วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติสันติศึกษาเชียงใหม่โรงเรียนสามัญมุสลิมแห่งแรกในภาคเหนือ


ประวัติสันติศึกษาเชียงใหม่โรงเรียนสามัญมุสลิมแห่งแรกในภาคเหนือ

โรงเรียนสันติศึกษา 7/2 ถนนประชาสัมพันธ์   ต.ช้างคลาน   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนสันติศึกษา เป็นโรงเรียนที่มี

มูลนิธิของมุสลิม เป็นเจ้าของ น่าสนใจมีป้ายหินติดอยู่ในอาคาร จึงเดิน

เข้าไปจด เพื่อนำมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้อ่านด้วย เรื่องราวในแผ่นหิน

มันคือเรื่องราวอะไรกัน  ครับมาอ่านพร้อม ๆ กัน

แผ่นป้ายหินสลักอะไรไว้  ครับ ตามต่อไป

เขาเขียนไว้ว่า

ประวัติการสร้างโรงเรียนสันติศึกษา

                ย้อนเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๐  คุณหม่าเหยาฮว่า  คุณมาเอินโซว  และคุณเลา  ลู่ควร  เห็นว่าเชียงใหม่ยังขาดโรงเรียนที่สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับ ที่จะให้การศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมของพวกเราและให้การช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยากจน จึงมีความคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่สอนภาษาไทยและภาษาอาหรับ  ต่อมาไม่นานด้วยความช่วยเหลือจาก อัลลอฮฺ (ซ.บ.)   คุณเลา  ลู่ควรได้ตกลงซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสันติศึกษาในปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน  690,000  (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   คุณหม่าเหยาฮว่าและคุณหม่าหยูฉี่ ได้รวบรวมเงินทุนมีมิตรสหาย  16  ท่าน  ได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนสันติศึกษาดังต่อไปนี้

1.  คุณหม่าเหยาฮว่า            บริจาค      450,000           9.คุณจ้าวจิ่นฟง            บริจาค   50,000 

2.   คุณหม่าหยูฉี่                  บริจาค      230,000          10.คุณมาเหวินฮวาง      บริจาค   30,000

3.   คุณมาเอินโซว               บริจาค       220,000          11.คุณมาเหยซาง          บริจาค   30,000

4.   คุณเลา  ลู่ควร                 บริจาค       200,000          12.คุณหน่าเฮ่าหย่าง     บริจาค   10,000

5.   คุณหยางเอินจ้าว             บริจาค       200,000          13.คุณมาเสาซาง        บริจาค    10,000

6.   คุณมาหยาตง                   บริจาค       200,000          14.คุณหมู่เจิงฟาง            บริจาค      4,000

7.   คุณอู๋หยั่งหมง                  บริจาค       100,000          15.คุณหน่าเหว่ยจง    บริจาค       4,000

8.   คุณหวังหมิ่งแซว              บริจาค        50,000           16. คุณหยิ่งจือฟาง         บริจาค        2,000

           รวมยอดเงินบริจาค   1,790,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

จ่ายค่าที่ดิน โดย คุณมาหยูฉี่                                                690,000             บาท

ค่าก่อสร้างโรงเรียนเป็นเงิน                                                 950,000             บาท

ค่าก่อสร้างตัวกำแพงและสนามภายใน                                181,942.56        บาท

รวม  3 รายการจ่ายไป                                                                      1,821,942.56       บาท

                หลังการก่อสร้างขาดเงินอีก    31,942.56    บาท เงินจำนวนนี้ คุณมาหยูฉี่ รับผิดชอบบริจาคเพิ่มให้ครบ     จากนั้นทางโรงเรียนต้องการเปิดสอนในระดับมัธยมตามเนื้อที่เดิมที่มีอยู่ไม่สามารถเปิดสอนในระดับมัธยมได้ (ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ)    คุณเลา ลู่ควรได้เป็นผู้จัดหาที่ดินเพิ่มอีก     28     ตารางวา เป็นจำนวนเงิน    280,000 (ค่าที่ดินโรงเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)   คารบตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ จึงสามารถเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมได้   ในระหว่างนั้นคุณหม่าหยูฉี่ ยังเขียนรายชื่อผู้บริจาคเงินไว้  1  ฉบับ  มอบให้คุณเลา ลู่ควร เก็บรักษาไว้ พร้อมกับกำชับเก็บรักษาไว้ให้ดี  จะมีประโยชน์ในการตรวจสอบว่าโรงเรียน  สันติศึกษา เป็นทรัพย์สินขององค์กรการกุศลมวลชน  มิใช่ทรัพย์สินของเอกชน จึงควรจัดตั้งคระกรรมการตามระเบียบขององค์กรการกุศล และเลือกประธานกรรมการ  เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการบริหารงาน  จัดระบบบัญชี  ทำรายงานชี้แจงรายละเอียดบัญชี  ค่าใช้จ่าย กำไร  ขาดทุน ของโรงเรียน เพื่อแสดงให้เห็นสภาพการเงินของโรงเรียน

                นโยบาบการเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผล การเรียน  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียนต้องรายงาน  เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน และเพื่อให้พี่น้องมุสลิมชาวเชียงใหม่เข้าใจข้อเท็จจริงของการก่อตั้งโรงเรียน  เพื่อความกระจ่างจึงบันทึกไว้บนแผ่นหินเพื่อเป็นหลักฐานตลอดไป

                                                                พยาน              นายเลา   ลู่ควร  (หน่าเจินเฉิ่ง)

                                                                วันที่     13      เดือนธันวาคม ค.ศ.  2002

อาคารเรียนหลังที่ 2

จากการได้รับบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2   ของโรงเรียนสันติศึกษา     คุณบุญศรี อินทนันท์

ได้เป็นผู้จัดการบริหารเงินที่ได้รับบริจาค ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่  2

การเลิกมูลนิธิ

ธรรมนุญโรงเรียน  ข้อ  39.  ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไป โดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลื่ออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มัสยิด เฮดายาตุ้ลอิสลาม (บ้านฮ่อ) ตำบลช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารโรงเรียนสันติศึกษาปัจจุบัน

ภาพ เรื่อง โดย นายชุมพล  ศรีสมบัติ

 

 

 

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net