วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อยากเป็นครูที่ดี ต้องมีคุณสมบัติห้าประการ


ครู เป็นผู้สั่งสอน อบรมให้การศึกษา หลายคนยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติตัว หลายท่านยังออกนอกลู่นอกทาง อยากเป็นครูที่ดีต้องทำอย่างไร??ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) เขียนถึงคุณสมบัติของครูอาจารย์ไว้อย่างครบถ้วนและน่าสนใจตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา น่าสนใจมากผมจึงอยากนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานดังนี้ครับ

 

คุณสมบัติแรกต้องเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ 7 ประการคือ

ปิโย-น่ารัก มีเมตตากรุณาใส่ใจเข้าถึงจิตใจ สนิทสนมเป็นกันเอง

ครุ-น่าเคารพ หนักแน่น มีหลักการ อบอุ่นใจ เป็นที่พึ่ง

ภาวนีโย-น่าเจริญใจ รู้จริงทางภูมิปัญญา ย่ายกย่อง น่าเอาอย่าง

วตตา-รู้จักพูดให้ได้ผล ชี้แจงเข้าใจเป็นที่ปรึกษาที่ดี

วจนกขโม-อดทนต่อถ้อยคำ พร้อมรับฟังคำปรึกษาซักถาม อดทน ไม่เบื่อหน่าย

คำภีรญจ กถ กตตา-แถลงเรื่องล้ำลึกได้ สอนเรื่องลึกซึ้งได้เข้าใจง่าย

โน จฏฐาเน นิโยชเย-ไม่ชักนำในอฐาน ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย หรือเหลวไหล

 

คุณสมบัติที่สองตั้งใจประสิทธิ์ความรู้ คือตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้แสดงธรรมที่เรียกว่า ธรรมเทศกธรรม 5 ประการคือ

อนุบุพพิกถา-สอนให้มีขันตอนถูกลำดับ มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นลำดับ

ปริยายทัสสาวี-จับจุสำคัญมาขยายให้ได้เหตุผล ชี้แจงให้ชัดเป็นประเด็น

อนุทยตา-ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี

อนามิสันดร-ไม่มีจิตเพ่งเล็งมุ่งเห็นแก่อามิส ไม่มุ่งแต่เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

อนุปหัสจ์-วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่น สอนตามเนื้อหา ไม่ยกตน ไม่เสียดสีผู้อื่น

 

คุณสมบัติที่สามคือมีลีลาครูครบทั้งสี่ ที่ประกอบด้วย

สันทัสสนา-ชี้ให้ชัด สอนให้แจ่มแจ้ง ชี้แจงแสดงเหตุผลอธิบาย

สมาทปนา-ชวนให้ปฏิบัติ สอนให้เห็นความสำคัญจนยอมรับและอยากนำไปปฏิบัติ

สมุตเตชนา-เร้าให้กล้า ปลุกให้กระตือรือร้นมั่นใจอยากให้สำเร็จ ไม่กลัวความยากลำบาก

สัมปหังสนา-ปลุกให้ร่าเริง ทำบรรยากาศให้สนุก มองเห็นผลดีและแนวทางสำเร็จ

 

คุณสมบัติที่สี่ มีหลักตรวจสอบสามประการคือ ต้องตรวจสอบตัวเองว่า

สอนด้วยความรู้จริง ทำได้จริง จึงสอนเขา

สอนอย่างมีเหตุผล ให้เขาพิจารณาเข้าใจด้วยปัญญาของเขาเอง

สอนให้ได้ผลจริง ให้เข้าใจได้จริง เห็นความจริง ทำได้จริง นำไปปฏิบัติได้จริง

 

คุณสมบัติที่ห้า ทำหน้าที่ครูต่อศิษย์ ปฏิบัติต่อศิษย์ตามหลักธรรมเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้

แนะนำให้เป็นคนดี

สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง

ส่งเสริมยกย่องความดีงาม ความสามารถให้ปรากฏ

สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ สอนให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้จริง

 

เรามาเป็นครูที่ดีด้วยกันนะครับ

โดย อาจารย์เศก

 

กลับไปที่ www.oknation.net