วันที่ อังคาร มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ส.ป.ก.เปิดตลาดนัดที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)


ส.ป.ก.เปิดตลาดนัดที่ดิน  สร้างโอกาสเกษตรกรมีที่ดินทำกิน

 

                ส.ป.ก.ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว  รวมทั้งจัดหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรยากจนในรูปแบบของธนาคารที่ดิน  และพัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง  พัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และบริหารองค์กรเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ  ด้วยองค์ความรู้จากนวัตกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการจัดตลาดนัดที่ดินทำกินขึ้นในวันที่  15  มกราคม  2552    ส.ป.ก.จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีนายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดงาน  รวมทั้งเปิดศูนย์ราชการ  ซึ่งประกอบด้วยสำนักนิคมเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักจัดหาที่ดิน  สำนักจัดการเครื่องจักรกล  โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม  เปิดศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ  และเปิดอาคาร ส.ป.ก.ปทุมธานี

          ทั้งนี้แนวคิดของการเปิดตลาดนัดที่ดินทำกินเพื่อต้องการให้ผู้ซื้อได้พบกับผู้ขาย  โดยหลักการของผู้ขายคือการเอาทรัพย์สินของตัวเองมาให้โอกาสแก่รัฐเพื่อเข้าสู่การพัฒนาภาคการเกษตร  ซึ่งจะดำเนินการใน  23  จังหวัด  เนื้อที่  7,000  ไร่  รองรับเกษตรกร  400  ราย  ในวงเงิน  200  ล้านบาท   

โดย แมนบางไทร

 

กลับไปที่ www.oknation.net