วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนวทดสอบความรู้++การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ++ไฟล์เก่าๆ นานแล้ว


กำลังค้นหาเอกสารข้อมูลเก่า ๆ สำหรับนำมาใช้ประกอบการทำผลงาน วิสัยทัศน์ สำหรับสมัครคัดเลือกนักบริหารงานเทศบาล 7 ไปเจอไฟล์งานเก่าๆ แนวทดสอบพนักงานส่วนตำบล  ตั้งแต่ปี 46-47  ลงให้เป็นข้อมูลนะครับ ส่วนเฉลยนั้น  โปรดอย่าถาม........แต่ก็ไม่รู้ว่า มีใครเข้ามาใช้บริการบ้าง หรือจะให้ข้อเสนอแนะ ติเตียน อย่างไรบ้าง ก็ส่งเสียงให้ความเห็นได้นะครับ และก็มีคนสอบถามว่า จะทำลิงค์ไฟล์ไว้นานมั้ย  ก็คงตอบว่า หากพื้นที่เต็ม ก็คงลบเพื่อลดพื้นที่ใช้งาน ตามวัตถุประสงค์เดิม คือ ++สมัครเว็บบล๊อก เพื่อตั้งใจจะทำลิงค์ไปหาเว็บไซด์หลักของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ++

แนวทดสอบการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ

คำชี้แจง จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

1.การเมืองคืออะไร

ก.ความเป็นไปของบ้านเมือง

ข.การเรียกร้องสิทธิต่างๆ

ค.การใช้อำนาจปกครอง

ง.สภาผู้แทนและวุฒิสภา

จ.การเลือกตั้งส.ส.

2.ข้อใดจัดเป็นสถาบันทางการเมือง

ก.มหาวิทยาลัย

ข.ศาลากลางจังหวัด

ค.พนักงานการศึกษาแห่งชาติ

ง.สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

จ.ไม่มีคำตอบถูกต้อง

3.คำว่า สิทธิ หมายความว่าอย่างไร

ก.ความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้

ข.ความสามารถที่จะทำและใช้สิทธิทางกรเมืองอย่างเต็มที่

ค.ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครอง

ง.ทำอะไรตามใจคือสิทธิของคนไทย

4.ในระบบประชาธิปไตยคือข้อใดสำคัญที่สุด

ก.มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข.ประชาขนมีเสรีภาพ

ค.มีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ

ง.อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

จ.มีการกระจายอำนาจในการปกครอง

5.ข้อแสดงว่าระบอบประชาธิปไตยเสื่อม

ก.ไม่มีอิสระในการหาเสียง

ข.ไม่มีประชาชนมาลงคะแนนเลือกตั้ง

ค.ไม่มีประชาชนร่วมเป็นกรรมการ

ง.ไม่มีคนฟังนักการเมืองปราศรัย

จ.ไม่มีกฎหมายพรรคการเมือง

6.สิ่งสำคัญประการแรกที่ทำให้ประเทศชาติเจริญคือข้อใด

ก.การศึกษาที่ดี

ข.ทหารที่เข้มแข็ง

ค.ประชารมาก

ง.ทรัพยากรอุดม

จ.คณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง

7.เลือกตั้งผุ้แทนราษฎรเพื่ออะไร

ก.ยกระดับการปกครองระอบอบประชาธิปไตย

ข.ยกระดับการบริหารประเทศ

ค.ครบขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตย

ง.ให้ประชาชนมีสิทธิในการปกครอง

จ.ให้ประเทศเพื่อนบ้านยอมรับ

8.จริยธรรมทางการเมืองระบอบเผด็จการ คำนึ่งถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

ก.ความเสมอภาค

ข.เสรีภาพ

ค.อำนาจสมบูรณ์แห่งรัฐ

ง.ความเจริญของประเทศ

จ.ความยุติธรรมในสังคม

9.วัฒนธรรมทางการเมืองจะถูกปลูกฝังในตัวบุคคลได้ดีที่สุดในแหล่งใด

ก.โรงเรียน

ข.ครอบครัว

ค.ที่ทำงาน

ง.สังคมโดยทั่วไป

จ.พรรคการเมือง

10.อำนาจอธิปไตยหมายถึงอะไร

ก.อำนาจของประชาชน

ข.อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

ค.อำนาจทางรัฐสภา

ง.อำนาจของรัฐบาล

จ.อำนายที่ใครจะทำเพื่ออะไรก็ได้โดยคนอื่นไม่มีสิทธิมาขัดขวาง

11.ประเทศที่มีการปกครองแบบใดจึงจะมีระบบกฎหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

ก.รัฐเดี่ยว

ข.สหพันธ์

ค.สมาพันธ์

ง.สหภาพ

จ.สหรัฐ

12.ข้อใดไม่มีกล่าวไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐ

ก.การปราบปรามคอรัปชั่น

ข.การเก็บภาษีอากร

ค.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ง.สนับสนุนงานวิจัยในวิทยาศาสตร์ต่างๆ

จ.การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย

13.ประเทศไทยมีสภาสองสภาได้แก่สภาใดบ้าง

ก.รัฐสภากับสภาผู้แทนราษฎร

ข.วุฒิสภากับรัฐสภา

ค.วุฒิสภากับพุทธสภา

ง.วุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎร

จ.สภาผู้แทนราษฎรกับสภาสูง

14.ท่านคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของใคร

ก.ประชาชนทุกคน

ข.รัฐสภาเท่านั้น

ค.พรรคการเมืองเท่านั้น

ง.คณะรัฐมนตรีเท่านั้น

จ.ข้าราชการทุกคน

15.คนส่วนใหญ่เล่นการเมืองเพื่ออะไร

ก.ความมั่นคง

ข.เกียรติยศชื่อเสียง

ค.อำนาจ

ง.กลุ่มของตนเอง

จ.สังคมสงเคราะห์

16.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ไปใช้สิทธิถือว่าขาดคุณสมบัติข้อใด

ก.วัฒนธรรม

ข.อุดมการณ์

ค.จริยธรรม

ง.อารยธรรม

จ.ทัศนคติ

17.อุปนิสัยอย่างไรส่งเสริมประชาธิปไตย

ก.ชอบระแวง

ข.ชอบนินทา

ค.ชอบเอาเปรียบ

ง.ไว้ใจผู้อื่น

จ.เห็นแก่ตัวเอง

18.เนื่องจากประเทศในปัจจุบันมีประชากรมาก สถาบันใดที่มีความสำคัญมากในระบอบประชาธิปไตย

ก.สถาบันตัวแทน

ข.สถาบันชนชั้นนำ

ค.สถาบันทางเศรษฐกิจ

ง.สถาบันทางสังคม

จ.สถาบันทางการประกอบอาชีพ

19.เพราะเหตุใดการออกเสียงเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ก.เป็นอภิสิทธิ์ของพลเมืองของประเทศ

ข.เป็นสิทธิและอำนาจของพลเมองของประเทศ

ค.เป็นแต่เพียงสิทธิของพลเมืองของประเทศ

ง.เป็นทรัพยากรทางการเมืองของพลเมืองของประเทศ

จ.เป็นคุณสมบัติของพลเมืองของประเทศ

20.การปกครองที่ดีต้องยึดหลักอะไรบ้าง

ก.หลักกฎหมาย

ข.หลักประเพณี

ค.หลักทางศาสนา

ง.หลักทางเศรษฐกิจ

จ.หลักทางสิทธิทางการเมือง

21.สิ่งที่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยพึงรับฟังคืออะไร

ก.ความต้องการของคนกลุ่มน้อยต่างๆ ทั้งหลาย

ข.ความต้องการของประชาชนทั่วไป

ค.ความต้องการของปัญญาชนที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ง.ความต้องการของกลุ่มอิทธิพลเท่านั้น

จ.ความต้องการที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมเรียกร้อง

22.รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีลักษณะอย่างไร

ก.มีความสามารถสูง

ข.มีการรวมตัวอย่างมั่นคง

ค.มีอำนาจจำกัด

ง.มีประสบการณ์สูง

จ.มีความสามารถในการสืบต่องานสำคัญที่รัฐบาลชุดก่อนได้ทำไว้

23.การเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะกระทำได้ด้วยการมีส่วนร่วมในรูปใดๆ บ้าง

ก.การเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น

ข.การจัดตั้งรัฐบาล

ค.การจัดตั้งกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมือง

ง.การแสดงประชามติ

จ.ถูกทุกข้อ

24.ระบอบการปกครองใดที่ส่งเสริมความเป็นอารยธรรมของมนุษย์ชาติ

ก.อัตราธิปไตย

ข.คณาธิปไตย

ค.อภิชนาธิปไตย

ง.สาธารณรัฐประชาธิปไตย

จ.ประชาธิปไตย

25.หลักสำคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่อะไร

ก.การใช้อำนาจเพื่อประสิทธิผล

ข.การบังคับเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ค.การใช้อิทธิพลเพื่อประสิทธิภาพ

ง.การรู้จักประนีประนอม

จ.การจัดตั้งองค์การเพื่อประสิทธิภาพ

26.มนุษย์ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ควรจะมีลักษณะนิสัยประการใด

ก.จิตใจไม่คับแคบ

ข.ความเห็นอกเห็นใจระหว่างกัน และหาทางออกแห่งปัญญาร่วมกัน

ค.เชื่อมั่นและยึดถือแนวความคิดเห็นของตน

ง.ข้อ ก. และ ข.

จ. ข้อ ข. และ ค.

27.การแข่งขันแบบใดที่ประชาธิปไตยส่งเสริมให้เกิดขึ้น

ก.แข่งขันกันอย่างเต็มที่

ข.แข่งขันกันอย่างเสรี

ค.แข่งขันกันโดยยึดความสามารถทางทุกทางเป็นหลัก

ง.แข่งขันในการกระทำดี

จ.ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

28.ความเสมอภาคระหว่างมนุษย์เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยโดยประการใด

ก.เป็นภูมิหลังของประชาธิปไตย

ข.เป็นขบวนการประชาธิปไตย

ค.เป็นปรากฎการณ์ของประชาธิปไตย

ง.เป็นหลักการของประชาธิปไตย

จ.เป็นองค์ประกอบของประชาชน

29.อะไรเป็นสิ่งที่ประชาธิปไตยไม่ปรารถนา

ก.อำนาจคืออำนาจ

ข.อำนาจคือธรรม

ค.อำนาจแห่งความยุติธรรม

ง.อำนาจแห่งมนุษย์ธรรม

จ.เมคคาธรรมคืออำนาจ

30.คุณค่าพื้นฐานของมนุษย์ที่ระบอบประชาธิปไตยต้องรักษาไว้ ได้แก่อะไร

ก.สิทธิเสรีภาพ

ข.ความเสมอภาค

ค.ไม่ตรีจิตระหว่างมนุษย์

ง.ความสุขความเจริญร่วมกันของประชาชน

จ.ถูกทุกข้อ

31.สิ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีความเป็นอิสระมาช้านานได้แก่

ก.อาณาเขตของประเทศที่อยู่ห่างไกลจากประเทศอื่น

ข.การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ค.ความก้าวหน้าของประชาชนภายในประเทศ

ง.ความสามารถในการรักษาความสงบภายในและความสามรรถในการป้องกันประเทศด้วยวิธีต่างๆ

จ.การรู้จักใช้นโยบายเป็นกลาง

32.หลักในการผลิตสินค้าที่ว่า “เมื่อผลิตสิ่งหนึ่งมากขึ้นก็ต้องผลิตสิ่งหนึ่งน้อยลง” เป็นปัญหามูลฐานทางเศรษฐกิจด้านใด

ก.ปัญหาว่าจะผลิตอะไร

ข.ปัญหาว่าจะผลิตเมื่อไร

ค.ปัญหาว่าจะผลิตจำนวนมากเท่าใด

ง.ปัญหาว่าจะผลิตอย่างไร

จ.ปัญหาว่าจะผลิตเพื่อใคร

33.เศรษฐกิจ หมายถึงอะไร

ก.ระบบการทำมาหากิน

ข.ระบบการวางแผนครอบครัว

ค.ระบบการสะสมทุน

ง.ระบบการเก็บภาษี

จ.ระบบการปรับปรุงที่ดิน

34.ความต้องการขั้นต้นทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง

ก. คน ทรัพยากร ตลาด โรงงาน

ข. การศึกษาดี มีเงินใช้ ไร้โรคา พาให้สุขสมบูรณ์

ค. แรงงาน เครื่องจัก พาหนะ ธนาคาร

ง. เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ที่พัก ยารักษาโรค

จ.ความปลอดภัย ความสะอาด ความเจริญ ทางนวกรรม ความร่ำรวย

35.ข้อใดไม่ใช่แนวทางที่จะแก้ไขภาวะเงินเฟ้อได้

ก.เพิ่มปริมาณการผลิตสินค้า

ข.ลดต้นทุนการผลิต

ค.เพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการ

ง.เก็บเงินเข้าธนาคาร

จ.ควบคุมราคาสินค้า

36.ปัจจัยในการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่อะไรบ้าง

ก.ที่ดิน แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการผลิต

ข.ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ

ค.ที่ดิน เงิน วัตถุดิบ ผู้ประกอบการผลิต

ง.โรงงาน ทุน วัตถุดิบ ผู้ประกอบการผลิต

จ.ทุนโรงงาน วัตถุดิบ กรรมกร

37.ตัวการที่ทำให้เราต้องดิ้นรนพึ่งพาอาศัยซึ๋งกันและกัน นั้นคืออะไร

ก.สินค้า

ข.ทรัพย์

ค.บริการ

ง.ความต้องการ

จ.วัตถุดิบ

38.ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทยชนิดใดที่ผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด

ก.กระดาษ

ข.วิทยุ

ค.เหล็กกล้า

ง.ปูนซีเมนต์

จ.สิ่งทอ

39.ข้อเสียของระบบทุนนิยมคือ

ก.ก่อให้เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ

ข.ทำให้คนว่างงานมาก

ค.เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ง.แรงงานไม่มีอิสระในการเลือกตั้ง

จ.ถูกทุกข้อ

40.ปัญหาขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่

ก.จะบริโภคอะไร ผลิตอะไร และผลิตเพื่อใคร

ข.จะใช้ทรัพยากรอย่างไร เพื่อใคร ที่ไหน

ค.การผลิตจะได้กำไร หรือขาดทุน

ง.จะผลิตอะไร จำนวนเท่าไร และจะผลิตเพื่อใคร

41.ผู้บริโภคทำหน้าที่ของตนในทางเศรษฐกิจโดยมุ่งหวังว่า

ก.จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ข.จะได้รับรายได้สุทธิสูงสุด

ค.จะได้รับกำไรสูงสุด

ง.จะได้รับปัจจัยการผลิตสูงสุด

จ.จะได้รับสินค้าและบริการมากที่สุด

42.ปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งสำคัญที่สุดจะขาดเสียมิได้คืออะไร

ก.ที่ดิน และแรงงาน

ข.แรงงานและเทคโนโลยี

ค.เทคโนโลยีและทุน

ง.ทุนและแรงงาน

จ.ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

43.ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) กับผลิตภัณฑ์ในประเทศสุทธิ (NDP) แตกต่างกันในรายงานใดที่สำคัญ

ก.รายได้สุทธิจากต่างประเทศ

ข.ภาษีธุรกิจทางอ้อม

ค.เงินทุนโอนจากธุรกิจ

ง.ค่าสึกหรอหรือค่าใช้ทุน

จ.ภาษีส่วนบุคคล

44.การรวมตัวกันของบุคคล เพื่อช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่หวังผลกำไรเรียกว่าอะไร

ก.สมาคม

ข.สหกรณ์

ค.พรรคการเมือง

ง.ชุมนุมผู้บริโภค

จ.องค์การรัฐวิสาหกิจ

45.รายได้ของผู้ซื้อราคาของสินค้า รสนิยม และสมัยนิยม เป็นตัวการกำหนดอะไร

ก.ดีมานต์

ข.ซัพพลาย

ค.ดอกเบี้ย

ง.กลไกแห่งราคา

จ.ราคาจำหน่ายของสินค้า

46.ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสมัยก่อนที่รวมกันหาปัจจัยสี่ ต่อมาได้กลายเป็นความสัมพันธ์กันในทางใด

ก.การศึกษา

ข.การคมนาคม

ค.ครอบครัว

ง.เศรษฐกิจ

จ.การปกครอง

47.ข้อใดมีผลทำให้การลงทุนในประเทศไทยซบเซาน้อยที่สุด

ก.คนไทยนิยมใช้ของไทย

ข.กรณีพิพาทแรงงาน

ค.ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรง

ง.ทิศทางการเมืองของประเทศไม่แน่นอน

จ.ไม่สะดวกในการขออนุญาตสร้างโรงงาน

48.กลุ่มอาเซียนมีจุดมุ่งหมายใดเป็นสำคัญ

ก.ร่วมมือทางการทหาร

ข.ร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ค.ร่วมมือทางเศรษฐกิจและทหาร

ง.ร่วมมือทางการกีฬา

จ.ร่วมมือกันป้องกันยาเสพติด

49.ปทัสถานใดเกี่ยวข้องกับการใช้คุณค่า และหลักศีลธรรม

ก.วิถีประชา

ข.จารีตประเพณี

ค.กฎหมาย

ง.มารยาทในสังคม

จ.ข้อ ก. และ ข.

50.โครงสร้างของสังคมประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก.กฎหมาย รัฐบาล และประชาชน

ข.กฎหมาย วิถีประชา และกฎศีลธรรม

ค.วัฒนธรรม สถานภาพ และบทบาท

ง.ปทัสถาน สถานภาพ และบทบาท

จ.ปทัสถาน กฎหมาย วิถีประชา

โดย หนองแหวน

 

กลับไปที่ www.oknation.net