาเมตตาบารมี

ขันธ์ห้า-สรรพสิ่งใดในโลกหล้า ล้วนไร้ค่าเป็นสูญไม่พูนศรี

ไม่มีอะไร-ว่างเปล่าเข้าใจดี ประโยชน์ไซร้ไม่มีค่าที่ควร....

ต้องชำระจิตใจให้สะอาด ขันธ์ห้าขาดฟาดฟันมิผันผวน

กิเลสสิ้นไปจากใจไล่ทบทวน เราสมควร"ตรัสรู้" เช่นครูบา-

อาจารย์เราเป็นพระอริยเจ้า ขอตามเฝ้าพระอรหัตต์พระสัตถา

พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จงเมตตา ขอโมทนาสาธุการทุกท่านเทอญฯ.....

(แปลจากคำตอบของอ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯ)

บัวบาน แสงทิพย์

BuabanSangthip@gmail.com

www.buddhapoem.com

โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net