วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใบประกอบวิชาชีพครู


ทำไม..???  จึงต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตามกฎหมาย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
http://www.ksp.or.th/upload/302/files/21-3444.doc
ได้กำหนดให้”วิชาชีพครู” เป็นวิชาชีพควบคุม
ต้องมี"ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" จึงจะเป็น"ครู"ได้
เช่นเดียวกับ หมอ หรือ วิศวกร ฯลฯ

ความหมายก็คือ.......................
ใครที่ทำหน้าที่"ครู"สอนหนังสือ ในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาใด ๆ
ทั้งของรัฐและเอกชน  ต้องเป็นผู้ได้รับ"ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"แล้วเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็น
“ข้าราชการครู”  “ครูอัตราจ้าง”
“พนักงานราชการ” รวมทั้ง “ครูชาวต่างประเทศ”
ด้วย

ดังนั้น การประกาศสอบบรรจุ”ครูผู้ช่วย”หลังจาก พรบ.ฉบับดังกล่าวประกาศใช้
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบ"วิชาชีพครู" ต้องขอมี"ใบอนุญาตผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครู”ก่อน
ถ้าไม่มี ก็สมัครสอบบรรจุครู(ทุกส่วนราชการ)ไม่ได้

โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกให้ครั้งละ 5 ปี
เสียค่าธรรมเนียม 500.- บาท ครบ 5 ปี ก็มาขอต่อใบอนุญาตกันใหม่
โดยจะมีการประเมิน(หรือสอบ)ก่อนต่อใบอนุญาตด้วย
ซึ่งอาจจะมี
“ข้าราชการครู”  “ครูอัตราจ้าง” หรือ“พนักงานราชการ”
บางคนที่ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในตอนนั้น
นั่นก็หมายถึงการจบอาชีพครูไปด้วยในเวลาเดียวกัน................
ซึ่งอาจถูกสั่ง"ให้ออกจากราชการ" เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ฯ ได้
กรณีเป็น”ครูอัตราจ้าง” หรือ “พนักงานราชการ” ที่ทำหน้าที่สอนก็อาจต้องเลิกจ้างโดยปริยาย

”การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
สำหรับคนที่เป็นครูอยู่แล้วก่อน พรบ.ฉบับดังกล่าวบังคับใช้
ต้องยื่นขอทุกราย แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียม
เพราะเป็นครูอยู่ก่อนวันที่ พรบ.ประกาศใช้
โดยต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 3 ปี

หลัง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกาศใช้
(ตามบทเฉพาะกาลของ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546)

ส่วนใครที่จบปริญญาตรีหลังจากวันที่ 11 มิถุนายน 2549
ต้องผ่านการประเมิน (หรือสอบ)มาตรฐานวิชาชีพครูก่อน
จึงจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้

มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 20 ก.ค. 2547
ให้ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวันที่ 12 มิ.ย. 2546
บุคคลเหล่านี้จะจบการศึกษาในปีการศึกษาใดก็ตาม
สามารถใช้วุฒิทางการศึกษาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

อ่านหลักเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพได้ที่นี่
http://www.ksp.or.th/upload/303/files/781-5206.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผู้ที่ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แต่ไม่มีปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ไม่ได้เรียน วิชาชีพครู ตามหลักสูตร ป.บัณฑิต
สามารถลงทะเบียนสอบ"มาตรฐานวิชาชีพครู"ได้
หากสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  จะได้รับการรับรองให้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยไม่ต้องไปเรียน ป.บัณฑิต
โดยสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลด ประกาศคุรุสภา ได้ที่นี่
 
http://www.ksp.or.th/upload/303/files/805-6838.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. ผู้ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้วก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546
จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน(แต่ต้องยื่นแบบคำขอด้วย)
2. ผู้ที่ต้นสังกัดแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษา
หลังวันที่ 11 มิถุนายน 2546 ให้ต้นสังกัดขอยกเว้นคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิปริญญา
ทางบริหารการศึกษาเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป
3. ผู้ประสงค์จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ คือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
แต่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิ
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2549
ครุสภาจะออกหนังสือรับรองสิทธิให้
และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาตามที่คุรุสภารับรอง
ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาต"ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา"
หลังวันที่  14  มิถุนายน  2549  ต้องมีคุณวุฒิทางการบริหารเท่านั้น  จึงจะยื่นขอได้  
ส่วนใครที่ไม่มีปริญญาทางการบริหาร ก็ให้รอการเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ คุรุสภากำลังร่างแบบทดสอบอยู่ก่อน               

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++         

ดูระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ตามนี้

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
http://www.ksp.or.th/upload/302/files/21-3444.doc 

หลักเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ฯ
http://www.ksp.or.th/upload/303/files/781-5206.pdf
 
สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=33 

ตารางแสดงรายละเอียดบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=32 

แบบบัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=31 
 
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา: การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการออกใบอนุญาต ฯ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=19 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=13 

 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=26 

ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ PAY AT POST
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=14 

แบบสรุปข้อมูล ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=18 
 
แบบหนังสือรับรองสิทธิ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=15
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ฯ
http://www.ksp.or.th/mainpage/inner.php?System_MenuGroupID=0&System_MenuID=462&gotoaction=search 

ตรวจสอบหนังสือรับรองของคุรุสภาที่ไม่ถึงมือผู้รับ
http://www.ksp.or.th/upload/301/files/426-8372.xls 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
http://www.ksp.or.th/upload/301/files/427-2483.xls 

หนังสือชี้แจงแนวปฏิบัติการยื่นขอมีใบประกอบวิชาชีพครู หลัง 14 มิถุนายน 2549
http://www.ksp.or.th/upload/301/files/500-7131.pdf
 
กระทู้สอบถามเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ฯ 

ใครอยากถาม...........ให้ถามได้ที่นี่...........ชัดเจนที่สุด
http://www.ksp.or.th/mainpage/inner.php?System_MenuGroupID=0&System_MenuID=291 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเลขโทรศัพท์ และที่ตั้งของสำนักงาน คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-9 e-mail :
webkuru@ksp.or.th 

ถ้ายังไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ ให้ติดต่อที่สำนักทะเบียนใบอนุญาต
โทร.0 2280 6367, 0 2280 69227
หรือติดต่อตรง ผ.อ. สำนักทะเบียนใบอนุญาต 0 2282 1854 และ 081 648 1912

เว็บไซค์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (กรุงเทพฯ )
 
http://www.ksp.or.th/mainpage/index.php

............................................................................................................................

ตัวอย่าง คำถาม เรื่องใบประกอบวิชาชีพครู
ตอบโดย...ผู้เชี่ยวชาญของคุรุสภา

คำถาม
ผมจบคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545
จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือเปล่าครับ ถ้าได้จะมีวิธีการอย่างไร   
คำตอบ
คุณกานต์   คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545
เป็นวุฒิปริญญาทางการศึกษาหลักสูตรเดิม 4 ปี ที่ขอใบอนุญาตได้ภายใน 14 มิ.ย. 49
ตามมาตรา 88 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล
ถ้ายังไม่ได้ขอไว้ ก็ต้องขอเทียบโอนความรู้รายวิชาในหลักสูตร ให้เป็นมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ก่อน
จึงจะขอรับใบอนุญาตได้  รอข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรมเพื่อการรับรองความรู้วิชาชีพ
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
ต่อจากนั้นก็จะขอเทียบโอนความรู้หลักสูตรเดิมเป็นมาตรฐานความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯได้ คะ
[ถามเมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2550, ตอบเมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2550 ] 

คำถาม
จบพัฒนาชุมชนมา 25 พ.ค.2537 และเรียน ป.บัณฑิตสาขาการศึกษาเพิ่มแล้วจบเมื่อ 4 พ.ย.2545
อยากทราบว่าขอใบอนุญาตฯได้ไหมคะและถ้าไปติดต่อขอใบอนุญาตฯที่คุรุสภาใช้เวลานานหรือเปล่า
และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างคะ..   
คำตอบ
คุณ พนารัตน์ ศรีตะลา  จบปริญญาตรีทางการพัฒนาชุมชน และ หลักสูตร ป.บัณฑิตสาขาการศึกษา
ก็ยื่นขอใบอนุญาตฯได้  ถ้าไปติดต่อขอใบอนุญาตฯที่คุรุสภา เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานแล้ว
ก็จะออกหนังสือรับรองสิทธิแทนใบอนุญาตให้ ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้วจะส่งกลับไปภายหลัง
หลักฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบด้วย
1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ได้แก่ปริญญาบัตร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร
ให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา (ทรานสคริปส์ ) และหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษา
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนจำนวน 2 รูป
เมื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองสิทธิ์แทนใบอนุญาตให้ถือไว้
เมื่อสำนักทะเบียนใบอนุญาตเสนอขอคณะกรรมการคุรุสภาขออนุมัติใบอนุญาตแล้วก็จะส่งกลับไป
พร้อมบัตรประจำตัวตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบคำขอ ฯ
การอนุมัติใบอนุญาตต้องใช้เวลาจึงไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้
ในระหว่างรอการอนุมัติ ก็ให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิ์แทนใบอนุญาต ได้ ค่ะ
[ถามเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550, ตอบเมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2550 ]   

คำถาม
เรียนท่านผู้เชี่ยวชาญ หนูเรียนจบป.ตรี วทบ. แล้วเรียนวุฒิ ปวค. อีก
แล้วตอนนี้หนูกำลังเป็นครูอัตราจ้าง อยากทราบว่าขอใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่   
คำตอบ
คุณอารีรัตน์  จบป.ตรี วทบ. ต้องจบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือที่เรียกว่า ป.บัณฑิต
จึงจะขอใบอนุญาตได้ ค่ะ จบ ปวค. ขอใบอนุญาตฯไม่ได้
ปวค. ถ้าต้องการขอรับใบอนุญาตฯ ก็ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ก่อน
จึงได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เมื่อทำการสอนในสถานศึกษาได้ ครบ 1 ปี
ก็ขอรับการประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด
ผ่านการประเมินแล้วจึงได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุ 5 ปี หรือ เรียนเพิ่มเติมให้เป็น ป.บัณฑิต
เมื่อจบแล้วก็ใช้เป็นวุฒิขอรับใบอนุญาตได้ ค่ะ
[ถามเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550, ตอบเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550 ] 

คำถาม
ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
อยากทราบว่าจะต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมอีก จึงจะสามารถสอบบรรจุเข้าเป็นครูโรงเรียนรัฐบาลได้ครับ
เพราะตอนนี้กังวลมาก กลัวไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะว่าตัวเองไม่ได้วุฒิทางการศึกษา
เช่น กศ.บ. , ศษ.บ. หรือ ค.บ. แต่ได้วุฒิ ศศ.บ. ช่วยให้คำตอบให้ผมแบบกระจ่างเลยนะครับ
ว่าต้องเรียนอะไรเพิ่มอีก ขอบคุณครับ   
คำตอบ
คุณจเด็จ   เตชะสาย ต้องเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือที่เรียกว่า ป.บัณฑิต
เมื่อจบแล้ว ใช้ร่วมกับวุฒิปริญญาตรีที่จบมาขอใบอนุญาตฯได้
เมื่อขอใบอนุญาตฯแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์แทนใบอนุญาต
ใช้เป็นหลักฐานสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ได้ ค่ะ
[ถามเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550, ตอบเมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2550 ] 
 
 
คำถาม
สพฐ.ได้ประกาศเรื่องการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รับสมัครในวันที่ 21-27 สิงหาคม นี้
ตอนนี้ผมมีวุฒิทางการศึกษาแต่ยังไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพในช่วงที่มีกำหนดเวลาให้ขอ
และต้องรอการเทียบโอน ไม่ทราบว่าจะสมัครสอบครั้งนี้ได้หรือไม่ เราต้องปฏิบัติอย่างไรครับ   
คำตอบ
คุณถิรายุ   ปิดตาละเพ  ต้องขอเทียบโอนความรู้เป็นมาตรฐานความรู้ก่อน
จึงจะขอรับใบอนุญาตฯ ได้ ถ้ายังไม่มีใบอนุญาตฯ ก็น่าที่จะไปสมัครสอบจะไม่ได้
ยกเว้นแต่ที่หน่วยงานที่ไปสมัครสอบจะผ่อนผันให้สมัครสอบไปก่อนแล้ว
ให้นำใบอนุญาตฯ มายื่นภายหลังเมื่อสอบได้
จึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับสมัครสอบจะกำหนดหลักเกณฑ์ ค่ะ
[ถามเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550, ตอบเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550]   

คำถาม
ได้รับการบรรจุครูปี พ.ศ. 2548 แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ต้องทำอย่างไรบ้าง   
คำตอบ
คุณวันวิสาข์  เก้าสันเทียะ  การที่บรรจุเป็นครูก็ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อน
จึงจะไปสมัครสอบบรรจุเป็นครู หรือไปเป็นครูในโรงเรียนเอกชนได้
การที่รับการบรรจุครูปี พ.ศ. 2548 แต่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตฯไว้
ก็ต้องมีมาตรฐานความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 จึงจะขอรับใบอนุญาตฯได้
การเป็นครูที่ไม่มีใบอนุญาต มีบทกำหนดโทษไว้ตามาตรา 78
ทั้งโทษปรับไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ
[ถามเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550, ตอบเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550]  
 

คำถาม
เรียนผู้เชี่ยวชาญ ผมจบ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. เมื่อปี 2549 นี้เอง
ซึ่งไม่ได้จบสายครูมาโดยตรง แต่ผมได้เรียน วุฒิ ปวค. ด้วย ในขณะนั้น
ผมขอถามด้วยความสงสัย อยากจะขอถามดังต่อไปนี้
1.ผมจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เลยมั้ย
2.ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใดเมื่อผมก็ได้เรียนหลักสูตรทางการศึกษามาเหมือนกัน แล้วรุ่นที่เรียน 5 ปียังไม่จบสักหน่อย
3.ถ้าไม่ได้แล้วทำไมรุ่นก่อนๆๆถึงขอได้ทั้งที่ยังรุ่น 5 ปียังไม่จบเหมือนกัน
4.แล้วหลักปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้ใบอนุญาตนี้มา
เพราะว่ามีนักศึกษาที่เรียน ปวค. ควบไปด้วยกับเรียนภาคปกติก็มีเยอะมาก
5.แล้วถ้าจะให้ไปทดสอบ เทียบโอนความรู้จะทันเข้าสอบบรรจุกันหรือเปล่า
กรุณาตอบด้วยครับท่านผู้เชี่ยวชาญ
คำตอบ
ตอบคนภูธร 
1. วุฒิปริญญา วท.บ. สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวุฒิปริญญาอื่น
ที่ต้องมีวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูด้วย
ต้องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือป.บัณฑิต ฯ
จึงจะขอรับใบอนุญาตฯได้
2. การที่ วุฒิ ปวค. ขอรับใบอนุญาตไม่ได้ เนื่องจาก ไม่เป็นมาตรฐานความรู้ตามประกาศคุรุสภา
 เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2549
ที่กำหนดว่าปริญญาทางการศึกษา ต้องเป็นปริญญา หลักสูตร 5 ปี
ถ้าเป็นปริญญาอื่นหลักสูตร 4 ปี ต้องเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ หรือ ป.บัณฑิต อีก 1 ปี
จึงจะเป็นประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
3. กลุ่มที่เรียน ปวค. ที่ขอรับใบอนุญาตฯได้ เนื่องจากว่าผู้ที่จบปริญญาอื่นที่ยังไม่มีวุฒิตามมาตรฐานความรู้
ได้ใช้สิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตฯไว้ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2549 ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของมาตรา 88
4. ผู้ที่มีวุฒิ ป ว ค. ถ้าต้องการขอรับใบอนุญาตฯ
ก็ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ก่อนจึงได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
เมื่อทำการสอนในสถานศึกษาได้ ครบ 1 ปี
ก็ขอรับการประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด
ผ่านการประเมินแล้วจึงได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุ 5 ปี
หรือเรียนเพิ่มเติมจาก ปวค. ให้เป็น ป.บัณฑิต เมื่อจบแล้วก็ใช้เป็นวุฒิขอรับใบอนุญาตได้ ค่ะ
[ถามเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550, ตอบเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550 

คำถาม
ผมเรียนจบจาก ม.ราชภัฎเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ เอกฟิสิกส์ 4 ปี และอนุมัติ จบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2549
ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ และยื่นขอใบประกอบวิชาชีพไปเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2549 ทางไปรษณีย์
และชำระเงินเป็นจำนวน 500 บาท แต่ไม่มีการตอบรับจากครุสภาแต่อย่างใด
แต่เพื่อร่วมรุ่นของผมที่จบเอกเดียวกัน และจบวันเดียวกัน และขอใบประกอบวิชาชีพหลังจากผมอีก 2 เดือน
แต่ได้ใบรับรองสิทธิ์ หลังจากทีขอ 1 เดือนต่อมา และจากเหตุการณ์นี้ผมต้องทำอย่างไรครับ
ผมต้องกลับไปเรียน ป.บัณฑิต เพิ่มเติมใช่ใหมครับ และจะมีสิทธิ์ได้ใบประกอบวิชาชีพครูใหมครับ
คำตอบ
คุณภิญโญ  มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 20 ก.ค. 2547
ให้ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวันที่ 12 มิ.ย. 2546
บุคคลเหล่านี้จะจบการศึกษาในปีการศึกษาใดก็ตาม
สามารถใช้วุฒิทางการศึกษาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
ดังนั้น การที่มีวุฒิปริญญา เอกฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษาในปี 2549
ก็ใช้สิทธิขอรับใบอนุญาตได้ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาได้โดยไม่ต้องไปเรียน ป.บัณฑิตฯ อีก
สอบถามรายละเอียดที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตที่ สำนักทะเบียนใบอนุญาต
เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องใบอนุญาต ที่หมายเลข 0 22806267, 0 22806367,
และที่ ผ.อ. สำนักทะเบียนใบอนุญาต 0 2282 1854, 081 6481912 คะ
[ถามเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550, ตอบเมื่อวันที่: 2 สิงหาคม 2550 ]


โดย ลุงไมยราพ

 

กลับไปที่ www.oknation.net