วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รางวัลดีเด่นโครงงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจและการปลูกต้นตาลทดแทนบริเวณตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


โครงงาน   การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจและการปลูกต้นตาลทดแทนบริเวณตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  

ผู้จัดทำ                     นายกชกร                     กลิ่นมาลี  

                                นายนฤรงค์         วินิตสมบัติ

                                นางสาววรรวินี     วงศ์ทองดี

                                นายธีรวิทย์         แตงวัฒนะ 

 ครูที่ปรึกษา             ครูวีระพร   วงษ์พานิช  

ปี พ.ศ.                      2551

โรงเรียน    พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  www.promma.ac.th  

       

ความเป็นมาและความสำคัญ

ตาล(Asian palmyra palm) เป็นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่  สกุล  (Genus) Borassus   ในวงศ์ (Family)  Palmae     ตระกูล Areca      อาณาจักร Plantae ดังนั้นเราจะพบว่าต้นตาลถูกกำหนดเป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีที่มีความแข็งแรงยืนยงสามารถทนแล้ง ทนฝน และกระแสลมร้อนหนาวตามสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก ต้นตาลให้ประโยชน์มากมายทุกๆส่วนของต้นตาลและประกอบกับในยุคปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนไทยมีการรณรงค์ให้ประชาชนการดำเนินชีวิตโดยการยึดหลักแนว”เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทย มานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ต่อมาภายหลังได้ทรง เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

                 จากตำนานของจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2134 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้เสด็จมาประทับแรม ณ พระตำหนักโตนดหลวง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ เพื่อเสด็จประพาสทางทะเล ซึ่งบริเวณพระตำหนักโตนดหลวงมีต้นตาลอยู่เป็นจำนวนมาก สันนิฐานว่าต้นตาล หรือตาลโตนดเป็นไม้พื้นเมืองคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรีมาช้านาน วิถีชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวพันกับต้นตาลหรือตาบโตนดแทบทุกคนไม่มากก็น้อย เริ่มตั้งแต่เครื่องใช้ไม้สอยจนถึงอาหารการกิน เป็นไม้ตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในโลก มีอายุยืนเป็นร้อยปี ผลิตผลจากต้นตาลสามารถนำมาทำขนมหวานเมืองเพชร อาทิเช่น จาวตาลอ่อน จาวตาลเชื่อม โตนดทอด ขนมตาล นำตาลเมา และตังเม เป็นต้น นอกจากนี้ ความหอมหวานจากนำตาลโตนดยังใช้ทำน้ำเชื่อม น้ำกะทิ ประกอบอาหารหวานได้อีกมากมาย 

จังหวัดเพชรบุรีน่าจะมีต้นตาลหรือตาลโตนดมากที่สุดในประเทศไทย ดังปรากฏหลักฐานจาก “นิราศเมืองเพชรบุรี” ของสุนทรภู่ ความตอนหนึ่งว่า “ทุกประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล” ด้วยเหตุนี้ต้นตาลจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี คู่กับเขาวัง หรือพระนครตีรี ดังปรากฏเป็นตรา และธงประจำจังหวัดเพชรบุรี สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ต้นตาลเมืองเพชรบุรีให้ผลผลิตน้ำตาลโตนดดีที่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงมีชื่อเสียงติดปากคนทั่วไปว่า “น้ำตาลเพชรบุรี” เพราะมีรสหวาน หอมอร่อย รสชาติกลมกล่อมชวนรับประทานจนเป็นที่มาของคำว่า “หวานเหมือนน้ำตาลเมืองเพชร” 

                แต่ในปัจจุบันจำนวนต้นตาลที่มีในจังหวัดเพชรบุรีได้มีจำนวนน้อยลงกว่าเดิม มีการก่อสร้างบริเวณที่มีต้นตาล ตัดต้นตาลเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต้นตามหมดอายุขัย จึงทำให้จำนวนต้นตาลมีจำนวนลดน้อยลงจนน่าใจหาย 

                ดังนั้นทางกลุ่มจึงสนใจที่จะร่วมมือรณรงค์ อนุรักษ์ต้นตาลจังหวัดเพชรบุรีให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ศึกษา แต่เดิมเป็นพื้นที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่ และมีต้นตาลเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว ต้นตาลลดลงเป็นจำนวนมากประกอบกับปี พ.ศ. 2549-2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำโครงการปลูกต้นตาลล้านต้นจังหวัดเพชรบุรี ผู้ศึกษาจึงทำการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของเรา(การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อปลูกต้นตาลทดแทน บริเวณตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี) ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นตาลให้อยู่เคียงคู่กับจังหวัดเพชรบุรี และตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีต่อไป

               

วัตถุประสงค์

           

           1) สำรวจต้นตาลโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจและการปลูกต้นตาลทดแทนบริเวณ ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

        2) เพื่อการรณรงค์และการอนุรักษ์การปลูกต้นตาล  

        3) เพื่อเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สู่ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ขอบเขตการศึกษา

ประชากรที่ศึกษา

-           ต้นตาลในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 ระยะเวลาของการศึกษา 

-           มีนาคม 2551 ถึง พฤศจิกายน 2551  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เยาวชน- ครูอาจารย์และชุมชนได้รับความรู้และทักษะ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

2. เห็นคุณค่าของต้นตาลและสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในจังหวัดเพชรบุรี 

3. โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและจังหวัดในการรณรงค์อนุรักษ์ต้นตาล 

4. มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการปลูกตาลล้านต้นเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 

วิธีการศึกษา 

1. ประชุม วางแผน ดำเนินกิจกรรมโครงงาน 

2. ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS เพื่อจัดสร้างแผนที่แสดงตำแหน่งต้นตาล 

3. ลงพื้นที่ศึกษา  เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม  IKONOS 

4. เก็บข้อมูลส่วนประกอบต่างๆ ของต้นตาลและประโยชน์จากชุมชน 

5.ร่วมมือกับชุมชนปลูกต้นตาลทดแทน

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

ผลการลงพื้นที่ศึกษาต้นตาล  ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

หมู่

การสำรวจต้นตาลปี พ.ศ. 2551 (ต้น)

1

197

2

117

3

1,011

4

4

5

57

6

236

รวม

1,622

ผลการปลูกต้นตาลทดแทนในพื้นที่ศึกษา  ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ปี 2551

หมู่

ต้นตาลจากการสำรวจ (ต้น)

ปลูกทดแทน(ต้น)

หมายเหตุ

1

197

411

 

2

117

162

 

3

1,011

627

มีการสร้างอาคารเพิ่มจำนวนมาก

4

4

0

เป็นเขตชุมชน

 

 

5

57

0

6

236

0

รวม

1,622

1.200

 

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า     การศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS ในปี พ.ศ. 2545 มี    ต้นตาลจำนวน 1,863 ต้น กับการลงพื้นที่ศึกษาในเขตตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 ถึง พฤศจิกายน 2551  มีต้นตาลจำนวน 1,622 ต้น  จะเห็นได้ว่ามีต้นตาลลดลงจำนวน 241 ต้น  ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกันปลูกต้นตาลทดแทนส่วนที่สูญหายไปกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน1,200  ต้น  รวมมีต้นตาลทั้งสิ้นจำนวน 2,822 ต้น และคณะผู้ศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพศของต้นตาล  พบว่ามีต้นตาลตัวผู้จำนวน 626 ต้น      ต้นตาลตัวเมียจำนวน 838 ต้น  รวมทั้งศึกษา การใช้ประโยชน์จากต้นตาลในการประกอบอาชีพ เช่น น้ำตาลสด น้ำตาลปึก ขนมหม้อแกง ลูกตาลสด ขนมตาล ลูกตาลเชื่อม เป็นต้นและโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดในการรณรงค์อนุรักษ์ต้นตาล ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกตาลล้านต้นของจังหวัดเพชรบุรีและสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ เยาวชน - ครูอาจารย์ ชุมชนได้รับความรู้  ทักษะ และสามารถเผยแพร่ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สู่โรงเรียนและชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

                อย่างไรก็ตามจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมก็ยังมีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากภาพถ่ายที่ปรากฏลักษณะของต้นตาล ต้นมะพร้าว และต้นไม้มีลักษณะคล้ายกัน รวมทั้งข้อมูลในปีปัจจุบันไม่มี  จึงไม่สามารถที่จะนำข้อมูลจากอดีตกับปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันได้   และถ้ามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจะสามารถศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ศึกษาเรื่องต้นตาล                 จากสัญญาณดาวเทียมนี้

ช่วยให้เรารู้ดี                      ทุกเรื่องที่เราสนใจ

ในภาพหลายพันต้น              พอไปค้นหายไปไหน

เรารีบช่วยเร็วไว                    ปลูกเพิ่มไว้ตาลมากมี

ไม่สิ้นเปลืองเวลา                   แถมราคาประหยัดดี

ใช้กันทั่วเพชรบุรี                    ประโยชน์มีเกินพรรณนา

สรรค์สร้างเพื่อประชาชาติ       จึงไม่ขาดความก้าวหน้า

ขอบพระคุณ Gistda               ผู้ควรค่าแก่การจำ

(เด็กหญิงวันใหม่  นกน่วม : ประพันธ์)

ที่มา :

http://www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/HtmlTraining/HtmlTh/20090121_mapgeo.html

***************************************************************

 

 

 

โดย KruKung

 

กลับไปที่ www.oknation.net