วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รัฐธรรมนูญ ไทย 2475 เป็นต้นมา...ปัจจุบัน 7 กันยายน 2551


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/597/14597/images/sphoto7/bphoto555.JPG

ลิงค์

http://www.oknation.net/blog/surasakc/2007/12/21/entry-1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


ฉบับที่ 1    พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใช้ในการปกครองประเทศ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 ประกาศใช้เมื่อ 27 มิถุนายน 2475 เป็นฉบับชั่วคราวที่ร่างขึ้นโดยคณะราษฎร
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งานสั้นที่สุด คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 10 ธันวาคม 2475 รวมเวลา 5 เดือน 13 วัน

ฉบับที่ 2    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
                       - แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2482
                       - แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2483
                       - แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2485
          - รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมือวันที่ 10 ธันวาคม 2475 มีสาระสำคัญในการเปลี่ยนชื่อประเทศจากคำว่า "สยาม" มาเป็น "ประเทศไทย"
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เรียก "กษัตริย์" ว่า "พระมหากษัตริย์"
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เรียกฝ่ายบริหารว่า "คณะรัฐมนตรี" ก่อนนี้เรียกว่า "คณะกรรมการราษฎร"
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด ถึง 13 ปี 5 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2489

ฉบับที่ 3    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้รัฐสภา ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และ พฤฒสภา 
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติแยกข้าราชการประจำออกจากข้าราชการการเมือง 
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ถูกยกเลิกโดยการรัฐประหาร หลังจากใช้เพียง 1ปี 6 เดือน

ฉบับที่ 4    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2490
                       - แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2490
                       - แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2491
                       - แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2491
          - มีฉายาว่า "รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม" เนื่องจาก พลโท กาจ เก่งระดมยิง ผู้นำในคณะรัฐประหารเป็นผู้ร่าง แล้วนำไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มในบ้าน โดยเกรงว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลค้นพบ และถูกข้อหาเป็นกบฏ 
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้ใช้คำว่า "วุฒิสภา" แทนคำว่า "พฤฒสภา"
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจมากกว่าฉบับก่อน ๆ
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กำหนดให้มี "คณะอภิรัฐมนตรี" ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะองคมนตรี"
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี 4 เดือน 13 วัน

ฉบับที่ 5    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐสภา ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 2 ปี 8 เดือน 6 วัน

ฉบับที่ 6    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495
          - คณะรัฐประหารโดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ยึดอำนาจและนำรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาใช้
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี 10 เดือน 14 วัน

ฉบับที่ 7    ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
          - คณะปฏิวัติ โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้กราบบังคมทูลให้ประกาศใช้
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ถือว่าเป็นเผด็จการ เพราะให้อำนาจพิเศษแก่นายกรัฐมนตรีในการระงับและปราบปรามการก่อกวนความมั่นคงของรัฐ โดยวิธีเด็ดขาด โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 17
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 9 ปี 4 เดือน 23 วัน

ฉบับที่ 8    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้เวลาร่างยาวนานที่สุดโดย "สภาร่างรัฐธรรมนูญ" ใช้เวลาร่างถึง 9 ปี 4 เดือน
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี 4 เดือน 28 วัน

ฉบับที่ 9    ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
          - คณะปฏิวัติ  โดย จอมพล ถนอม กิติขจร เป็นผู้จัดทำขึ้น
          - รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดให้รัฐสภามีสภาเดียว คือ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี 9 เดือน 21 วัน

ฉบับที่ 10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 
                        - แก้ไขครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2518
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้ง
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้อำนาจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มากกว่า สมาชิกวุฒิสภา
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ว่า ในกรณีที่ไม่มีพระราชโอรสสืบราชสมบัติ รัฐสภาอาจให้ความเห็นชอบให้พระราชธิดาสืบสันตติวงศ์ได้
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 2 ปี

ฉบับที่ 11  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
          - คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน โดย พล.ร.อ.สงัด  ชลออยู่ เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีขึ้น
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีสภาเดียวคือ "สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน"
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่วางหลักการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไว้ 3 ระยะ ๆ ละ 4 ปี รวม 12 ปี
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 363 วัน

ฉบับที่ 12  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
          - คณะปฏิวัติ โดย พล.ร.อ.สงัด  ชลออยู่ เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มี
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้อำนาจรัฐสภาควบคุมรัฐบาล และไม่ให้ ส.ส.มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี 1 เดือน 13 วัน

ฉบับที่ 13  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
                       - แก้ไขครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2528
                       - แก้ไขครั้งที่ 2  พุทธศักราช 2532
          - สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้จัดทำขึ้น ประกาศใช้เมื่อ 22 ธันวาคม 2521
          - กำหนดให้รัฐสภามี 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร (มาจากการเลือกตั้ง) และวุฒิสภา (มาจากการแต่งตั้ง)
          - รัฐมนตรีต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ   และ ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมือง
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 13 ปี 2 เดือน 1 วัน

ฉบับที่ 14  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
          - ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
          - กำหนดให้รัฐสภามีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 8 เดือน 9 วัน

ฉบับที่ 15  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
          - ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยกร่างฯ
          - กำหนดให้รัฐสภามี 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร (มาจากการเลือกตั้ง) และวุฒิสภา (มาจากการแต่งตั้ง)
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี 10 เดือน 10 วัน

ฉบับที่ 16  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
                       - แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2548
          - ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินการยกร่าง
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
          - เป็นรัฐธรรมนูญที่เพิ่มอำนาจให้ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
          - กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. 2 แบบ คือ แบบแบ่งเขต และ แบบบัญชีรายชื่อ (Party list)
          - กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ว. จำนวน 200 คน
          - นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ในขณะเดียวกันมิได้
          - เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

ที่มา :
            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
            สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นกฎหมายสูงสุด ว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองราชอาณาจักรไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษร ฉบับที่ 18 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) กลุ่มนายทหารที่ทำรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจการปกครองได้สำเร็จเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง แล้วประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 แทน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ผ่านการแปรญัตติ (การเสนอความคิดเห็นและขอแก้ไขเพิ่มเติม) จากนั้นจึงแจกจ่ายเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่วประเทศ เพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549

www.samutsakhon.biz/index.php?lay=show&ac=art...

ภาพ:King Sign 2550 Constitution.jpg

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:King_Sign_2550_Constitution.jpg

7 กันยายน 2551 กู้ชาติ


 

http://byfiles.storage.live.com/y1plMsxuKs_xbsqGz6pkFQkBD4AFEAsuoxeqMjyvJm7ImfIHFRqcRL6GmsVud8ksObj

โดย ธาตุดินน้ำลมไฟ

 

กลับไปที่ www.oknation.net