วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จารไว้บนแผ่นดิน


.
จารไว้บนแผ่นดิน
.
คุณ Bacon เขียนเรื่อง คำจารึก ... พระบรมรูปทรงม้า ครบ 100 ปี แกถ่ายรูปคำจารึกที่ฐานของบระบรมรูปไว้ค่ะ คุณเก็ตถวา มาช่วยอ่านให้ฟังกัน ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง ค่ะ
.
.

ศุภมัสดุพระพุทธสาสนกาลล่วงแล้ว ๒๔๕๑ พรรษา

จำเดิมแต่พระมหาจักรกรีบรมราชวงษ์ได้เสด็จจะประดิษฐานแลดำรงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา เป็นปีที่ ๑๒๗โดยนิยม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุศยรัตนราชรวิวงษ วรุตมพงษบริพัตร วรขัติยราชนิกโรดมจาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จดำรงสิริราชสมบัติมา ถ้วนถึง ๔๐ ปีเต็มบริบูรณ์

เปนรัชสมัย ที่ยืนนานยิ่งกว่าสมเด็จพระมหาาชาธิราช

แห่งสยามประเทศในอดีตกาล

พระองค์กอปรด้วยพระราชกฤษดาภินิหาร เป็นอัจฉริยภูมิบาลบรมบพิตร

เสด็จสถิตย์ในสัจธรรม์อันมั่นคงมิได้หวั่นไหว ทรงอธิษฐานพระราชหฤไทยในทางที่จะทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้สถิตย์สถาพร แลให้เกิดความสามัคคีสดมสรเจริญศุขสำราญทั่วไปในอเนกนิกรประชาชาติเป็นเบื้องน่าแห่งพระราชจรรยา ทรงพระสุขุมปรีชาสามารถสอดส่องวินิจฉัยในคุณโทษแห่งประเพณีเมืองทรงปลดเปลื้องโทษ นำประโยชน์มาบัญญัติ โดยปฏิบัติพระองค์ทรงนำหน้าชักจูงประชาชนให้ดำเนินตาม ในทางที่ดีงามดีมีประโยชน์ เปนแก่นสาร พระองค์ทรงทำให้ความศุขสำราญแห่งประชาราฆฎร์สำเร็จได้ ด้วยอาไศรยดำเนินอยู่เนืองนิตย์ ในพระวิริยแลพระขันตีอันคุณแรงกล้า ทรงอาจหาญในพระราชจรรยามิได้ย่อท้อต่อความยากลำบากยากเข็ญ มิได้เห็นที่ขัดข้องอันใดเปนข้อควรขยาด แม้ประโยชน์แลความสุขในส่วนพระองค์ ก็อาจทรงสละแลกความสุขสำราญพระราชทานไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้ โดยทรงกรุณาปรานี พระองค์คือบุพการีของราษฎรเพราะเหตุเหล่านี้ แผ่นดินของพระองค์ จึ่งยงยิ่งด้วยความสถาพรรุ่งเรืองงามมหาชนชาวสยามถึงความศุขเกษมล่วงล้ำ อดีตสมัยที่ได้ปรากฏมา

พระองค์จึ่งเปนปิยมหาราชที่รักของมหาชนทั่วไป

ครั้งบรรลุอภิลักขิตสมัยรัชมังคลาภิเศกสัมพัจฉรกาล

พระราชวงษานุวงษเสนามาตย์ราชบริพาร พร้อมด้วยสมณพราหมณอาณาประชาชน

ชาวสยามประเทศทุกชาติทุกชั้นบรรดาศักดิ์ ทั่วรัฐสีมาอาณาเขตร

มาคำนึงถึงพระเดชพระคุณอันได้พรรณามาแล้วนั้น จึ่งพร้อมกันสร้างพระบรมรูปนี้

ประดิษฐานไว้สนองพระเดชพระคุณ เพื่อประกาศพระเกียรติยศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปิยมหาราช

ไห้ปรากฏสืบชั่วกัลปาวสาน

เมื่อสุริยคติกาล พฤศจิกายนมาศ เอกาทศดิถี พุฒวาร จันทรคติกาล กฤติกมาศกาฬปักษ์ ตติยดิถีในปีวอกสัมฤทธิศก

จุลศักราช ๑๒๗๐

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอบคุณ คุณหนึ่งมิตรชิดใกล้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ

แหล่งข้อมูล www4.sac.or.th

~~~apooh~~~

โดย apooh

 

กลับไปที่ www.oknation.net