วันที่ พุธ มิถุนายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

The 7th Habit by Stephen R. Covey


                             

The  7 Habit  by  Stephen R. Covey 

   ในวันพรุ่งนี้จะขอเล่าเรื่อง 8 Habit ค่ะ เลยขออนุญาติเกริ่นหัวข้อนี้ก่อนค่ะ โดยขอขอบคุณคุณเจิมจันทน์  รัตนกาญจน์  Learning  Center ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลนี้ค่ะ

         หลังจากที่ ดร.สตีเฟ่น  โควีย์  (Stephen  R. Covey)  ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนานักบริหารของสหรัฐอเมริกา  
จากรัฐ ยูท่าห์  (Utah)  ได้เขียนหนังสือเรื่อง  The 7 Habits of Highly Effective People  
ในปี 1989   และได้นำมาสัมมนาผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ด้วยเรื่องเดียวกันนี้จนเป็นที่กล่าวขวัญ  มีชื่อเสียงโด่งดัง  
เป็นที่รู้จักมาแล้วทั่วโลก
     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ที่ผ่านมา  ดร.สตีเฟ่น  โควีย์  ได้นำเสนอเรื่อง  The 8th  Habit
: From Effectiveness to Greatness  ด้วยตนเองในเมืองไทย  ที่อิมแพคอารีนา  เมืองทองธานี  มีผู้บริหารระดับ
กลางและสูง จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวนนับพันคนเข้าฟังอย่างหนาแน่น

     ก่อนที่จะกล่าวถึงสาระสำคัญของ The 8th  Habit  จะขอท้าวความถึง  The 7 Habits of  Highly 
Effective People  เสียก่อน  ดังนี้ในสภาวะที่มีการแข่งขันอย่างสูงทางธุรกิจ  จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำ
มีศักยภาพสูง  มีความรับผิดชอบ  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  มีภาวะผู้นำที่เหมาะสม  สามารถสร้างทีมงานโดย
ประสานความหลากหลายของสมาชิกในทีมเป็นทีมงานที่มีพลังร่วมในทางสร้างสรรค์  ผลิตผลงานคุณภาพ  สามารถดูแลและ
ให้บริการลูกค้าอย่างเกินความคาดหวังจึงจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆ ได้
 การเป็นผู้นำและผู้บริหารที่มีประสิทธิผลควรมีพื้นฐานจากการสร้างและพัฒนาอุปนิสัยที่ดีของตนเองและทีมงานเสียก่อน  
อุปนิสัยที่ดีดังกล่าว  ดร.สตีเฟ่น  โควีย์  ได้นำเสนอไว้ ดังนี้
1. Be Proactive (The Habit of Vision)  จงเป็นผู้ที่เล็งเห็นการณ์ไกล  มีวิสัยทัศน์ เช่น 

เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจนั้นๆ ก่อนคนอื่น ด้วยการมุ่งมั่นไปข้างหน้าศึกษาข้อมูลเหตุการณ์และสถานการณ์แวดล้อม
เตรียมพร้อมในเชิงรุกอยู่เสมอ  
2. Begin with the End in Mind  (The Habit of Personal Leadership)จงเป็นผู้นำที่

เริ่มต้นด้วยเป้าหมายในบั้นปลายไว้ในใจ  กล่าวคือทำอะไรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอ

3. Put First Things First (The Habit of Personal Leadership)จงรู้จักจัดลำดับความ

สำคัญ กล่าวคือรู้จักบริหารเวลา จัดแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญและทำสิ่งที่สำคัญก่อนเสมอ ซึ่งจากการสำรวจวิจัยพบว่าผู้บริหาร
ส่วนใหญ่มักยุ่งอยู่กับงานเร่งด่วนที่ไม่สำคัญ  (urgent but not important)
4. Think Win – Win  (The Habit of Personal Leadership)  คิดแบบ ชนะ – ชนะ 
หมายถึงควรคิดในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายในทางสร้างสรรค์  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
5. Seek First to Understand, Then to be Understood(The Habit of Communication)
พยายามทำความเข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วผู้อื่นจะเข้าใจท่าน กล่าวคือการเปิดใจให้กว้าง รับฟังและทำความเข้าใจผู้อื่นในลักษณะ
เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างปราศจากอคติใดๆ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นซึ่งจะทำให้เกิดความไว้วางใจต่อกันและกันามารถสร้างพลัง
ร่วมให้เกิดขึ้นได้ 
6. Synergize  (The Habit of Creative Cooperation)  สร้างพลังร่วม 
โดยประสานจุดแข็ง/ข้อดี/ความเก่ง  ของสมาชิกในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นพลังร่วมของทีมที่แข็งแกร่งในทางสร้างสรรค์
และด้วยขวัญกำลังใจ
7. Sharpen the Saw  (The Habit of Self-Renewal)  เสริมสร้างและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ทั้งในด้าน
กายภาพ  สังคม/อารมณ์  จิตใจและสติปัญญา  เพื่อให้ตนเองรู้สึกว่ามีความใหม่มีพลังสดชื่น กระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอรวมทั้งศึกษา
หาความรู้ค้นคว้าสื่อที่มีคุณค่าเข้าสัมมนาทางวิชาการบ้างรวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องใหม่ๆ เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ อันมีคุณค่าให้แก่ตนเอง
และสามารถก้าวทันเทคโนโลยี รวมทั้งปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าด้วยสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่บริสุทธิ์
ดีงามด้วยสติและปัญญา  จะทำให้คนเรามีพลังชีวิตที่จะสามารถคิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้แม้ในยามมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ 
ก็สามารถใช้สติปัญญาแก้ไขและฟันฝ่าวิกฤตต่างๆ ไปได้

     ดร.โควีย์ได้เสนอเพิ่มเติม คือHabitที่ 8ว่าเป็นอุปนิสัยที่จะสามารถเสริมสร้างความมีประสิทธิผลไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้  
(The 8th Habit from Effectiveness to Greatness) โปรดติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ

 

โดย toujaa

 

กลับไปที่ www.oknation.net