วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธนาคารต้นไม้ ตอนที่ 3


การจัดตั้งธนาคารต้นไม้สาขา

1.   ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการธนาคารต้นไม้สาขา.....(ระบุชื่อ)......
บ้าน................หมู่ที่...................ตำบล..............................อำเภอ..........................จังหวัดชุมพร
จำนวน 7-15 คน ประกอบด้วย
             1. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ    1  คน
             2. รองประธานคณะกรรมการ     1  คน
             3. เหรัญญิก      1  คน
             4. ผู้ช่วยเหรัญญิก      1  คน
             5. กรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน    2  คน
             6. กรรมการ      4-6  คน
             7. เลขานุการ      1  คน
             8. ผู้ช่วยเลขาการ      1  คน
             9. ผู้จักการสาขา      1  คน

  คณะทำงานของธนาคารต้นไม้ 5 คณะ

1.  คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน
 ประกอบด้วย 1. หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ    1  คน
                     2. ตัวแทนกรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน 1  คน
                     3. ตัวแทนคณะกรรมการ   1  คน
2.  คณะทำงานเปิดบัญชีและเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชี จำนวน 3 คน   1  คน
 ประกอบด้วย 1. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ  1  คน
                     2. เหรัญญิก    1  คน
                     3. ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ  1  คน
3.  คณะทำงานจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน  3  คน
 ประกอบด้วย 1. ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ  1  คน
                     2. ตัวแทนสมาชิก    2.  คน
4.  คณะทำงานจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย จำนวน  2  คน
 ประกอบด้วย 1. เหรัญญิกหรือผู้ช่วยเหรัญญิก   1  คน
                     2. ตัวแทนสมาชิก    1  คน
5.  คณะทำงานควบคุมและตรวจสอบผลงาน  จำวน  3  คน
 ประกอบด้วย 1. หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ   1  คน
                     2. ตัวแทนกรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน 1  คน
                     3. ตัวแทนสมาชิก    1  คน

แนวคิดการคำนวณพื้นที่ปลูกต่อไร่
                  ธนาคารต้นไม้ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง ริมห้วย  หนอง คลอง บึง  ถนน ฯลฯ  โดยเฉพาะในที่ดินของเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดอื่นเต็มพื้นที่อยู่แล้ว เช่น สวนยางพารา , ปาล์มน้ำมัน , กาแฟ , มะพร้าว , ผลไม้หรือนาข้าว จึงไม่อาจตอบคำถามว่าควรจะปลูกกี่ต้นต่อไร่ แต่มีหลักจากการนับจำนวนต้นไม้ที่ปลูกแซมที่มีอยู่เดิมแล้วคำนวณออกมาเป็นไร่โดยให้แนวคิด
-  ขนาดความห่าง / ระยะ 6x6 เมตร สามารถปลูกพืชอื่น ๆร่วมกันได้
-  ขนาดทรงพุ่ม รัศมีมีกิ่ง 3.5 เมตร
-  ขนาดการอยู่รวมกับพืชพันธุ์ชนิดอื่น (ไม้ชั้นล่าง – กลาง – บน )
-  ความสามารถในการอยู่รวมกันของไม้แต่ละชนิด และค่าที่ดินบริเวณปลูกต้นไม้ที่กลับฟื้นคืนใกล้เคียง
-  สภาพป่าเพื่อคิดเครดิตคาร์บอนตามพิธีสารเกียวโต
-  ความเป็นไปได้ ความนิยม ความพอใจและยินยอมของสมาชิดให้มีต้นในพื้นที่เกษตรเดิม

ต้นไม้ที่รับขึ้นทะเบียน
 บทสรุปจากเวทีปลูกต้นไม้ในใจคนในช่วงแรก ธนาคารต้นไม้รับขึ้นทะเบียนตันไม้ จำนวน 30 ชนิด ยกเว้น ยางพาราและกฤษณาต่อมาโครงการได้ขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศจึงได้ขยายการรับขึ้นทะเบียนต้นไม้เพิ่มขึ้น

ภาคร่วมขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้
 ธนาคารต้นไม้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย “กระบวนการเรียนรู้” ร่วมกับภาคโดยมี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยเริ่มต้นจาก
1. เครือข่ายลุ่มน้ำหลังสวน
2. โรงเรียนเกษตรอินทรีย์
3. ชุมชนในโครงการฅนอยู่กับป่า
4.    กลุ่มลูกค้า  ธ.ก.ส.
โดยมีหน่วยงานขับเคลื่อนในระยะแรก  คือ
1. คณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดย นายจินดา บุญจันทร์  กรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ พร้อมทีมงาน
 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย ว่าที่ ร.ต. ไสว    แสงสว่าง ผู้จัดการ  ธ.ก.ส.  สาขาหลังสวน  พร้อมทีมงาน
 3. หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ   นายพงศา  ชูแนม  หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ  พร้อมทีมงาน
 4. อำเภอหลังสวนโดย  นายอำเภอนิพนธ์  ศิริธร  พร้อมทีมงาน  ปัจจุบัน คือ  นายอำเภอกฤช  รังสิเสนา  ณ อยุธยา
 5. อำเภอพะโต๊ะ  โดย  นายอำเภอไพฑูรย์  ไวยฉาย  พร้อมทีมงาน  ปัจจุบัน คือ  นายอำเภอสมพงษ์   มากมณี

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารต้นไม้ (TREE BANK)
เครือข่ายออมทรัพย์ลุ่มน้ำหลังสวน
 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
 2. ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด – ปิด การฝึกอบรม
 3. ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์
 4. ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร
 5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
 6. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
 7. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆในการฝึกอบรม
 8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจักฝึกอบรม
 9. ค่าของสมนาคุณดูงาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
 10. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง มื้อละไม่เกิน  20  บาท ต่อคน
 11. ค่าสมนาคุณวิทยากร ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกำหนด  200 – 300 บาท/ชม.
 12. ค่าอาหารให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกำหนด ได้แก่
  ไม่ครบทุกมื้อ/วัน  75 บาท/มื้อ/คน
  ครบทุกมื้อ/วัน   150 บาท/มื้อ/คน
       13.  ค่าเข่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกำหนด
  อัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว ไม่เกิน 600 บาท/คืน
  อัตราค่าเช่าที่พัก 2 คน ไม่เกิน 800 บาท/คืน
       14.  ค่ายานพาหนะ  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกำหนด (เหมาจ่าย)
  ระหว่างตำบล       (ไป – กลับ)   100 -  200 บาท/คน
  ระหว่างอำเภอ      (ไป – กลับ)   200 -  400 บาท/คน
  ระหว่างจังหวัด     (ไป – กลับ)   400 - 600  บาท/คน
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 -8 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมายเหตุ  ระเบียบของสำนักงบประมาณ-โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้
                 ตามหนังสือที่  นร 0702/ว 114 ลงวันที่  23  สิงหาคม  2548


โดย คนปลูกต้นไม้

 

กลับไปที่ www.oknation.net