วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ได้มาอย่างภาคภูมิใจ


ได้มาอย่างภาคภูมิใจ

 

           กว่าคนเราจะได้อะไรมานั้นต้องต่อสู้ดิ้นดนตลอดแม้จะมีอุปสรรคมากมายก็ตาม ทั้งรู้ว่าหนทางมันลำบากแค่ไหน แต่ก็สู้เพื่อสิทธิ์ของตนเอง         

            อย่างชุมชนวัดหลวง ซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำมูลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่นั่นได้ฟื้นฟูชุมชนใหม่โดยสร้างบ้านและปรับปรุงบ้านเก่าให้มีความคล้ายๆกัน กว่าพวกเขาจะได้มาจนวันนี้ ต้องเจอทั้งน้ำท่วมทุกปี พอเทศบาลรับรู้ว่าบริเวณตรงนี้เกิดน้ำท่วมจึงเอาดินมาถมให้สูงขึ้นเหนือชุมชน แถมยังจะตัดถนนผ่านชุมชนไป ประมาณ 20 เมตร  บริเวณตรงนั้นก็จะกลายเป็นแอ่งกระทะ พอหน้าฝนน้ำก็จะไหลจากฝั่งเมืองลงมายังชุมชนทำให้เกิดน้ำขัง เน่าเสีย  ถ้ามีการสร้างถนน ชุมชนจะหายไปครึ่งหนึ่ง  ชาวบ้านทนไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่เขาอาศัยมาตั้งแต่เกิดจึงทำให้พวกเขาลุกขึ้นต่อต้านการสร้างถนน และผลกระทบจากน้ำขังภายในชุมชน

            ชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงลุกขึ้นคัดค้านเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่ให้มีการสร้างถนน เพราะจะทำให้บริเวณนี้เกิดน้ำขัง ชาวบ้านจึงได้ยื่นหนังสือฟ้องต่อศาล ว่าโครงการที่จะสร้างถนนตัดผ่านชุมชน ที่เทศบาลนั้นได้เข้ามาละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทำให้ทุกคนไม่สบายใจชาวบ้านได้ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  หมวด 1 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่สุขภาพ  โดยใช้

            มาตรา ๕ บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง

           มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว  การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

          มาตรา ๑๑ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว

               จึงทำให้ชาวบ้านชนะคดีในครั้งนี้และเกิดเงื่อนไขข้อตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกในชุมชน  ตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตชุมชนเลียบแม่น้ำมูล เพื่อปรับพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้กับชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน ชุมชนวัดหลวง1 ชุมชนวัดหลวง2  ชุมชนหลังศาลเจ้า ชุมชนวัดใต้ ชุมชนวัดเหนือ ให้มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมสวยงามกว่าที่เป็นอยู่พื้นที่นี้ชาวบ้านจะเป็นเพียงผู้อาศัยเท่านั้น ส่วนรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ได้

               การปรับปรุงพื้นที่ ได้รับความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย เช่น โรงงานยาสูบ (กระทรวงการคลัง) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริษัทโตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุน และเงินสมทบทุนจากชาวบ้านแม้ว่าเงินตรงส่วนนี้ของพวกเขาจะเป็นเงินที่กู้มาก็ตาม พวกเขาต้องการที่จะร่วมกันฟื้นฟูที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเน้นความเป็นธรรมชาติ กิจกรรมภายในชุมชนเป็นลานริมแม่น้ำมูลที่ให้เด็กๆหวนมาพบกับธรรมชาติของแม่น้ำ รากเหง้าของตนเองมากขึ้น

                ฉันเดินอยู่ที่นั่นสักพักเพื่อนก็บอกให้ขึ้นรถกลับ  ฉันยินดีกับการต่อสู้ที่ได้มาอย่างภาคภูมิใจของคนในชุมชนเลียบริมมูล แต่ฉันกลัวว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จตามที่ชาวบ้านต้องการแล้ว  ความขัดแข้งจะเกิดขึ้นภายในกลุ่มของตนเอง ที่คนในชุมชนบอกว่าในขณะนี้ชาวบ้านก็มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นบ้างแล้วกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

               รถเคลื่อนตัวออกจากชุมชนไปอย่างช้าๆฉันไม่หันไปมองชุมชนนั้นอีกเลย  ฉันหวังแต่ว่าการต่อสู้มานั้นพวกเขาคงภูมิใจกับสิ่งที่ได้มา และไม่มีความขัดแย้งกันภายในชุมชน ทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมา

โดย เงาะป่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net