วันที่ พุธ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิทธิมนุษยชน......กับการแต่งกายของนิสิตนักศึกษา


การจัดระเบียบการแต่งกายของนิสิต...ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่

                                     

                      ในปัจจุบันการแต่งกายของนิสิตนักศึกษานั้นคงเป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่แต่งกายกันแบบใด บ้างก็ถูกระเบียบ บ้างก็แต่งกายตามแฟชั่นซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่ของนิสิตนักศึกษา ทำให้สถาบันต่างๆหันมาจัดระเบียบการแต่งกายในรูปแบบต่างๆเช่น การรณรงค์การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ไม่ใส่เสื้อรัด ไม่นุ่งสั้น การตัคะเเนนความประพฤติ การพักการเรียน ฯลฯ ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจในกลุ่มของนิสิตนักศึกษาในกลุ่มนั้นๆและคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่

ความหมายของสิทธิมนุษยชน
หมายถึง สิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ ทั้งสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและสิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม สิทธิในความเป็นมนุษย์นั้น มีทั้งสิทธิตามกฏหมายและสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฏหมาย แต่เป็นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐานเพื่อความถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือความยุติธรรม แต่เดิมสิทธิมนุษยชนจะกล่าวถึงในชื่ออื่น เช่น สิทธิในธรรม สิทธิในธรรมชาติ เป็นต้น

  โดยการแต่งกายของนิสินักษาต่อการจัดระเบียบนั้นสามารถมองได้หลายมุมมองเช่น

          ในมุมองของการไม่เป็นการละเมิดสิทธิ คือ การแต่งกายสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ การแต่งกายตามแบบที่ทางสถาบันได้กำหนดมานั้นสมควรที่จะปฏิบัติตามเนื่องจากว่าราอยู่ในสภานะภาพและมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นนิสิตนักศึกษาก็สมควรที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัย ความรับผิดชอบและความปลอดภัยให้กับผู้แต่งกายไม่เป็นการยั่วยุให้เกิดสิ่งเลวร้ายและกลายเป็นปัญหาสังคมไปในที่สุด

          แต่ถ้ามองในแง่ของการละเมิดสิทธิคือ ทุกคนล้วนมีสิทธิเสรีภาพในการกระทำตามความพอใจของตนเองในการดำรงชีวิตในสังคม การแต่งกายไม่ได้สามารถเป็นเครื่องชี้วัดการกระทำว่าดีหรือไม่ดี จิตใจ ความคิดและการกระทำออกมาต่างหากที่เป็นเครื่องชี้วัด

          แต่อย่างไรก็แล้วแต่การมองว่าการจัดระเบียบการแต่งกายของนิสิตของแต่ละสถาบันนั้นเป็นการละเมิดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนที่จะเลือกปฏิบัติ บางคนที่แต่งกายถูกระเบียบก็จะมองว่าเป็นการไม่ละเมิดสิทธิแต่จะเป็นผลดีของแต่ละคนมากกว่าที่จะไม่เกิดปัญหาตามมาที่ส่วนใหญ่มักจะมองในทางลบ

         ส่วนผู้ที่แต่งการผิดระเบียบหรือตามแฟชั่นก็จะคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิของพวกเขา ที่จะสามารถแต่งกายอย่างไรได้โดยคิดว่าไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเเดือดร้อนเพียงแต่ต้องการทำตามความต้องการและตามความพอใจของตนเท่านั้นอีกทั้งการแต่งกายแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าผลการเรียนจะไม่ดีหรือกลายเป็นคนไม่ดีไปในที่สุด   

                                                

แล้วคุณละมีมุมมองแบบไหนในการแต่งกายของนิสิตนักศึกษา

ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่

แหล่งข้อมูล

http://www.kullawat.net/civic/1.6.htm

โดย ใบไม้สีชมพู

 

กลับไปที่ www.oknation.net