วันที่ เสาร์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดใหม่


เชิญสมัครเข้าร่วมการสรรหา ป.ป.ช.ภาคประชาชน

หมายเหตุ : คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (ชุดก่อตั้ง) ได้ดำเนินการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จและได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดใหม่ (วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี) โดยได้มอบหมายพันธกิจสืบต่อแก่ คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน อันมี น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) เป็นประธานฯ ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรในเครือข่ายภาคประชาชนหรือผู้สนใจโดยทั่วไป เข้าร่วมกระบวนการสรรหา โดยสามารถเสนอตัวหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมพันธ์ 2552 (โปรดดูรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน
เรื่อง การเสนอตัวหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

ตามที่ คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภาคประชาชน (ป.ป.ช.ภาคประชาชน) โดยมุ่งหวังให้เป็นเครือข่ายเพื่อการตรวจสอบของภาคประชาชน ที่มีพันธกิจคู่ขนานกับหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การดำเนินงานของป.ป.ช.ภาคประชาชน เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการสรรหากรรมการป.ป.ช.ภาคประชาชนจึงได้ออกระเบียบวิธีการสรรหาคณะกรรมการป.ป.ช.ภาคประชาชนเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการ  และมีประกาศฉบับนี้เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกระบวนการสรรหาดังนี้

ข้อ 1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร ป.ป.ช.ภาคประชาชน

1.1  คณะกรรมการป.ป.ช.ภาคประชาชน

(1) จัดให้มีการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ตามวาระ และพิจารณาถอดถอนกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ที่มีพฤติการณ์เสื่อมเสียร้ายแรงหรือประพฤติผิดต่อจรรยาบรรณ 
(2) กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ป.ป.ช.ภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หลักการสำคัญ และพันธกิจของ ป.ป.ช.ภาคประชาชนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ข้อ 4, 5 และ 6 ตามลำดับ
(3)  ให้ประธาน ป.ป.ช.ภาคประชาชน มีอำนาจฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และมีอำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ แทน ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือแต่งตั้งทนายความกระทำการใดๆ แทนได้ด้วย

1.2  คณะกรรมการบริหาร ป.ป.ช.ภาคประชาชน

(1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาชนเพื่อร่วมปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ป.ป.ช. ภาคประชาชน
(2) กำหนดนโยบายและจัดทำแผน ป.ป.ช. ภาคประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายต่างๆ
(3) จัดทำระเบียบและหลักปฏิบัติให้ดำเนินการไปในแนวเดียวกัน ป้องกันมิให้สมาชิก กระทำการที่ไม่ชอบธรรม  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไปดำเนินการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(4) สนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาชนใน การติดตาม ตรวจสอบ  ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) จัดหาพันธมิตรและการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ป.ป.ช.ภาคประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อ 2 คุณสมบัติของกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

(1)  เป็นตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ที่มีกิจกรรมชัดเจนและต่อเนื่องในการต่อสู้คัดค้านหรือเปิดโปงพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2)  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(3)  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่มีการคัดเลือก

ทั้งนี้ กรรมการ ป.ป.ช. ภาคประชาชน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1)  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(2)  เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งของพรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนวันที่มีการคัดเลือก                         
(3)  เป็นข้าราชการประจำ
(4)  เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(5)  วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6)  เป็นภิกษุ  สามเณร  หรือนักพรต
(7)  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(8)  ติดยาเสพติดให้โทษ
(9)  เป็นบุคคลล้มละลาย
(10)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ หรือจากภาคเอกชนเพราะเหตุทุจริต
(12)  เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน   เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(13)  เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

ข้อ 3  การสมัครเข้าร่วมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

คณะกรรมการสรรหาป.ป.ช.ภาคประชาชน  ขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจให้สามารถเสนอตัว หรือเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น กรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2552

วิธีสมัคร ให้ผู้สนใจจัดทำเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลและแสดงวิสัยทัศน์ ส่งไปที่
“คณะกรรมการสรรหากรรมการป.ป.ช.ภาคประชาชน, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693  ถนนบำรุงเมือง  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม. 10100” โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น ใบสมัครใดที่ประทับตราส่งไปรษณีย์ภายหลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ถือเป็นโมฆะ

ชุดเอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย :

(1) ใบสมัครตามแบบฟอร์ม – บส.1 (ดาวน์โหลดตามลิงค์แนบท้าย)
(2) รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
(3) วิสัยทัศน์ส่วนตัวของผู้สมัคร หรือผู้ถูกเสนอชื่อ ในเรื่อง การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยบทบาทของภาคประชาชน (ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)
(4) สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร และ/หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (เอกสารไม่ครบส่งเพิ่มเติมภายหลังได้) 

ข้อ 4  การตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ของระเบียบและข้อบังคับป.ป.ช.ภาคประชาชน จากนั้นภายใน 1 สัปดาห์จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเชิญเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกกันเอง ตามวันเวลาและสถานที่ที่จะกำหนดในหนังสือเชิญ

ข้อ 5  การคัดเลือกกันเองของผู้สมัคร

คณะกรรมการสรรหาฯ จัดประชุมตัดสินเพื่อคัดเลือกกันเองในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552  โดยจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทุกคนและเลือกกันเองเป็นรายกลุ่มตามภูมิภาค เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมในรอบแรกจำนวนกลุ่มละไม่เกิน 8 คน รวม 9 ภูมิภาคไม่เกิน 72 คน
ข้อ 6  การพิจารณารอบสุดท้ายโดยคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก กรรมการป.ป.ช.ภาคประชาชน จำนวนไม่เกิน 4 คนต่อภูมิภาค รวมไม่เกิน 36 คน ในวันที่ 6 มีนาคม 2552  โดยจะพิจารณาเป็นกลุ่มๆ ตามภูมิภาค ซึ่งผู้ผ่านกระบวนการเลือกกันเองมาแล้วทุกคนจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกจากกรรมการสรรหาแต่ละท่านอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ และจิตสำนึกสาธารณะ เป็นเกณฑ์
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 7  การเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชนทั้ง 36 ท่านในวันที่ 14 มีนาคม 2552 เพื่อให้มีกระบวนการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร อาทิ ประธาน รองประธาน และเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2552

น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน 

สำนักงานคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช.ภาคประชาชน เลขที่ 693 อาคารสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร.089 614 4869 อีเมล์ pacmthai@gmail.com เว็บบล็อก http://www.oknation.net/blog/pacm


ลิงค์ดาวน์โหลด - ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน
http://www.esnips.com/doc/b57d74c6-8067-4c77-a60b-5cd6e1bc5a2b/ประกาศคณะกรรมการสรรหาปปช.ภช
ลิงค์ดาวน์โหลด - แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน
http://www.esnips.com/doc/585559f8-7bdf-4a06-9b02-6bc65b30501d/แบบบเสนอชื่อบุคคล 


โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net