วันที่ อังคาร ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อานาปนสติ ๑๖ ขั้น / หมวด จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ( ขั้นการทำจิตให้บันเทิง, ทำจิตให้ตั้งมั่น และทำจิตให้ปล่อย)


ต่อกันที่ขั้น ๒ ของหมวด ๓ หรือก็คือขั้น ๑๐ ของทั้งหมดนะคะ

ขั้น  ๑๐ การทำจิตให้บันเทิง

“ อ้าว ทีนี้ฉันจะบังคับแกแล้ว ขั้นที่ ๑๐ ก็บังคับให้ปราโมทย์อย่างเดียว ให้รู้สึกบันเทิงรื่นเริง........ให้มันมีปราโมทย์อย่างยิ่งอยู่ตลอดที่หายใจเข้าออกอยู่ ........ มันไม่ใช่ทำง่ายนักดอก แต่ว่าเมื่อทำได้ ก็ได้ ก็เรียกว่าขั้นนี้ ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่ หายใจออกเข้า เป็นขั้นที่ ๑๐ เรียกว่าบังคับอยู่ในอำนาจเรา ว่าแกต้องปราโมทย์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา” ( ** หน้า ๑๒๘ )

“  ความบันเทิงแห่งจิตนี้ มันก็มีค่าทั้งในทางโลกและทางธรรม แม้ในทางโลก ทุกคนจะต้องการจะมีจิตปราโมทย์บันเทิง เป็นที่ต้องการกันอยู่โดยทั่วไป........... แต่ในทางธรรมนั้น มีความต้องการเฉพาะมุ่งหมายเฉพาะ คือว่าจิตที่ปราโมทย์บันเทิงเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยแก่สมาธิที่สูงขึ้นไป จนถึงกับเป็นวิปัสสนาหรือเป็นปัญญา การที่จะบรรลุวิปัสสนาญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง มันต้องเป็นจิตที่ผ่านมาจากความปราโมทย์บันเทิงเป็นสุข แล้วมีความสงบระงับ นี่ คนทั่วไปไม่รู้ ว่าวิปัสสนาญาณทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม จะบรรลุ จะปรากฏออกได้ ก็โดยการกระทำผ่านมาทางจิตที่จะต้องมีความปิติปราโมทย์บันเทิงเป็นต้นทุน........ ถ้าจิตมีปราโมทย์บันเทิง และเป็นสุขชนิดนร้แล้ว ก็มีหวังที่จะเกิดสมาธิ เกิดยถาภูตญาณทัศนะ เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ” ( * หน้า ๑๑๑ )

“ น่าสนใจอย่างยิ่งคือคำกล่าววิมุตตายตนสูตร ว่าคนที่จะบรรลุพระอรหันต์นั้น มีได้ตั้งหลายทาง คือว่าได้ฟังธรรมะที่ท่านผู้อื่นเขาแสดง มันถูกกับจิตกับใจของตน ก็พอใจ เป็นสุข ปิติปราโมทย์บันเทิง เกิดยถาภูตญาณทัศนะ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างนี้ก็มี หรือว่าตัวเองกำลังเป็นผู้แสดงเสียเอง แสดงให้คนอื่นฟัง มันถูกจุด เรื่องที่ถูกกับความจริงของตน รู้สึกของตน เกิดปิติปราโมทย์บันเทิงเป็นสมาธิ เห็นแจ้งธรรมทั้งปวงตามที่เป็นจริง แล้วก็หลุดพ้น อย่างนี้ก็มี ........ หรือว่าเอาธรรมะมาท่อง มาสาธยายท่องบ่นอยู่ เผอิญมันถูกกับเรื่องของคน เกิดปิติปราโมทย์ เป็นสุขยถาภูตญาณทัศนะ เกิดปัญญาเห็นแจ้ง บรรลุก็มี หรือว่าเอามาใคร่ครวญอยู่ ......... ก็เกิดความรู้สึกปิติปราโมทย์ ถูกต้อง พอใจ หรือว่าเอามาปฏิบัติอยู่ตามหลักเกณฑ์ของวิธีปฏิบัติ แล้วมันก็เกิดปิติปราโมทย์บันเทิง เป็นสงบสุขแล้วเกิดเป็นยถาภูตญาณทัศนะ เห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง

ข้อนี้แสดงว่า การที่จิตเกิดปัญญาลุกโพลงขึ้นมา เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนั้น เป็นจิตที่เป็นสมาธิ มีปิติปราโมทย์บันเทิงรื่นเริงเป็นเดิมพันทั้งนั้นแหละ” ( * หน้า ๑๑๒ – ๑๑๓ )

ขั้นที่ ๑๑ ทำจิตให้ตั้งมั่น

“ ทีนี้ขั้นที่ ๑๑ มันก็เปลี่ยนไปเป็นว่า ทีนี้จะบังคับให้หยุด ให้ตั้งมั่น ให้แน่วแน่ ให้มั่นคง ไม่ให้รู้สึกปราโมทย์แล้ว จะอยู่อย่างนิ่ง หรือหยุด.......... เพื่อให้เป็นสมาธิชนิดที่แน่วแน่ ไม่เนื่องด้วยองค์ฌาน ไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งหมด......... ตลอดเวลานั้น ก็หายใจเข้าอยู่ หายใจออกอยู่ ตลอดเวลาที่หายใจเข้าจิตก็หยุด หายใจออกจิตก็หยุด หยุดอยู่ตลอดเวลา ดูจิตมันหยุดอยู่ตลอดเวลา........ นี้ทำสำเร็จได้ ก็เรียกว่า มันสำเร็จในขั้นนี้ บังคับให้มันหยุด ให้มันแน่วแน่ ให้มันตั้งมั่น” ( ** หน้า๑๒๙ )

“ บทนิยามของคำว่าสมาธิที่ถูกต้อง ที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นมันมีว่า เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์..........เอกัคคตาจิตก็ไม่ได้มากมายอะไรไปกว่า ว่าจิตที่มีอารมณ์เดียว จิตที่มีความมุ่งหมายเดียว มียอดเดียว........จิตมีความมุ่งมั่นอย่างเดียว จุดเดียว โดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าอย่างนี้แล้วกว้างขวาง ใช้ได้หมดทั้งโลก ครอบงำโลกเลย ความตั้งจิตที่จะพบกับความสงบเย็น แต่ใช้คำว่า นิพพาน แทนคำว่าสงบเย็น จิตที่มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสงบเย็นแห่งชีวิตนั่นแหละ คือสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ” ( * หน้า ๑๒๕ – ๑๒๖ )

ขั้นที่ ๑๒ ทำจิตให้ปล่อย

“ นี้บังคับจิตให้ปล่อยอยู่ คือทำจิตให้เกลี้ยง ถ้ามีอะไรมาเกี่ยวจิต ก็ให้จิตมันเปลื้องออกเสีย จะเปลื้องจิตออกจากอารมณ์นั้นก็ได้ เปลื้องอารมณ์จากจิตก็ได้ มันมีผลเท่ากัน” ( ** หน้า ๑๒๙ )

“  คำว่าปล่อยนี้พูดได้เป็น ๒ โวหาร โวหารที่ ๑ จิตเป็นฝ่ายปล่อย อีกโวหารหนึ่ง อารมณ์ร้ายมันหลุดออกไปจากจิต มันปล่อยตัวเองออกจากจิต อย่างนี้ก็ได้ ” ( * หน้า ๑๒๙ )

จิตเป็นฝ่ายปล่อย

“ จิตมีสติปัญญา สลัดอารมณ์ร้ายออกไปเสียจากจิต พร้อมทั้งเหตุของกิเลสนั้นๆ ........ จิตประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาระงับการเกิดแห่งกิเลส หรือกิเลสที่ดำลังเกิดอยู่ให้ระงับไป นี้เรียกว่าจิตเป็นฝ่ายปล่อย ” ( * หน้า ๑๒๙ )

อารมณ์ร้ายหลุดออกไปจากจิต

“ ทีนี้มองกลับอีกทางหนึ่งว่า อารมณ์ร้ายหรือกิเลสเหล่านั้น จะเป็นนิวรณ์ทั้ง ๕ ก็ดี เป็นปยุตฐานะกิเลส เป็นโลภะ โทสะ โมหะ ที่กำลังรบกวนจิตอยู่ก็ดีนี้ ทำให้มันระงับไป ให้มันหลุดไปจากจิต ก็เรียกว่า อารมณ์ร้ายหลุดไปจากจิต........” ( * หน้า ๑๒๙ – ๑๓๐ )

“ เดี๋ยวนี้เรามีอำนาจเหนือจิต เป็นนาย เป็นนายเหนือจิต มีอำนาจเหนือจิต สามารถบังคับจิตให้ทำในลักษณะที่ต้องการ คือไม่เป็นทุกข์ มิฉะนั้นเราจะต้องเป็นทุกข์ จะต้องเป็นทุกข์ แล้วเป็นทุกข์มากเกินกว่าจำเป็น ”  ( * หน้า ๑๓๒ )

“ เรื่องอานาปนสติภาวนาได้พูดมาแล้วกี่ปีๆ ๒๐ – ๓๐ ปีแล้ว แล้วอยากรู้ว่าใครทำได้กี่คน นี่เพราะว่าไม่ได้สนใจโดยแท้จริง ไม่ได้ฉวยเอาอย่างถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ มันก็ทำไม่ได้ แล้วก็ควรจะทำได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด เวลาว่างมีเท่าไร ก็เอามาสนใจเรื่องนี้กันดีกว่า คือการพัฒนาจิต พัฒนาจิตให้สูงขึ้นไป จะเรียกว่าสมาธิภาวนา แปลว่าทำจิตให้เจริญโดยวิธีของสมาธิ ดังนี้ก็ได้ เกิดมาเป็นคนทั้งที ขอให้ได้มีโอกาสพัฒนาจิตให้สูงสุดๆ สูงสุดยิ่งขึ้นไป ก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา” ( * หน้า ๑๓๓ – ๑๓๔ )

“ หรือจะพูดง่ายๆว่า ทำจิตเป็นสมาธิได้ มันก็ปล่อยได้โดยอำนาจของสมาธิ ถ้าทำจิตเป็นวิปัสสนา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ มันก็ปล่อยด้วยอำนาจของวิปัสสนา การปล่อยด้วยอำนาจของสมาธินั้น มันชั่วคราว ปล่อยด้วยอำนาจวิปัสสนานั้น มันเด็ดขาด หรือมันตลอดกาล การกระทำความเพียรทางจิต จึงไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่สมาธิ ให้มันก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นวิปัสสนา เรื่องมันก็จะจบ ” ( * หน้า ๑๓๔ )

เราจบหมวด ๓ กันแล้ว หมวด ๔ สุดท้าย ขอยกไปคราวหน้าค่ะ

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net