วันที่ พุธ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กำหนดการสัมมนา “แปรวิกฤตหมอกควัน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขบวนการประชาชนและภาคี”


กำหนดการสัมมนา

“แปรวิกฤตหมอกควัน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขบวนการประชาชนและภาคี”

โดย นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหมอกควัน

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


         

08.30 – 09.00 น.    ผู้แทนหน่วยงาน/ภาคีเข้าร่วมการสัมมนาเดินทางถึงสถานที่สัมมนา

                              ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

09.00 – 09.10 น.    วิดีทัศน์สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

09.10 – 10.00 น.    การนำเสนอสรุปผลการสัมมนา “แปรวิกฤตหมอกควันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   โดยขบวนการประชาชนและภาคี”

10.00 – 11.00 น.    ร่วมให้ข้อคิดเห็น โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข     รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.00 – 11.15 น.    พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.15 – 11.45 น.    รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) ปัจฉิมกถาและปิดการสัมมนา

11.45 – 12.00 น.    แถลงข่าว

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00 – 13.10 น.    เดินทางไปศูนย์ประสานข้อมูลหมอกควัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.10 – 13.25 น.    เยี่ยมชมศูนย์ประสานข้อมูลหมอกควัน

13.25 – 13.45 น.    เดินทางไปศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

13.45 – 14.40 น.    ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ครั้งที่ 8/2550 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด

14.40 – 15.10 น.    หารือร่วมกับ เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ซาฟารี และ อพท.    ณ ห้องประชุม (เล็ก) ศาลากลางจังหวัด

15.10 – 15.30 น.    หารือกับเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูภาคเหนือ ณ ห้องประชุม (เล็ก) ศาลากลางจังหวัด

15.30 – 16.00 น.    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติและแนวทางป้องกันแก้ไข

16.00 – 16.30 น.    เยี่ยมพื้นที่โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตลาดกลางสินค้าและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ

16.30 – 16.50 น.    เดินทางถึงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

16.50 – 17.30 น.    เยี่ยมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

17.30 – 17.50 น.    เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

 

โดย ศุภฑิต_สนธินุช

 

กลับไปที่ www.oknation.net