วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาฝึกคิดเลขง่าย ๆ แบบใหม่ ป้องกันสมองเสื่อมกันเถิด ตอนที่ 8 !!


มาฝึกคิดเลขง่าย ๆ แบบใหม่ ป้องกันสมองเสื่อมกันเถิด (ตอนที่ 8) !!

ในครั้งก่อน  ได้นำเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งมานำเสนอ นั่นคือเรื่อง
"สมองเสื่อมรุนแรง"   ในครั้งนี้ ขอนำเสนอเรื่อง  "หลักการรักษา
โรคอัลไซเมอร์" โดย  พญ. พนิดา  กฤตยภูษิตพจน์  ประสาทวิทยา  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จากจุลสาร  The  Alzheimer's Club  
Vol. 6  No. 1  มาเสนอ  ซึ่งมีสาระที่ควรทราบ  ดังนี้


หลักการรักษาโรคอัลไซเมอร์
พญ. พนิดา  กฤตยภูษิตพจน์
ประสาทวิทยา  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


"สมองเสื่อม"  หมายยถึง  ความผิดปกติบกพร่องทางด้านความจำ
ความคิด และความสามารถของสมอง  ซึ่งรุนแรงจนรบกวนการ
ดำเนินชีวิตของผู้ป่วย  โดยมีระดับความรุนแรงอยู่  3  ระดับ  คือ

1.  ระดับอ่อน หรือระดับไม่รุนแรง  (Mild)  มีความบกพร่องใน
หน้าที่การงานและสังคมอย่างเด่นชัด  แต่ยังสามารถช่วยตัวเองใน
กิจวัตรประจำวันได้  สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองได้
และยังสามารถตัดสินใจเองได้โดยทั่วไป

2.  ระดับปานกลาง  (Moderate)  เริ่มไม่สามารถช่วยตัวเองได้
ถ้าหากปล่อยให้อยู่คนเดียว อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการดำรง
ชีวิตและจำเป็นต้องมีผู้ดูแล

3.  ระดับรุนแรง (Severe)  ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยแม้แต่
กิจวัตรประจำวัน  ไม่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ นอนซึม  เคลื่อนไหวไม่ได้  ต้องมีผู้เฝ้า
ดูแลตลอดเวลา

ภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดคือ  โรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง
ดังนั้น  จึงต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไปยาวนาน
นอกจากนี้  อาการต่าง ๆ ของโรคยังมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เป็น
ครั้งคราว  และมีการดำเนินโรคไปในทางเลวลงเรื่อย ๆ   ดังนั้น  
การดูแลรักษาจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละ
ราย  โดยมี  หลักการรักษาผู้ป่วย  คือ

1. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้กลับมาใกล้เคียงกับคนปกติให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  โดยต้องคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความจำ  สติปัญญา อารมณ์ และบุคลิกภาพของผู้ป่วยเป็น
หลัก

2.  การดูแลญาติผู้ป่วยให้มีเวลาหยุดพักและการประคับประคอง
อารมณ์ของผู้ดูแล  ให้ผู้ดูแลเข้าใจในโรคและสามารถปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างมีความสุข

การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันจะใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานทั้ง
การใช้ยาและการรักษาโดยไม่ใช้ยา  โดยการรักษาด้วยยาจะมี
หลัก ๆ อยู่ 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรก  เป็นยาที่เพิ่มสารโคลีนหรือลด
การทำลายสารโคลีนในสมอง  กลุ่มที่สอง  เป็นยาที่เพิ่มการ
ทำงานของสมองโดยผ่านทางสารสื่อประสาทอื่นที่ไม่ใช่โคลีน
และกลุ่มที่สาม  เป็นยาที่ใช้รักษาหรือบรรเทาอาการทางจิตเวช

สำหรับการรักษาโดยไม่ใช้ยา  จำเป็นต้องมีการปรับเรื่องอาหาร
และการใช้ชีวิตประจำวัน  ซึ่งต้องประกอบด้วยการปรับสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่อาศัย การดูแลจากครอบครัว และการป้องกันโรคหรือภาวะ
แทรกซ้อนที่จะเกิดตามมา  เช่น  การหกล้ม  อุบัติเหตุต่าง ๆ
การติดเชื้อ  เป็นต้น  เพราะสิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้จะทำให้มีผลต่อ
การเร่งการดำเนินโรคไปในทางที่เลวลง  นอกจากนี้  การดูแล
รักษาผู้ป่วยที่บ้านยังเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาผู้ป่วย  การปรับ
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ป่วยวุ่นวายและไม่สงบ  เรื่องเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำวันควรเปลี่ยนแปลงน้อยมาก  แต่ต้องได้รับการดูแล
อย่างดีและถูกต้อง  สำหรับปัญหาด้านการออกกำลังกาย  เคลื่อน
ไหว  การกินอาหาร การขับถ่าย  และการป้องกันการขาดสาร
อาหารและน้ำ  เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  พร้อมกับ
การดูแลความสะอาดของร่างกาย  อนึ่ง การที่ผู้ป่วยได้รับกำลังใจ
และการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวอย่างดีและเพียงพอ
มีความสำคัญยิ่งเพราะผู้ป่วยโรคนี้มีความโน้มเอียงที่จะเกิดอาการ
ซึมเศร้า  วิตกกังวล และนอนไม่หลับ   ดังนั้น  บทบาทของสมาชิก
ในครอบครัวต่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์  จำเป็นต้องได้รับการอธิบาย
ส่งเสริมและร่วมมืออย่างดี  เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติ


----------------ตามที่ผมได้เสนอฝึกคิดเลขง่าย ๆ แบบใหม่  ป้องกันสมองเสื่อม
รวม  7  วิธี ไปแล้วนั้น  ดังนี้

1.  การบวกเลข  จากด้านหน้าไปด้านหลัง
2.  การลบเลข   โดยใช้วิธีบวกเลขแทน
3.  การคูณเลข   โดยคูณไขว้ชั้นเดียว   
4.  การถอดกรณฑ์หรือรากที่ 2   โดยวิธีคิดย้อนกลับ
5.  การใส่ตัวเลขในจตุรัสกล (ตารางเลขคี่) โดยวิธีขึ้นบันได
6.  การหารเลข  ด้วยเลข 9,99,999  โดยวิธีบวกเลขแทน
7.  การถอดกรณฑ์หรือรากที่ 3  โดยวิธีคิดย้อนกลับ
 
ผมใคร่ขอเสนอเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่ง  ได้แก่   การคูณเลขทุกจำนวน 
โดยใช้สูตรคูณแม่  2  เพียงแม่เดียว  ซึ่งเป็นการฝึกสมองที่ดีอีก
วิธีหนึ่ง    


8.  การคูณเลขทุกจำนวน  โดยใช้สูตรคูณแม่ 2  เพียงแม่เดียว
 
เป็นการคูณเลขสนุก ๆ  ถึงแม้จะยาวเยิ่นเย้อไปบ้าง  ก็เป็นการฝึก
สมองที่ดี   ลองทำความเข้าใจช้า ๆ   ไม่ยากเลยครับ  เมื่อเข้าใจ
แล้วจะบอกว่าง่ายนิดเดียว   ขอให้สนุกกับการคูณเลขแบบใหม่ครับ  
เมื่อเข้าใจดีแล้ว  ลองทำแบบฝึกหัดข้างล่าง  แล้วเช็กคำตอบเอาเอง
นะครับ 
ข้อสำคัญ  :  การป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุนั้น   ให้หาสมุดสัก
เล่มหนึ่งมาทำแบบฝึกหัด  และควรจดเวลาที่ทำเสร็จไว้ด้วย  ว่าทำเสร็จ
ใช้เวลาไปเท่าไร  และฝึกซ้ำ ๆ กัน  เวลาจะน้อยลงหรือไม่ 
หากน้อยลง ก็แสดงว่า  ดีขึ้น ได้ผล   ตามแนวทางที่ได้เคยกล่าว
มาแล้วในตอนก่อน ๆ


หวังว่า  ท่านจะได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องสมองเสื่อมในเบื้องต้น  และ
หลักในการรักษาโรคอัลไซเมอร์   สำหรับท่านที่ยังไม่อยู่ในวัยสูงอายุ 
ได้ทราบไว้  ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว


-----------------

ที่มา  :   พนิดา  กฤตยภูษิตพจน์, พญ.,"หลักการรักษาโรคอัลไซเมอร์"
            ในจุลสาร  The  Alzheimer's Club   Vol. 6  No. 1   2008
 

ภาพประกอบภาพแรก   :   จากอินเตอร์เน็ต        ตกแต่งภาพ  :  สุรศักดิ์
ภาพประกอบอื่นและตกแต่งภาพ   :    สุรศักดิ์

 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net