วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กติกาแข่งเรือยาวอำเภอสวี


กติกาการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีอำเภอสวี

กติกาการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีอำเภอสวีประจำปี พ..๒๕๕๑

ณ ท่าน้ำวัดดอนสะท้อน  ตำบลปากแพรก  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

สนามแข่งขัน  ใช้สนามท่าน้ำวัดดอนสะท้อน  ตำบลปากแพรก  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพรประเภทเรือที่จัดแข่งขัน

       ๑.เรือยาวประเภท       ฝีพาย ระยะทาง  ๓๕๐  เมตร(ชาย/หญิง) 

            ๒.เรือยาวประเภท  ๑๕  ฝีพาย ระยะทาง  ๓๕๐  เมตร  

คุณสมบัติของฝีพายที่เข้าร่วมการแข่งขัน

        ๑.เรือยาวประเภท    ฝีพาย  มีคุณสมบัติของฝีพายดังนี้

                  ๑)ฝีพายต้องเป็นผู้ที่มีชื่อและภูมิลำเนา  ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์อยู่ในอำเภอสวี

ไม่น้อยกว่า 30 วัน (นับจนถึงวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑) หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในหน่วยงานราชการ  เอกชน  ภายในอำเภอสวี  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง

          ๒) อนุญาตให้นำฝีพายจากต่างอำเภอลงพายเรือเพื่อทำการแข่งขันได้ลำละไม่เกิน ๔ คน โดยผสมกับฝีพายในอำเภอสวีอีก     คน

                  ๓)ฝีพายจากต่างอำเภอต้องเขียนชื่อในใบรายชื่อฝีพายแยกต่างหาก  พร้อมสำเนาบัตรและรูปถ่าย    รูป (ไม่สวมหมวกและใส่แว่นดำ)

                  ๔)ต้องส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครที่ฝ่ายรับสมัครเรือก่อนวันแข่งขัน

                  ๕)ฝีพายตัวจริง    คน (เป็นฝีพายต่างอำเภอ ๔ คนและฝีพายภายในอำเภอ ๔ คน)

                  ให้มีฝีพายสำรองได้อีก ๔ คน

                  ๖)เรือและอุปกรณ์ในการพายเรือต้องนำมาเอง  จะสับเปลี่ยนกับลำอื่นไม่ได้ตลอดการ

                  แข่งขัน

            ๒.เรือยาวประเภท  ๑๕  ฝีพาย

                  ๑)เป็นฝีพายท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ฝีพายภายในหรือนอกท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

                  ๒)ฝีพายจะต้องส่งบัญชีรายชื่อ สำเนาบัตรประชาชน และภาพถ่าย(รวม) ของฝีพาย

                  ๓)ฝีพายลำหนึ่งส่งรายชื่อไม่เกิน ๒๐ คน

ระบบการแข่งขัน

       ๑.การแบ่งสายการแข่งขัน

                  ๑)หากเรือเข้าร่วมทำการแข่งขัน ๕-๑๐ ลำ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย คือ สาย ก

                  และสาย ข

                  ๒)หากเรือเข้าร่วมทำการแข่งขัน   ๔ ลำ ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อจัดลำดับ

                  คะแนนที่ ๑,๒ และ ๓

                  ๓)หากเรือเข้าร่วมทำการแข่งขัน     ลำ เป็นการแข่งขันแบบประลอง จะได้รับค่าตอบแทน

                  เพียงครึ่งหนึ่ง ยกเว้นค่าลากจูงและถ้วยรางวัล

                  ๔)หากเรือเข้าร่วมทำการแข่งขัน ๑๐ ลำขึ้นไป  แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ สาย หรือตาม

                  ความเหมาะสม

            ๒.การแข่งขันในเที่ยวแรกของทุกรอบเรือที่เข้าแข่งขันทุกลำต้องจับฉลากสายน้ำและเปลี่ยน

            สายน้ำในเที่ยวที่สอง

            ๓.เรือที่ลงทำการแข่งขันทุกลำต้องส่งตัวแทนมาจับฉลากแบ่งสายก่อนลงทำการแข่งขัน ๒ วัน

            หากไม่สามารถมาได้คณะกรรมการจะทำการจับฉลากแบ่งสายแทน

            ๔.การแข่งขันในรอบแรกใช้ระบบการแข่งขันแบบแบบพบกันหมดในแต่ละสาย เรือที่มีคะแนน

            ที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบที่ ๒

            ๕.เรือที่มีคะแนนเท่ากันและมีผลต่อการเข้ารอบจะทำการแข่งขันโดยจับฉลากสายน้ำและทำการ

            แข่งขันเที่ยวเดียวทีมชนะเข้ารอบที่ ๒ หากเสมอให้จับฉลาก

            ๖.เรือที่มีคะแนนเท่ากัน ๓ ลำ และมีผลต่อการเข้ารอบ ให้ทำการจับฉลากหาทีมบาย(ไม่ต้องทำ

            การแข่งขัน) อีก ๒ ลำลงทำการแข่งขัน ๑ เที่ยว ไม่เปลี่ยนสายน้ำ เรือที่ชนะแข่งขันให้ทำการ

            แข่งขันกับเรือลำที่จับฉลากบาย เรือลำชนะจะได้เข้ารอบที่ ๒

            ๗.เรือที่เข้าแข่งขันต้องส่งตัวแทนไปรายงานตัวที่กองอำนวยการและพร้อมลงทำการแข่งขัน

            ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น.ของแต่ละวัน และต้องแข่งขันตามตารางการแข่งขัน

การประท้วงผลการตัดสิน

       การประท้วงให้ผู้จัดการเรือ ผู้แทนเรือ และนายหัวเรือ เท่านั้น มีสิทธิในการประท้วงและ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปล่อยเรือในคู่นั้นๆ และจะต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพร้อมวางเงินสด ๕๐๐  บาท   หากกรรมการตัดสินผลแพ้ชนะแล้ว ถือว่าผลการตัดสินของกรรมการเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

การนับคะแนน

       ในรอบแรกผลการแข่งขันแต่ละคู่ให้มีการนับคะแนนดังนี้

                  ชนะได้                   คะแนน

                  เสมอได้                 คะแนน

                  แพ้ได้                    คะแนน( ต้องลงทำการแข่งขัน)

                  ไม่ลงทำการแข่งขัน 0  คะแนน

กติกา

       ๑.เรือทุกลำต้องเข้าแข่งขันตามสูจิบัตร หากเรือลำใดไม่ลงทำการแข่งขันตามสูจิบัตรจะถูกตัด

            สิทธิในเที่ยวนั้น

            ๒.เรือคู่แข่งขันต้องมาตรวจสอบฝีพายและรับธงการแข่งขันที่ทุ่นพักเรือก่อนการแข่งขัน ๑๐ นาที

            และให้นายหัวเรือ หรือผู้แทนเรือเป็นผู้ตรวจสอบฝีพายของตนและคู่แข่งขัน หากพบว่ามี

            การผิดระเบียบให้ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๓.เรือทุกลำต้องมาจอดที่กองอำนวยการก่อนลงทำการแข่งขันทุกเที่ยว  เรือที่รับธงจากกอง

            อำนวยการแล้วให้เข้าเทียบทุ่นเรือภายใน  ๑๐  นาที โดยมอบธงการแข่งขันให้กรรมการปล่อย

            เรือและห้ามไม่ให้เปลี่ยนตัวฝีพายอีก

            ๔.ห้ามมิให้เปลี่ยนฝีพายเรือและเรือ  ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด

            ๕.เรือลำใดพายล้ำสายน้ำ ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๖.ฝีพายเรือหรือนายหัวเรือลำใด ทิ้งพายหรือวัตถุอื่นใดเข้าหาคู่แข่งขัน ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๗.ผู้จับแถบชัย (หวาย,ธง) จะต้องเป็นนายหัวเรือเท่านั้นและอยู่ติดเรือจนกว่าโขนท้ายเรือพ้นปาก

            กระบอกแถบชัย เว้นแต่นายหัวเรือตกน้ำและหลุดออกจากเรือก่อนถึงเส้นชัย ให้รองนายหัวเรือคน

ที่ ๑ จับแถบชัยแทนนายหัวเรือได้เท่านั้น กรณีจับแถบชัยได้แล้ว ผู้จับแถบชัยตกน้ำจะต้องเกาะติดเรือได้ไม่เกินรองนายหัวเรือคนที่ ๑ จนกว่าโขนท้ายเรือพ้นปากกระบอกแถบชัย เรือที่ผิดกติกาให้ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๘.นายหัวเรือ รองนายหัวเรือต้องจับแถบชัยด้วยมือถ้าใช้วัตถุอื่นใด  ช่วยจับช่วยดึงแถบชัยปรับ

            เป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๙.นายหัวเรือ  รองนายหัวเรือหลุดจากเรือตกน้ำขณะจับแถบชัย   ก่อนที่โขนท้ายเรือพ้นปาก

            กระบอกธงตัดสิน และเมื่อจับแถบชัยไปได้แล้วเกิดเรือล่มก่อนที่โขนท้ายเรือ  จะพ้นกระบอก

            แถบชัยปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๑๐.เรือลำใดใช้พาย หรือวัตถุอื่นใดต่อโขนออกไปเพื่อจับแถบชัย ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๑๑.เรือลำใดเข้าสู่เส้นชัยตามระเบียบการแข่งขัน และจับแถบชัยไปได้ตามกติกาการแข่งขันเป็นเรือ

            ผู้ชนะในเที่ยวการแข่งขัน ถ้าได้ไปเฉพาะแถบผ้าไม่มีหวายถือเป็นแพ้  ถ้าจับแถบชัยได้ลำละ ๑

            แถบชัยตัดสินให้เสมอกัน  ถ้าเรือคู่แข่งขันทั้งสองลำต่างก็จับแถบชัยไปไม่ได้ ให้ทำการแข่งขัน

            ใหม่

            ๑๒.เรือที่ไม่เข้าเทียบทุ่นปล่อยเรือภายในเวลา ๑๐ นาทีหลังจากคณะกรรมการประกาศให้ลงทำ

            การแข่งขันหากไม่ปฏิบัติตาม ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น คณะกรรมการตัดสินประกาศให้เรือ     คู่

            แข่งขันเป็นลำชนะและต้องพายเรือมายังทุ่นเส้นชัย

            ๑๓.เวลาปิดการแข่งขันประจำวัน กำหนดเวลา  ๑๗.00  .  ถ้าเรือคู่แข่งขันเทียบทุ่นเรือปล่อย

            ก่อน  ๑๗.00  . หรือ ๑๗.00  . พอดี และมีเหตุให้ต้องปล่อยเรือได้หลังเวลา  ๑๗.00 . ก็

            ต้องทำการแข่งขัน หากเรือลำใดไม่ยอมพายทำการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น และหากมี

            เหตุ ต้องยืดเวลาการแข่งขันออกไปไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ

            แข่งขัน  โดยประธานกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้สั่งการเป็นวันๆ ไป แต่จะต้องให้ผู้แทนเรือ

            ทราบก่อนเวลา  ๑๖.00 

            ๑๔.กรณีอุปกรณ์การแข่งขันชำรุดเสียหายหรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางขณะทำการ

            แข่งขันในแต่ละเที่ยว ให้ยุติการแข่งขันในเที่ยวนั้น โดยยกเลิกผลการแข่งขันและทาง

            คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบเพื่อทำการแข่งขันใหม่

            ๑๕.การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  เรือทุกลำต้องเข้าทำ

            การแข่งขันและปฏิบัติตามสูจิบัตร  ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศไว้ในการแข่งขัน

            แต่ละครั้ง

            ๑๖.เรือทุกลำต้องเข้าทำการแข่งขันและปฏิบัติตามตารางการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการ

            แข่งขันได้ประกาศไว้ในการแข่งขันแต่ละครั้ง

            ๑๗.ข้อความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกานี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้

            ชี้ขาด

รางวัลเรือ

·            ประเภท  15  ฝีพาย มี  5  รางวัล โดยได้รับรางวัล   ดังนี้

                     -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล   อันดับ 3

                     -  เรือมารยาทดี      ได้รับถ้วยรางวัล

                     -  เรือที่เข้าแข่งขันจะได้รับค่าลากจูงทุกลำ

·            ประเภท    8  ฝีพาย มี  4  รางวัล โดยได้รับรางวัล   ดังนี้

                     -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล  อันดับ 3

                     -  เรือที่เข้าแข่งขันจะได้รับค่าลากจูงทุกลำ

การจัดการแข่งขัน

       1.ประเภทเรือยาว  15  ฝีพาย จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด   ดังนี้

                        1.1  เรือประเภท  15  ฝีพาย จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยเอาคะแนนที่ 1   

และที่ 2  มาชิงชนะเลิศ  และคะแนนที่ 3 ที่ 4  มาชิงที่ 3

            2.ประเภทเรือยาว    8  ฝีพาย จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด  ดังนี้

                        2.1  เรือประเภท  8 ฝีพาย  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น 2 สาย แข่งขันแบบพบกัน

                        หมดในสาย (ในรอบแรก) แล้วเอาเรือที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และเรือที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของ

                        แต่ละสายมาแข่งขันในรอบที่ 2   แล้วเอาผู้ชนะมาชิงชนะเลิศ   ผู้แพ้ชิงที่ 3

การมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

       เรือยาวประเภท  15  ฝีพาย , 8  ฝีพาย ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 , 2 ,และ 3  จะได้รับ

            ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลตามลำดับ

กำหนด  วัน   เวลาการแข่งขันและมอบรางวัล

       1.เรือยาวทุกประเภท ทำการแข่งขันในเวลา  08.30  . เป็นต้นไป

            2.รางวัล (ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล) ทุกประเภท จะทำพิธีมอบในพิธีปิดการแข่งขันเวลา15.00. เรือทุกลำที่เข้ารับรางวัลจะต้องนำเรือและฝีพายไปอยู่ร่วมในพิธีรับมอบรางวัล เหมือนวันแข่งขัน (จะไม่มอบรางวัลเรือที่ไม่เข้าร่วมในพิธีการแข่งขัน)

การสมัครเข้าแข่งขัน

       1.   ผู้จัดการเรือหรือผู้แทนเรือจะต้องยื่นใบสมัคร    องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  อำเภอสวี       จังหวัดชุมพร

            2. เรือทุกลำ ทุกประเภทที่ส่งเข้าแข่งขันไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ

            3.   ผู้จัดการเรือทุกลำ ต้องเข้าประชุมเกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันและจัดฉลากลู่สายน้ำ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร (หากทีมใดไม่มาให้คณะกรรมการจับสลากแบ่งสายแทน)

 

 

 

โดย ศิษย์หลวงพ่อ

 

กลับไปที่ www.oknation.net