วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงการณ์ค้าน 'สมัคร' นั่งนายกฯ


ที่ประชุมผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ต่อสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่า

ตามที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฯ หมวดว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในส่วนการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งหรือเป็นลูกจ้างของบุคคล หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันนั้น ที่ประชุมผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องดังนี้

1.คัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใดๆซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยชัดเจนว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งทำให้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญและต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เกียรติภูมิ และความสง่างามทางการเมือง ซึ่งเป็นศักดิ์ศรีและบรรทัดฐานในการบริหารบ้านเมืองของประเทศไทย รวมทั้งประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับกันในอารยประเทศ

2.การคัดสรรและเสนอชื่อผู้นำประเทศในภาวะความขัดแย้งทางการเมืองแบบแยกขั้วในขณะนี้ ต้องการมาตรฐานทางจริยธรรมและหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันมากขึ้น

3.กระบวนการตัดสินใจต้องรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนกลุ่มต่างๆ ให้กว้างขวางมากที่สุด และให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของสาธารณชนโดยส่วนรวม โดยไม่ผูกขาดการตัดสินใจหรือมองเฉพาะประโยชน์ ความต้องการ หรือความพึงพอใจของกลุ่มการเมืองพวกเดียวกันเท่านั้น

4.ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย และในกรณีที่กลไกทางรัฐสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเผชิญหน้าทางการเมือง ให้รัฐบาลคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินทางออกของประเทศตามครรลองประชาธิปไตย

5.รัฐบาลควรใช้สื่อของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลักและยุติการใช้สื่อของรัฐให้เกิดความแตกแยกขึ้นไปในชาติ โดยเฉพาะการใช้สื่อของรัฐให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ทุกฝ่าย

ขณะที่ รศ.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ประธานสภาอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่บูชาอำนาจ และเป็นสังคมที่เห็นแก่ส่วนรวมน้อยกว่าส่วนตัว เห็นได้จากการที่นักการเมืองขายสิทธิในการโหวต การคอร์รัปชั่น และเป็นสังคมที่ไม่คิดไตร่ตรอง จนทำเกิดวิกฤต ดังนั้น ขอเสนอแนวทางแก้ไขดังนี้ คือ

1.ตอนนี้สังคมไทยกำลังขาดผู้นำที่มีจริยธรรมและคุณธรรมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะหลังจากศาลวินิจฉัยให้นายกฯพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องยาวนาน จนต้องให้ตุลาการภิวัฒน์มาแก้ไข
2.พรรคร่วมรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นคนเสนออดีตนายกฯ ขึ้นมา ดังนั้นต้องรับผิดชอบ โดยการไม่ดึงดันเสนออดีตนายกฯเข้ามาอีก ต้องยอมเสียสละบ้าง

3.ศาลควรจะเร่งดำเนินการสะสางคดีการเมืองที่มีอยู่โดยเร็ว

4.อยากจะเห็นรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อให้มีการปฏิรูปการเมืองและแก้ไขความไม่ชอบธรรมที่รัฐบาลเก่าได้สร้างเอาไว้

5.
พันธมิตรฯ ควรสนับสนุนการปฏิรูปการเมือง และอาจจะป้องกันตัวเองได้ แต่ต้องไม่ไปทำร้ายคนอื่น ขอให้อหิงสาที่สุด

6.ประชาชนควรรวมตัวกันตรวจสอบนักการเมืองไร้จริยธรรม คอร์รัปชั่น ทำลายประเทศโดยจะยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

7.ต้องมีการส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของส.ส.อย่างเดียว

8.ต้องมีการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เครื่องมือของนักการเมือง และส่งเสริมให้ทหารเป็นทหารอาชีพของประชาชน

9.คนที่มีการศึกษาในบ้านเมืองออกมาปกป้องไม่ให้มีสิ่งที่ไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นในบ้านเมือง และ

10.สถาบันการศึกษาต้องตรวจสอบบทบาทองตัวเองสม่ำเสมอ เป็นผู้นำในการสร้างคนดีมีคุณธรรสร้างธรรมาภิบาลให้สังคมต่อไป (สำนักข่าวเนชั่น)

...

สมควรอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาต่างๆ จะแสดงความชัดเจนกับนักการเมืองที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net