วันที่ พุธ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเมืองใหม่-แก้ไขรัฐธรรมนูญ


มาตรา ๗

ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนั้น ไปตามหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา ๑๗๑

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่น อีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลัก ความรับผิดชอบร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งทั่วไป ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒

หากมิมีบุคคลใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง ให้บุคคลที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งและสอง เลือกตั้งแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน บุคคลใดได้รับคะแนนสูงสุด ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒

นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้

มาตรา ๑๗๒

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๗๓

ให้นายกรัฐมนตรี เสนอชื่อบุคคลที่มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งคน และรัฐมนตรีจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละกระทรวง และเป็นที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไป มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗๑ วรรค ๑

มาตรา ๑๘๓

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจาก ความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

 

โดย ครูควนฮาย

 

กลับไปที่ www.oknation.net