วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความรู้เกี่ยวกับบทกลอน


บทกลอน

"กลอน" คือ ลักษณะคำประพันธ์ที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ มีสัมผัสกันตามลักษณะบัญญัติเป็นชนิดๆแต่ไม่มีบังคับ เอก โท และ ครุ ลหุ และนี่ก็คือความหมายของ กลอน  กลอน ก็แบ่งเป็นหลายประเภท ตามความนึกคิดและอารมณ์ของผู้ที่คิดประพันธ์ กลอน ออกมา

1.       กลอนสุภาพ คือ กลอนที่ใช้ถ้อยคําและทํานองเรียบๆง่ายๆต่อการแต่ง แบ่ง เป็น กลอน 6 กลอน 7 กลอน 8 และ กลอน 9 ตามจํานวนคําในวรรค กลอน กลอนสุภาพนับเป็นกลอนหลักของกลอนชนิดอื่นๆได้ ถ้าเข้าใจลักษณะของกลอน สุภาพเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจกลอนอื่นๆได้ เพราะกลอนที่มีชื่อเรียก ต่างๆ นั้นล้วนยักเยื้องวิธีไปจากกลอนสุภาพทั้งสี้น

2.       กลอนขับร้อง หรือ กลอนลํานํา ใช้ขับร้องหรือสวดที่มีทํานองต่างๆกัน แบ่งเป็นกลอนละคร กลอนสักวา กลอนเสภา กลอนดอกสร้อย และกลอนขับร้อง ซึ่งแต่งขึ้นสําหรับใช้ขับร้องตามทํานองเพลง เช่น เทพทอง สมิงทอง ฯลฯ

3.       กลอนเพลง หรือกลอนตลาด เป็นกลอนที่ไม่กําหนดคําตายตัวเหมือนกลอนสุภาพ ในวรรคหนึ่งๆ อาจจะมี 7 คําบ้าง 8 บ้าง หรือ 9 บ้าง เป็นกลอนที่นิยมใช้ ในการขับร้องว่าแก้กันทั่วๆไป จึงจะเรียกว่ากลอนตลาด แบ่งเป็นกลอนเพลงยาว กลอนนิราศ กลอนนิยาย และกลอนเพลงปฎิพากษ์ กลอนเพลงปฎิพากษ์ ยังแบ่ง ออกไปอีกหลายชนิดเช่น เพลงฉ่อย เพลงลําตัด เพลงเหย่ย เพลงพวงมาลา ฯลฯ เป็นต้น

โดย benjamas570

 

กลับไปที่ www.oknation.net