วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเขียนสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์


                         นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

                                        

            นิเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรหนึ่งในสาขาศิลปศาสตร์สายนิเทศศาสตร์(The  Art Field)ที่ก่อตั้งขึ้นตรงต่อคณะวิทยาการจัดการ  โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มีจำนวน 4 แขนงวิชาแยกย่อยที่ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดความสามรถสามารถด้วยกันคือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์    แขนงวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์    แขนงโฆษณา    แขนงประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรนิเทศาสตร์ดังกล่าวของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการเปิดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษามาแล้วนับหลายรุ่น แรกเริ่มการเรียนการสอนนักศึกษาจำกัดอยู่ในพื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยส่วนกลางซึ่งจำนวนนักศึกษายังมีจำนวนไม่มากหนัก  หลังจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนปริมาณการเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังการเป็นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่อย่างแพร่หลายและกว้างขวางมากขึ้นทำให้ปริมาณนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทางมหาวิทยาลัยจึงขยายศูนย์การเรียนการสอนในพื้นที่ใกล้เคียงในเขตกรุงเทพมหานครฯคือ  ศูนย์ระนองสอง  ซึ่งห่างจากมหาลัยส่วนกลางไม่มากหนักเดินทางไปมาได้สะดวกสภาพบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ไม่มีการรบกวนจากสภาพแวดล้อมรอบข้างเท่าใดหนัก 

โดยศูนย์การเรียนการสอนที่นี่เปิดรองรับจำนวนนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 และ 2  การเรียนการสอนต่างๆนักศึกษาในระหว่างสองปีแรกจะเข้ารับการศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆที่นี่เป็นส่วนใหญ่หลังจากจากปีที่ 2 นักศึกษาจะเข้ามาเรียนในชั้นปีที่ 3 และ4  ในมหาลัยส่วนกลางตลอดจนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  ภายได้การดูแลและการให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์

ตลอดจนเทคโนโลยีในการนำเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาอย่างสะดวกบรรยากาศที่ร่มรื่น  มีความทันสมัย  และที่สำคัญการเรียนการสอนเป็นจุดมุ่งหมายของคณาจารย์และนักศึกษาโยเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ    มีกระบวนการฝึกทักษะเน้นให้เกิดการเรียนรู้และการกล้าทำในสิ่งที่เห็นควร  และพร้อมที่จะก้าวสู่งานด้านอาชีพในสายนิเทศศาสตร์ที่ได้เรียนมา

โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงานให้มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางและคุณสมบัติดังนี้

มีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์และข่าวสารข้อมูลโดยรู้ลึก รู้กว้าง  รู้จริง และรู้ทัน  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์  ทั้งกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชนโดยสารมารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สำนึกรักในวิชาชีพ  มีความรู้สึกนึกคิดที่จะใช้ข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานโดยสำนึกผิดชอบต่อสังคม

มีคุณธรรมจริยธรรม  ชื่อสัตย์  มีวินัย  รับผิดชอบ  อดทน  สู้งาน  มองโลกอย่างเป็นกลางโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและวิชาชีพ

มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร์  คล่องแคล่ว  กระฉับกระเฉง  มัลักษณะความเป็นผู้นำอยู่ในตัว

หลักสูตรนิเทศศาสตร์หลังจากบัณทิตที่สำเร็จการศึกษาสี่ปีจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในสาขาวิชาศิลปศาสตร์บัณทิต(ศศ.บ.)ในหลักสูตรและแขนงวิชานั้นๆเพื่อนเป็นเบิกทางและเป็นเกียรติในการก้าวสู่เส้นทางชีวิตในเป้าหมายหน้าต่อไปของบัณทิตแต่ละคนสืบไป

   

ข้อมูลอ้างอิง : คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา2548(ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ(The  Faculty  of  Management  Science)สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

                        http://www.commarts.dusit.ac.th/art_about.php

                        http://dusithost.dusit.ac.th/~ranong2/

                                  

 

 

โดย บรรณาลัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net