วันที่ พุธ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รีวิวม่วนใจ๋.. แ อ่ ว เ ชี ย ง ใ ห ม่ ..เพราะว่า เ ธ อ ทั้งเก่า..ทั้งแก่..ควรอนุรักษ์ไว้


รีวิวม่วนใจ๋.. แ อ่ ว เ ชี ย ง ใ ห ม่ ..เพราะว่า เ ธ อ ทั้งเก่า..ทั้งแก่..ควรอนุรักษ์ไว้

.

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีวัดอยู่ประมาณ 441 วัด มีวัดที่สำคัญ ๆ ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์ วัดโพธารามมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวง วัดกู่เต้า วัดสวนดอก วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดอุโมงค์เถรจันทร์ วัดช้างค้ำ เป็นต้น ซึ่งแต่ละวัดเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณ และมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง

.

วันนี้ จะนำชม วัดเก่าแก่ ที่น่าสนใจ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วครับ

1.วัด โลกโมฬี ตั้งอยู่ตำบลศรีศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2. อยู่ด้านทิศเหนือนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.วัด โลกโมฬี เดิมเป็นวัดร้าง โบราณสถานที่ปรากฏอยู่คือ พระมหาเจดีย์ ที่มีอายุประมาณ ๔๗๗ ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสร้างในสมัยใด

10.

11.วัด โลกโมฬี ปรากฏชื่อครั้งแรกในปี พ.ศ. ๑๗๑๐ สมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ ๖ แห่งราชวงศ์เม็งราย

12.ทรงโปรดอารธนาให้คณะสงฆ์ของ พระอุทุมพรบุปผมหา สวามีเจ้าเมืองเมาะตะมะจำนวน ๑๐ รูป มาสืบศาสนาในล้านนาไทย

13. ซึ่งได้จำพรรษาที่ วัด โลกโมฬี อันเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างเมือง

14.ปัจจุบัน วัด โลกโมฬี ได้รับการบูรณะและยกเป็นวัดที่มีพระจำพรรษา

15.สภาพปัจจุบันของวัดโลกโมฬี

16.ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และกำหนดขอบเขต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒

17.เดิม วัดโลกโมฬี มีสภาพเป็นวัดร้าง

18.โดยวัดได้ร้างไปเมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒

19.มีโฉนดออกเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ผืนที่ ๑ มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา ผืนนี้มีเจดีย์ตั้งอยู่

20.ผืนที่ ๒ มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา มีซากโบราณสถานอยู่

21.วัดโลกโมฬี ได้รับการรื้อฟื้นจากการเป็นวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

22.มอบหมายให้พระญาณสมโพธิ เจ้าคณะอำเภอเมือง เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และพระครูประภัทร์ธรรมรังษี เจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต ๓ ดำเนินการพัฒนาบูรณะวัดโลกโมฬี

23. จนกระทั่งวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกวัดโลกโมฬี(ร้าง)เป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และได้แต่งตั้งให้ พระญาณสมโพธิ เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี.

24.ที่ตั้ง ... เลขที่ ๒๒๙ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐-๕๓๔๐-๔๐๓๙, ๒๒๖๕๙๔

ขอบคุณ เสียงเพลง สุเทพ วงศ์กำแหง - คิดถึงพี่บ้างไหม

โดย สายธาร

 

กลับไปที่ www.oknation.net