วันที่ พุธ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญร่วมเวทีเสวนาสัญจรโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา ICT4SOCIETY ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ป.โท ป.เอก สนใจไหม


กำหนดการเวทีเสวนาสัญจร

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา ICT4SOCIETY ครั้งที่  

ในวันอังคารที่  ๖ มกราคม พ.. ๒๕๕๒  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-------------------------------------------------------------------

ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง (๑) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (๒) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ (๓) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------

17.30 – 18.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

18.00 – 18.10 น.

(๑๐ นาที)

·         กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีวิชาการ

·         โดย ผศ.สุรวุฒิ กิจกุศล

·         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

·         (รอการยืนยัน)

18.10 – 18.20 น.

(๑๐ นาที)

·         กล่าวชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

·         โดย  รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

·         รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.20 – 18.40 น.

(๒๐ นาที)

·         เล่าเรื่องงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

·         เรื่อง “แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการชุมชนออนไลน์"

·         โดย อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์

·         สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.40 – 19.00 น.

(๒๐ นาที)

·         เล่าเรื่องงานวิจัยในชั้นนิเทศศาสตร์บัณฑิต

·         เรื่อง “โครงการสารคดี คาสิโน ออนไลน์”

·         โดย นางสาวพัฒน์นรี ตั้งจิตเอื้อบุญ

·         คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

19.00 – 19.20 น.

(๒๐ นาที)

·         เล่าเรื่องงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

·         เรื่อง “การรับรู้ผลกระทบจากเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร”

·         โดย นายกฤษณะ  หลักคงคา

·         คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

19.20 – 20.50 น.

(๙๐ นาที)

·         แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อหารือ

·         โดย  (๑) รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         (๒) อ.อารยา ชินวรโกมล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         (๓) อ.สุดารัตน์ แก้วงาม สำนักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมและสื่อสารแห่งชาติ และกองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๔) อ.ปุณย์สิรี ฉัตรจินดา สำนักงานคณะ กรรมการโทรคมนาคมและสื่อสารแห่งชาติ และกองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๕) อ.ภัทราภรณ์ โกมลวัจนะ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๖) อ. ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         (๗) อ.สุรวดี รักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๗)  นายกิตตินันท์ อนัมบุตร นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         (๘) นายทนงศักดิ์ เกิดนุ่น นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

·         (๙) นายปรเมศวร์ กุมารบุญ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

20.50 – 21.00 น.

(๑๐ นาที)

·         สรุปการเสวนา และนัดหมายสำหรับการเสวนาครั้งต่อไป

·         โดย  รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

·         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

หมายเหตุ

1.   พิธีกร : อ.อารยา ชินวรโกมล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุน ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.            อาหารว่างเสริฟในระหว่างการเสวนา

 

-------------------------------------------

โดย archanwell

 

กลับไปที่ www.oknation.net