วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

1111111111111111111111111


http://www.oknation.net/blog/post.php?blog_id=26622&type=blog&menu=menu0
 ท่านจำเหตุการณ์ y2k ได้ไหม เวลานั้นนายสุพัตร์ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงที่ลวงโลก
        เพราะนายสุพัตร์ได้พิสูจน์แล้วก่อนพูดเนื่องจากทำได้ทุกวินาทีทั้งก่อนและหลังปี ๒๐๐๐
        โดยการเปลี่ยนวัน เวลา บนเครื่องเก่าๆเท่านั้น
        เหตุการณ์คล้ายกันจะเกิดอีกแล้วที่หมู่บ้านเกษตร ๑
        มีคนให้คนไม่รู้จริงที่หลงผิดมาสำรวจว่าบ้านท่านจะให้ติดระบบไร้สายที่ไหน
        ซึ่งแท้จริงแล้วท่านทดลองได้เอง ณ. บัดนี้ว่าระบบดังกล่าวคุณภาพแย่มาก
        ท่านที่ไม่มีเวลาทดลองเอง กระผมถ่ายเป็น VDO ไว้แล้วที่ สัตวบาล สัตวแพทย์ ศูนย์สุกร และ
        ตามบ้านพัก กระผมมิได้รับอนุณาต ให้พูดในสภา กพส ทั้งที่เป็นผู้แทนของท่านจึงต้องแจ้งมาณ
        ที่นี้

        ระบบต่างๆย่อมมีจุดอ่อนจุดแข็ง ผู้มีวิสัยทัศน์ดีย่อมต้องนำจุดแข็งมารวมกัน
        ผู้ที่ใฝ่ต่ำมักจะนำจุดอ่อนมารวมเป็นองค์กร

        ระบบใยแก้วมีจุดอ่อนดังนี้

        ๑ ราคาแพง (๘ ล้านบาท)

        ๒ ไฟดับต้องรอคนไปรีเซท

        ๓ รกรุงรังและถูกทำลายง่ายเพราะต้องเดินสาย

        ๔ ความเร็วต่ำ (๑ gb/sec)

        ๕ พึ่งพาตนเองไม่ได้ ต้องยืมรูจมูกคนอื่นหายใจ

        ๖ ไม่มีทางทราบว่าเสียหายจนกว่าจะมีคนรายงาน

        จุดแข็ง

        ๑ ไปได้ไกลและสัญญาณดีมาก

        ๒ ไม่ต้องเดินทางเป็นเส้นตรงและผ่านสิ่งกีดขวางได้โดยสัญญาณไม่ตก

        ระบบ LAN มี จุดอ่อน

        ๑ ไฟดับต้องรอคนไปรีเซท

        ๒ รกรุงรังและถูกทำลายง่ายเพราะต้องเดินสาย
 ๓ ไปได้ ๑๐๐ เมตร

        จุดแข็ง

        ๑ ราคาถูก

        ๒ ความเร็วและเสถียรภาพสูง (๑๐ gb/sec)

        ๓ ไม่ต้องเดินทางเป็นเส้นตรงและผ่านสิ่งกีดขวางได้โดยสัญญาณไม่ตก

        ระบบ DSL จุดอ่อน

        ๑ ความเร็วต่ำ (๕๒ mb/sec)

        ๒ ระยะทาง ไม่เกิน ๘ กม

        ๓ ถูกรบกวนง่ายเช่นจากฝนตก

        ๔ รกรุงรังและถูกทำลายง่ายเพราะต้องเดินสาย

        ๕ ไฟดับต้องรอคนไปรีเซท        จุดแข็ง

        ๑ ราคาถูก (เดือนละ ๕๐๐)

        ๒ รูจมูกหายใจไม่จำกัด และพึ่งพาตนเองได้

        ๓ ไม่ต้องเดินทางเป็นเส้นตรงและผ่านสิ่งกีดขวางได้ แต่ สัญญาณตก

        ระบบไร้สาย จุดอ่อน

        ๑ ต้องเดินทางเป็นเส้นตรง และ สัญญาณตกตามระยะทาง

        ๒ สิ่งกีดขวางทำให้สัญญาณตก เช่น กระจก มีผล ๘ dB
  ๑ ต้องเดินทางเป็นเส้นตรง และ สัญญาณตกตามระยะทาง

        ๒ สิ่งกีดขวางทำให้สัญญาณตก เช่น กระจก มีผล ๘ dB

        จุดแข็ง

        ๑ ความเร็วสูง (๑๐๘ mb/sec)

        ๒ ราคาถูก

        ๓ ระยะทางไกล ๖๐๐ กม

        ๔ ไม่ต้องมีคนรีเซทถ้าไฟดับ

        ๕ ควบคุมได้จากทุกแห่งที่มี internet

        ๖ จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อมีไม่จำกัด

        ๗ ไร้สายจึงอ่อนตัวในการเปลี่ยนจุดติดตั้ง

        ๘ ประหยัดค่าแรง

        ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
        ระบบที่จะทำได้รวมจุดอ่อนทั้งหมดที่กล่าวถึงเข้าไว้ด้วยกันโดยไม่จำเป็น เช่น
        ไม่จำเป็นต้องเดินสายไปยัง access points แต่เขาก็จะเดิน ไม่จำเป็นต้องใช้ switching
        optic with LAN แต่เขาก็จะใช้ ทำให้เกิดจุดอ่อนโดยไม่จำเป็นต่อไปนี้

        ๑ พึ่งพาตนเองไม่ได้ หากอุปกรณ์เสียหาย ต้องรอบริษัท นานมากและแพงมาก

        ๒ ต้องจ้างพนักงานที่เป็นทาสบางระบบใต้กะลาครอบ ด้วยเงินสูงกว่าปรกติ

        ๓ มีรูจมูกหายใจรูเดียวใต้ระบบทาสที่พิสูจน์ได้ว่ายอดแย่จนเข็ดแล้ว
        เพราะถูกรบกวนด้วยเหตุสารพัด

        ๔ รกรุงรังและเสี่ยงต่อการถูกทำลายสูงที่เปลืองค่าแรงงานและเวลาอย่างมาก
        และขาดความยืดหยุ่นหากคิดจะเปลี่ยนจุดติดตั้ง

        ๕ ราคาแพงมาก ไม่รวมค่าดูแลรักษา

๕ ราคาแพงมาก ไม่รวมค่าดูแลรักษา

        ๖ บ้านที่จะใช้ได้ดีมีเฉพาะจุดที่วาง access points ประมาณ ๓๐ หลัง
        อย่างมากบ้านข้างเคียง ๑๒๐ หลังจะได้สัญญานแบบติดๆดับๆ
        บ้านส่วนใหญ่จะใช้งานไม่ได้และเปลี่ยนแปลงยาก

        ๗ เจ้าของบ้านต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมแพงค่า WLAN เพราะ LAN ที่มีอยู่เดิมใช้ไม่ได้

        ๘ ต้องรอนานนับปีเพื่อใช้ outdated technology ดังกล่าว

        เรามีทางเลือกที่พิสูจน์ว่าดีและพึ่งพาตนเองได้มีคุณสมบัติดังนี้

        ๑ รูจมูกหายใจมีมากไม่จำกัดมีโอกาสเสียเป็น ๐
        ที่พึ่งพาตนเองได้และไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักงานมาดูแลโดยใช่เหตุ

        ๒ ราคาถูกมาก ไม่เกิน ๔ แสนบาท access point มากว่า ๑๐๐ จุดที่ยืดหยุ่นได้

        ๓ ไม่ต้องลากสายไปยัง access points ให้สินเปลืองและรกรุงรัง

        ๔ รับประกันคุณภาพสัญญาณที่ดูหนังฟังเพลง และ teleconference ได้โดยไร้ปัญหา

        ๕ ได้ใช้ทันที ใช้เวลาติดตั้งไม่เกิน ๑ ชม

        ๖ หากอุปกรณ์เสียหายจะทราบทันทีและเปลียนทันทีโดยไม่ต้องมีคนรายงาน

        ๗ ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ไดๆด้านนี้ ทุกอย่างอัตโนมัติโดยแท้ (plug & play)        ท่านมีทางเลือกหลายทางดังนี้

        ๑ หมู่บ้านเกษตร ๑
        ได้เก็บเงินท่านไปขณะนี้มีเงินสะสมมากเกินพอที่จะต่อระบบถึงบ้านท่านทุกหลัง
        จากทีมีอยู่แล้วประมาณ ๓๐ หลัง ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ใด

        ๒ ใช้เงินท่านเอง ซื้อเสา ๑ ต้น ประมาณ ๑ หมื่นบาท ต่อบ้าน ๒๐ ๓๐ หลังใกล้ท่าน access
        point 10 ตัวๆละ ประมาณ ๒๐๐๐ บาท รวมจ่ายเฉลิ่ย ๓๐๐๐ บาท ต่อ หลัง แล้วได้ใช้ตลอดไป

        ๓ จ่าย TOT เดือนละ ๕๐๐ บาท (ปีละ ๖๐๐๐ บาท)
 point 10 ตัวๆละ ประมาณ ๒๐๐๐ บาท รวมจ่ายเฉลิ่ย ๓๐๐๐ บาท ต่อ หลัง แล้วได้ใช้ตลอดไป

        ๓ จ่าย TOT เดือนละ ๕๐๐ บาท (ปีละ ๖๐๐๐ บาท)

        สรุป ท่านกำลังถูกหลอกให้ตกเป็นเครื่องมืออนุมัติเผาเงิน ๘ ล้าน บาท เพื่อให้คน ๒๐- ๓๐
        คน ได้มี internet ผู้ไม่เห็นด้วยโปรดลงชื่อได้ที่ นาย สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
        รายละเอียดอยู่ที่

        http://supat.eu.org/~supat/spa_kps/ tel 034-351-843 086-794-9495 e-mail:
        supat@supat.eu.org

        NOTE:
        ที่ต้องเขียนบทความนี้เพราะกระผมเป็นตัวแทนของท่านแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในที่ประชุม
        ตามหลักฐานเทปนี้ http://supat.eu.org/~supat/spa_kps/tape01.mp3

        สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง

        สมาชิกสภา ประจำวิทยาเขต กำแพงแสน

        ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๐

โดย goo555

 

กลับไปที่ www.oknation.net