วันที่ อังคาร ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไขข้อสนใจ : รัฐบาลแถลงนโยบายนอกสภาได้


ถาม : มีการถกเถียงกันมากว่ารัฐบาลจะแถลงนโยบายในสถานที่อื่นได้หรือไม่ และฝ่ายค้านจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับการแถลงนโยบายที่อื่นว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

ตอบ :  เกี่ยวกับการแถลงนโยบายนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายชนิดหนึ่งด้วย

รัฐธรรมนูญบัญญัติบังคับให้รัฐบาลต้องแถลงนโยบายภายใน 15 วันนับแต่เข้ารับหน้าที่ แต่มิได้มีบทบัญญัติว่าจะต้องแถลงนโยบายกันที่ไหน ซึ่งต้องไปพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมของสภา

ตามข้อบังคับการประชุมของสภานั้น มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 เรื่องคืออำนาจของประธานในการสั่งการใด ๆ ในการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย และข้อบังคับที่ให้มีการประชุมรัฐสภาที่รัฐสภา

ดังนั้นเมื่อมีเหตุขัดข้องไม่สามารถประชุม ณ รัฐสภาได้ เพราะมีผู้ปิดล้อม ทำให้เข้าไปประชุมไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องมาแล้ว จึงมีเหตุผลพอเพียงที่ประธานรัฐสภาจะกำหนดให้มีการประชุม ณ สถานที่อื่นได้ เมื่อได้รับคำร้องขอจากรัฐบาลแล้ว ประธานรัฐสภาได้สั่งให้ประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงการต่างประเทศ จึงเป็นอำนาจที่ประธานสามารถกระทำได้ตามข้อบังคับ นอกจากนั้นในส่วนข้อบังคับเกี่ยวกับสถานที่ประชุม นอกจากประธานจะกำหนดเป็นอย่างอื่นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยได้แล้ว ที่ประชุมยังมีอำนาจที่จะงดใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีการงดใช้เป็นประจำเป็นปกติของการประชุม

จึงเห็นว่าการที่ประธานรัฐสภานัดประชุมเพื่อแถลงนโยบาย ณ ห้องประชุมกระทรวงการต่างประเทศ เป็นการกระทำโดยชอบด้วยข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาแล้ว และทราบว่าที่ประชุมก็ได้งดใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับสถานที่ด้วย จึงไม่มีปัญหาในเรื่องสถานที่ประชุมอีกต่อไป 

สำหรับประเด็นที่ว่าฝ่ายค้านจะร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการประชุมนอกสถานที่ทำการของรัฐสภาเป็นการชอบด้วยข้อบังคับหรือไม่นั้น เห็นว่าเรื่องราวใดที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่มีกรณีให้ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยปัญหาแบบนี้ได้เพราะไม่ได้เกี่ยวด้วยรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญเองเคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วในกรณีของประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำขอของวุฒิสภาในกรณีความชอบด้วยกฎหมายของการรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายชวรัตน์ ชาญวีรกุล ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าศาลไม่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยเรื่องนี้ จึงผูกมัดทุกองค์กร

ดังนั้นที่ฝ่ายค้านแถลงว่าจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการประชุมนอกรัฐสภา จึงไม่สามารถกระทำได้ โดยนัยยะบรรทัดฐานแห่งคำวินิจฉัยแห่งศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้น
.

โดย paisal

 

กลับไปที่ www.oknation.net