วันที่ พุธ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อริยสมบัติ(อริยทรัพย์)........คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัยอริยสมบัติ)อริยทรัพย์) คือ คุณสมบัติซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนปรารถนาให้เกิดมีในตน เพื่อผลของการบรรลุธรรม ได้แก่.......

1.ศรัทธา-คือ ความเชื่อมั่น เลื่อมใสในพระปัญญา ความสามารถของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลื่อมใสอยากปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่าน เลื่อมใสในพระอริยสงฆ์สาวกสุปฏิปันโนของพระองค์ท่าน เลื่อมใสในกัลยาณมิตร ผู้สั่งสอนอบรม ให้มีความรู้ตามที่ได้ศึกษาจนรู้แจ้งมาแล้ว เช่นพวกเราลูกโยคีเลื่อมใสต่อคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นต้น

2.ศีล-ผู้ปฏิบัติทุกท่าน ย่อมปรารถนาทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์เสียก่อน ทั้งกาย-วาจา-ใจ โดยอาขีวัฏฐมกศีลของลูกโยคี ซึ่งพาทำโดยคุณแม่สิริ เรียกว่า บริสุทธิ์ 3 คือ กายบริสุทธิ์ 3 ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ และไม่ประพฤติผิดประเวณี วาจาบริสุทธิ์ 4 ได้แก่ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดยุยงส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ มโนบริสุทธิ์ 3 คือ ไม่มีอภิชฌา ได้แก่ ความมีจิตมุ่งร้าย อยากได้ของผู้อื่น ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น และไม่มีความคิดเห็นที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม เช่น ไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่น เห็นว่านรก-สวรรค์ไม่มีจริง ฯลฯ บริสุทธิ์ 3 เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า กุศลกรรมบถ 10 ซึ่งท่านกล่าวว่า จะช่วยให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติหน้า.......


ผู้ปฏิบัติธรรม สายสมถวิปัสสนากรรมฐาน เช่นพวกเราลูกโยคี มีกิจที่ต้องกระทำ ในการปฏิบัติตลอดเวลา คือ ที่เรียกปฏิบัติอินทรีย์สังวรศีล ซึ่งได้แก่ การสำรวม กิริยา วาจา ใจ กำหนดรู้การกระทำของตนเองทุกอย่าง ทุกอิริยาบถ เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน เคี้ยว ดื่ม กำหนดรู้ผัสสะทุกชนิด(ซึ่งเกิดจากอายตนะภายใน มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นผู้รับ ผู้ส่งคือ อายตนะภายนอก มี รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และความนึกคิด คือ อารมณ์ เกิดวิญญาณรู้ขึ้นที่ใจ และเรากำหนดรู้ทุกครั้ง) อินทรีย์สังวรศีล ช่วยให้เรารู้ตัวการกระทำทั้งหมดของเราเอง ต่อตัวเราเอง ของเราเองต่อผู้อื่น หรือของผู้อื่นต่อตัวเรา ทำให้เราสามารถป้องกันตัวเอง ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงได้ ทำให้กิเลส ตัณหา อุปาทานต่างๆของเราเองลดลงได้ ซึ่งก็คือ การบรรลุธรรม......การบรรลุธรรม จึงเกิดการเป็นผู้มีบริสุทธิ์ศีล เรียกว่า ศีลวิสุทธิ์ ซึ่งทำให้เกิดจิตวิสุทธิ์ ทิฏฐิวิสุทธิ์ กังขาวิตรณวิสุทธิ์ มรรคามรรคญาณทัสสนวิสุทธิ จนได้ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและญาณทัสสนวิสุทธิ ตามลำดับ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการบรรลุธรรม........

3.หิริ- คือ ความละอายต่อบาป และ

4.โอตตัปปะ- คือ ความเกรงกลัวต่อบาป ก็คือ คุณสมบัติทางธรรมของผู้มีศีลบริสุทธิ์ ทำให้มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทำบาป เพราะรู้ว่า การทำบาป คือ การทำกรรมชั่ว ย่อมมีผลตอบแทนแก่ผู้กระทำในทางชั่วเช่นเดียวกัน........

5.สุตะ-คือ การได้ยินได้ฟังแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมมีศีลทางวาจาบริสุทธิ์ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดคำหยาบอยู่แล้ว ยังมีการบรรยายธรรม สนทนาธรรม การโต้ตอบปุจฉาวิสัชนาธรรมกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีงาม ก่อให้เกิดสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญาทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อนำไปปฏิบัติ ภาวนามยปัญญา ย่อมเกิดตามมา สมประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรม

6.จาคะ-คือ การให้ทาน คือ มีการเสียสละทรัพย์นอกตนและในตน ให้ผู้อื่นด้วยจิตเมตตากรุณา จาคะที่สำคัญคือ อภัยทาน ได้แก่การงดโทษ โกรธ พยาบาทที่มีต่อผู้อื่น ท่านว่า ถ้าสามารถภาวนาจนเกิดอภัยทานได้ ก็จะได้ผลคือ อริยมรรค คือ บรรลุธรรมได้

7.ปัญญา-ความรู้วิเศษ คือ ภาวนามยปัญญาขั้นสูง 4 ขั้น ได้แก่ โสดาบัน สกิทาคา อนาคาและอรหันต์........


พุทธะปัญโญ ( buddhapanyo@hotmail.com )

อริยทรัพย์

อริยทรัพย์ หมายถึงอะไรบ้างครับ....


 อดีตนายพล   


 อริยญาณ  (Ariyayan@hotmail.com)
 

อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน เป็นอาภรณ์เครื่องนุ่งห่ม เป็นรัศมีประจำกาย เป็นสมบัติภายในติดตัวไปตลอดทุกภพทุกชาติ เกิดชาติใดก็เป็นนักปราชญ์ ผู้รู้ตลอด ใครเอาไปไม่ได้ โลกไม่สามารถกลืนกินได้ เป็นความเจริญที่ไม่มีเสื่อมเหมือนความดี ส่วนความชั่ว คือเจริญแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นครับ.....

ทรัพย์ภายในมี7ประการคือ

1.ศีล2.ฌาน(ความสงบ))3.เนกขัมมะ(สันโดษ)4.ญาณ(ปัญญา)5.สมาธิ(จิตตั้งมั่น)6.วิริยะ(ความเพียร)7.ทาน(การให้).....

สรุปอริยทรัพย์คือสมบัติแห่งพระอริยเจ้า เป็นอริยปัญญาครับติดตามตัวไปตลอดทุกภพทุกชาติ..... อริยทรัพย์........

อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในแต่ละบุคคลเป็นทรัพย์เฉพาะตัวใครตัวมัน เป็นทรัพย์ที่น้ำไม่ท่วม โจรปล้นไม่ได้ ใครแย่งไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ เป็นทรัพย์ที่คงทนติดตัวไปทุกชาติทุกภพจนกว่าจะไปสุดสิ้นที่พระนิพพาน .....

ผู้รู้ ผู้ฉลาดจริงจึงหาหนทางเปลี่ยนทรัพย์สินต่างๆให้เป็นอริยทรัพย์ ด้วยการทำบุญ ทำกุศล ทำทาน สร้างสมบารมี เป็นเสมือนการสะสมเบียงกรังพร้อมสำหรับเดินทางไกลต่อไปเบื้องหน้า.....

อันวิชาความรู้ วิชาชีพก็เป็นเพียงเครื่องมือหาเลี้ยงชีพในชาติปัจจุบันเท่านั้นเอง ไม่จีรังยั่งยืน แต่อริยทรัพย์ 7 ประการดังกล่าวแล้วไม่มีเสื่อม ไม่มีสูญตลอดกาลครับ.......

ล่าสุด มีอริยทรัพย์มาโปรดโลกมนุษย์แล้ว คือ แสงทิพย์อริยธรรม ฉัพพรรณรังษี พลังพระ พลังบุญของพระเบื้องบนจากแดนพระนิพพาน เพื่อช่วยเหลือทุกๆท่านเข้าสู่อริยมรรค-อริยผล-พระนิพพาน เป็นที่สุดในชาติปัจจุบันนี้ ......

ถ้าท่านผู้ใดสนใจ โปรดเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

www.buddhapoem.com

www.buddha-dhamma.com

www.sangthip.com

www.dhammapratarnporn.com

บัวบาน แสงทิพย์

BuabanSangthip@www.com

โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net