วันที่ จันทร์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี 2551


สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศเกียรติให้นักเขียนและหรือบรรณาธิการอาวุโส เป็นผู้ได้รับ รางวัลนราธิป ประจำปี 2551 ดังต่อไปนี้ 

1.นายโกวิท ตั้งตรงจิตร

2.ศาสตราจารย์ ดร.จิตรเกษม สีบุญเรือง

3.นายจำนรรจ์ สุวรรณโชติ (รวี พรเลิศ)

4.นายถาวร ชนะภัย

5.นายแท้ ประกาศวุฒิสาร

6.นางธิดา บุนนาค

7.นายแพทย์ประสาน ต่างใจ

8.นายมานะ แพร่พันธุ์

9.นายวิทย์ พิณคันเงิน

10.นายสมพร เทพสิทธา

11.นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

12.ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม (ธรรมโฆษ)

13.นายอุทัย เทียมบุญเลิศ (บุญศักดิ์ แสงระวี/อนิวรรตน์)

รางวัลนราธิป ถือกำเนิดขึ้นในปี 2544 อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบ 30 ปี ประจวบกับในปี 2544 เดียวกันนี้ เป็นปีครบรอบ 110 พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2435-2519) และครบรอบ 10 ปีที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย ประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม "นราธิป" มาเป็นชื่อรางวัล

รางวัลนราธิป มอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโส ที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวางในปี 2551

การการมอบรางวัลนราธิป ประจำปี 2551 โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ กำหนดการดังนี้

12.30 น.ลงทะเบียน/น้ำชา-กาแฟ

13.00 น.นางชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ 

13.00 น.นางชมัยภร แสงกระจ่าง กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัลนราธิป และอ่านบทกวีรำลึก พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดย ดร.ญาดา อารัมภีร

พิธีประกาศเกียรติและมอบโล่แด่ผู้ได้รับรางวัลนราธิป

14.00 น.วรรณศิลป์เสวนา : เรียนรู้จากผู้มาก่อน-รายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2551 ดำเนินรายการโดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ และบูรพา อารัมภีร

15.15 น.น้ำชา กาแฟ 

15.30 น.การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552

17.30 น.ปิดการประชุม
   

โดย นิรันศักดิ์_บุญจันทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net