วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา/ขออนุมัติ : (ร่าง) หนังสือร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ


เรียนสมาชิกทุกท่าน

ผมได้นำร่างหนังสือร้องเรียน

ถึง คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่องขอให้ตรวจสอบขอให้ตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ มีนโยบายเปิดให้เอกชนเช่าสัมปทานพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ คือ

1. ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษชนใช้อำนาจตามกฎหมาย ดำเนินการเรียกเอกสารต่างๆ ของกรมอุทยานฯ และกระทรวงฯ เราจะได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากนโยบายดังกล่าวมีการละเมิดสิทธิ ในประเด็นต่างๆ ทั้งสิ้น 3 ประเด็น (รายละเอียดตามหนังสือ)

2. ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เรียกหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งพิจารณาในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. หลังจากที่กรรมการสิทธิตรวจสอบเอกสาร เรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง ก็จะพิจารณาว่าละเมิดสิทธิและเป็นธรรมหรือไม่ หลังจากนั้นจึงกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา

ฯลฯ

ทั้งนี้ผมขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ดังนี้

1. เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย กับการยืนหนังสือร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ

2.  มีความเห็นอย่างไร ต่อประเด็นให้กรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบ  แต่ผมอยากชี้แจงไว้นิดหนึ่งว่า ที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องผลกระทบต่อทรัพยากร แต่จะเน้นประเด็นเรื่อง "สิทธิชุมชน/ประชาชน" เพื่อให้สอดคล้องกับกรรมการสิทธิ ที่จะตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิเท่านั้น

3. มีข้อเสนอให้ปรับปรุงหนังสือร้องเรียนประเด็นใด อย่างไรบ้าง

4. ขอรายชื่อประชาชนที่ร้องเรียน ซึ่งมี 2 แนวทางที่ จะขอหารือและอนุมัติ

4.1 สมควรจะใช้รายชื่อซึ่งคุณ วิคกี้ ได้เปิดเอนทรี รวบรวมรายชื่อไว้แล้วหรือไม่

4.2 หรือจะลงรายชื่อร่วมกันใหม่

5. ขอรายชื่อ ฝ่ายประสานงาน ที่จะทำหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการสิทธิมนุยชนแห่งชาติในประเด็นเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเวลาต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการด้วย (ผมไม่สามารถเป็นฝ่ายประสานงานให้ได้ เนื่องจากติดขัดเทคนิคบางประการ)

ในส่วนของการประสานงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใน ผมรับที่จะประสานงานให้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อร่วมกันพิจารณา

๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน   ประธานอนุกรรมการกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า

เรื่อง   ขอให้ตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ มีนโยบายเปิดให้เอกชนเช่าสัมปทานพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายชื่อผู้ร้องเรียน

สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  มีนโยบายเปิดสัมปทานให้เอกชนเข้ามาดำเนินการโรงแรมและที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติ (รวมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี รวมทั้งดำเนินการจัดบริการท่องเที่ยว   โดยอ้างว่าต้องการมืออาชีพมาบริหารตามคำให้สัมภาษณ์ของนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่า   และ นายวิชิต  พัฒนโกศัย รองอธิบดีกรมอุทยานกรมอุทยาน ฯ  ตามสื่อต่างๆ  (เอกสารหมายเลข...) ทั้งนี้นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน และนายวิชิต  พัฒนโกศัย รองอธิบดีกรมอุทยานกรมอุทยาน ฯ ชี้แจงมาโดยตลอดว่า การให้สัมปทานเอกชนเช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้นเป็นเพียงแนวคิดและอยู่ระหว่างการศึกษา ทั้งนี้ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด (เอกสารหมายเลข...) 

อย่างไรก็ตามจากการติดตามกลับพบว่า คณะกรรมการอำนวยการด้านการส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมบริการท่องที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ที่มีนายวิชิต พัฒนโกศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธาน กลับได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา  นายนพดล พฤกษะวัน หัวหน้าคณะทำงานชุดที่ ๑ (ภาคใต้) ได้สรุปรายละเอียดการสำรวจอุทยานแห่งชาติในภาคใต้เบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ จนกระทั่งมีมติเลือก ๗ อุทยานแห่งชาติและกำหนดจุดบริการเพื่อการท่องเที่ยว ๒๔ แห่ง เพื่อให้เอกชนดำเนินการขอเช่าพื้นที่ นอกจากนั้นยังได้มีการนำเสนอการขออนุญาตเช่าพื้นที่บริเวณอ่าว “เมาะและ” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โดยบริษัทบ้านปูละคร (๒๕๕๐) ซึ่งเสนอแผนวิเคราะห์การลงทุนพัฒนาโรงแรมระดับ ๕ ดาว จำนวน ๑๔๐ ห้อง ด้วย (เอกสารหมายเลข...) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจึงขัดแย้งกับการให้สัมภาษณ์ของ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน และ นายวิชิต  พัฒนโกศัย ที่อ้างว่าเป็นเพียงแค่แนวคิดและอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้น

พวกเราตามรายชื่อแนบท้ายมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนอกจากเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์แล้ว (เอกสารหมายเลข...) ยังเป็นการละเมิดสิทธิามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ การเร่งรัดดำเนินการให้เอกชนเช่าสัมทานพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (เช่น การเร่งรัดในพื้นที่ ๗ อุทยานแห่งชาติ ทางฝั่งอันดามัน)  โดยที่มิได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ทั้งที่เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นการกระทำที่ละเลยมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ที่ระบุว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน (เอกสารหมายเลข...)

                        ประเด็นที่ ๒ การประกาศอุทยานแห่งชาติหลายๆ แห่งที่ผ่านมา มีปัญหาการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ก่อน  นอกจากนั้นในบางชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้ดำเนินการอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมออกจากพื้นที่หรือการจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ชุมชนเคยมีแต่เดิมโดยอ้างเหตุผลด้านการอนุรักษ์  ที่ผ่านมาการดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่เขตอนุรักษ์ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ทว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ กลับมีนโยบายให้เอกชนเช่าสัมปทานพื้นที่เขตบริการ (ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่ชุมชนเคยใช้ประโยชน์) เพื่อแสวงหากำไรและผลประโยชน์ในพื้นที่บริการเสียเอง ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกับชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข.)

ประเด็นที่ ๓ การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิด/นโยบายสัมปทานอุทยานแห่งชาติ นำไปสู่การละเมิดสิทธิชุมชนและประชาชน อันได้แก่   

๓.๑) ความพยายามในการแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และ พระราชบัญญัติสงวนแหละคุ้มครอง พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใช้ (ร่าง) พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ...... และ(ร่าง) พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ.....แทนตามลำดับ (เอกสารหมายเลข...) ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบของหลายองค์กรพบว่ามีการเปิดช่องทางให้เอกชนดำเนินการสัมปทานและจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางการละเมิดสิทธิชุมชน ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศอุทยานแห่งชาติโดยใช้มาตรการ “ประกาศไปก่อน  กันแนวเขตภายหลัง” การใช้มาตรการ “เวนคืนพื้นที่” ไม่ว่าชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหรือตั้งถิ่นฐานมายาวนานหรือไม่ก็ตาม  การกำหนดมาตรการ “เขตผ่อนปรน” โดยบังคับให้ชุมชนต้องทำโครงการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั้งยังให้อำนาจอธิบดีในดุลยพินิจในการอพยพโยกย้ายชุมชน  เป็นต้น (เอกสารหมายเลข...)

๓.๒) ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการเร่งรัดประกาศอุทยานแห่งชาติจำนวน ๓๘ แห่ง  โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ โดยณะกรรมการชุดดังกล่าวมีมติยืนยันให้มีการประกาศให้อุทยานแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จำนวน ๑๗ แห่ง และเสนอให้คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มอีก ๒๑ แห่ง ขณะเดียวกันยังมีอุทยานแห่งชาติอีก ๔ แห่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว และเตรียมรอนำเข้า ครม.รอบที่ ๒ เพื่อให้ความเห็นชอบให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศบังคับใช้ (เอกสารหมายเลข....)   

ที่ผ่านมานั้นการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติในหลายพื้นที่ได้ถูกคัดค้านมาโดยตลอด เช่น กรณีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยายาม อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ฯลฯ เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติยังไม่ได้ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินและกันพื้นที่ถือครอง  พื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนออกจากเขตการประกาศอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งยังไม่ผ่านการเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชน ซึ่งขัดกับขั้นตอนการดำเนินการประกาศจัดตั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข..)  ทั้งนี้การประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับพื้นที่ทำกินและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนและประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทั้งยังเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านและส่งผลเสียต่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในระยะยาวอีกด้วย

ดังนั้นพวกเราดังมีรายนามดังรายชื่อที่แนบมานี้ จึงขอให้คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่าดำเนินการตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวด้วย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                                                              

                                                                                                                 ด้วยความนับถือ

                                                                                           ..........................................................

ฝ่ายประสานงาน  :  

ดาวโหลด(ร่าง) จดหมายในรูปแบบ PDF  ได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

http://www.andamanwatch.net/Binder1.pdf

โดย พญาไฟสีเทา

 

กลับไปที่ www.oknation.net