วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ริ้วขบวนที่๖..อนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาฯ..ประมวลภาพสดก่อนพระราชพิธีและข้อปฏิบัติในการนำภาพดิจิทัลจากสำนักพระราชวังไปใช้..ที่นี่ที่เดียว


ริ้วขบวนที่ ๖ 

เชิญพระสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่ง 

ไปบรรจุพระอังคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ริ้วขบวนที่ ๖ เชิญพระสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่ง 

ไปบรรจุพระอังคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

จุดตั้งริ้วขบวน ณ พระบรมมหาราชวัง ที่พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เส้นทาง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม - ประตูวิเศษไชยศรี - ถนนพระลาน - ถนนสนามไชย - ถนนกัลยาณไมตรี -ถนนอังษฎางค์ - ถนนราชบพิธ - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ทหารม้า จำนวน ๗๗ ม้า

ขบวนกองทหารม้านำและตาม ตั้งพร้อมเชิญพระสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์ พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธ โดยขบวนทหารม้านำ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งตาม กองทหารม้าตาม เชิญพระสรีรางคาร จากรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัด ถนนราชบพิธไปยังพระอุโบสถ

.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงจุดเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ พระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงทอดผ้าไตร ถวายพระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระผอบ พระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปยังอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตาม

.

.

.

เวลา ๑๗.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มายังอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา สุสานหลวงวัดราชบพิธ ทรงบรรจุพระสรีรางคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ 

ขอนำชม และสำรวจเส้นทางด้วยภาพรายงานข่าวที่เก็บรายละเอียดก่อนริ้วขบวนเชิญพระสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์ พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธ โดยขบวนทหารม้านำ และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งตาม กองทหารม้าตาม เชิญพระสรีรางคาร จากรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัด ถนนราชบพิธไปยังพระอุโบสถ จนจบสิ้นพระราชพิธีอันสมพระเกียรติ

.

แผนผังริ้วขบวนที่๖

พสกนิกรเฝ้ารอรับเสด็จ ณ สุสานหลวง

บริเวณใกล้เคียง มีตึกรามแบบเก่า น่าชมมาก

.

.

พสกนิกร มาจับจองที่เพื่อรอรับเสด็จ บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม

.

.

คลิกชมริ้วขบวนที่ ๖ เชิญพระสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุพระอังคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

.

.

.

.

พระประธาน"พระพุทธอังคีรส" .

.

.

.

.

.

.

กรมพระนริศรานุวัติวงศ์ ผู้รับผิดชอบควบคุมงานสุสานหลวง

สำรวจสุสานหลวงซึ่ง สุสานหลวง นี้เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้สร้างไว้เพื่อประดิษฐานพระสรีรังคารแห่งสายพระราชสกุลในพระองค์ อนุสาวรีย์เหล่านั้นก็มีรูปทรงที่หลากหลาย มีทั้งแบบไทย แบบฝรั่ง หรือแม้แต่แบบเขมร อนุสาวรีย์บางส่วนได้สร้างขึ้นภายหลัง

.

.

สุสานหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา ตลอดจนพระราชโอรสธิดา และมีบางส่วนที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยหลัง อนุสาวรีย์ที่สุสานหลวงนี้ทำเป็นรูปเจดีย์ ปรางค์ และอาคารศิลปะยุโรป เช่น

.

อนุสาวรีย์สุนันทานุสาวรีย์ บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

.

.

.

.

อนุสาวรีย์รังษีวัฒนา ราชสกุลมหิดล ซึ่งมีพระสรีรังคารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระราชบิดาและพระราชมารดาของในหลวงอยู่ด้วย บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

.

.

.

.

.

อนุสาวรีย์เสาวภาประดิษฐาน บรรจุพระสรีรางคารพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

.

อนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายา นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ราชสกุลอาภากร และ อนุสาวรีย์ของราชสกุลอื่นๆ รวมทั้งหมด 36 องค์

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

คลิกชมและอ่านเรื่องราวแบบฉบับบล๊อกเต็มรูปแบบได้

สุสานหลวง..อนุสรณ์สถานแห่งรัชกาลที่๕..พุทธศิลปแห่งหลักแนวคิดการพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ..เชิญชมภาพชุดราชวงศ์ที่เป็นภาพหายาก!!!!

ติดตามเรื่องราววัดราชบพิธฯได้ตามลิ้งค์

มงคลวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘กับหลายมุมภาพสวยที่สุด..ณ..พระอารามหลวง “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร”

ตักบาตรดอกไม้..วันเข้าพรรษา..งามด้วยบุญและพุทธศิลป์สไตล์East..Meet..West!!!!

.

อ้างอิง

สุสานหลวง..อนุสรณ์สถานแห่งรัชกาลที่๕..พุทธศิลปแห่งหลักแนวคิดการพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ..เชิญชมภาพชุดราชวงศ์ที่เป็นภาพหายาก!!!!

ข้อปฏิบัติในการนำภาพดิจิทัลจากสำนักพระราชวัง

ซึ่งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้อ้างแหล่งที่มา

หากโหลดภาพมีข้อขัดข้องกรุณาอดใจรอ

เนื่องจากทางสำนักพระราชวังจะมีการรวบรวมประมวลภาพทั้งหมดให้ดาวน์โหลดเต็มรูปแบบไม่ใช่ทีละภาพๆในอีกไม่นาน

แหล่งภาพ บางภาพจากคลังภาพสำนักพระราชวัง คลิกลิ้งค์เพื่อโหลดภาพความละเอียดสูงที่แบนเนอร์ต่อไปนี้

เอ็นทรี ประชาสัมพันธ์ด่วน!

ไม่มีป่า ไม่มีนก... 22 พ.ย. คุณมีนัดกับ OKNature BirdFair 2008 (เพิ่มแผนผังบูธ)

คลิกที่แบนเนอร์ข้างบน

หมายเหตุ

ผู้ร่วมทริปการรายงาน

 

BigHead ชมภาพมุมมองงามๆจากงานนิทรรศการได้ตามลิ้งค์ค่ะ

พระเมรุมาศ สมเด็จพระพี่นางฯ - ชุด ๑ / ๒๕๕๑

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net