วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำบุญวันมาฆะที่วัดสมหวัง เมืองคนดี


วันที่ 9 กพ.ที่ผ่านมาเป็นมาฆะบูชา วันสำคัญของชาวพุทธ

"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า

 "มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชา พระในวันเพ็ญ เดือน ๓

 วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนา

 คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา

  ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์   แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก

   เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ

เพื่อจะยังพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป     

คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์"

 แปลว่า ส่วน" สันนิบาต"แปลว่า ประชุม ฉะนั้น

 จาตุรงคสันนิบาต  จึงหมายความว่า"การประชุมด้วยองค์ ๔ "

กล่าวคือ มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ
๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป

 มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์  โดยมิได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"  

  คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า  

ทั้งสิ้น
 
๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุ

พระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
 
๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์ ค่ะ

   

สำหรับอิงตะวัน ก็ทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีค่ะ ชวนลูกกับพ่อของลูก

 ไปถวายอาหารเพลที่วัดใกล้บ้าน   ช่วงบ่ายไปถวายสังฆทาน

ที่วัดสมหวังวนาราม  ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวัดประดู่

อ.เมือง สุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะ

 

วัดนี้ชาวบ้านแถบในเมืองคนดี บอกว่าเป็นวัดคนเมืองใน

ที่บอกเช่นนี้เพราะวัดนี้นอกจากชื่อมีความหมายในทิศทางที่ดีแล้ว

ยังเป็นวัดที่ล้อมรอบไปด้วยชาวบ้านที่อพยพมาจากจังหวัดทางภาคกลาง

ตอนล่างอาทิ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม  สมุทรสาคร

และวัดนี้พระสงฆ์ที่จำพรรษาส่วนใหญ่น่าจะมาจากภาคกลางค่ะ

หลังจากอิงตะวันกับครอบครัวได้ถวายสังฆทานแล้ว ได้รับความ

กรุณาจากท่านมหา นำชมพระอุโบสถ สวยงามตระการตามาก

ด้านหน้ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และรูปเหมือนหลวงพ่อทวด

ให้สักการะด้วยค่ะ

ภายในพระอุโบสถ มีรูปภาพจิตรกรรม โดยท่านพราหมณ์ยศ

จากสำนักพระราชวังท่านนำช่างจากกรมศิลปากรมาเป็นผู้สร้าง

จินตนาการเรื่องราวความเป็นมาของวัดสมหวังและชุมชนละแวกนี้

 

ทางเข้าประตูด้านใน มีภาพพระพิฆเณศวร เทพผู้ขจัดอุปสรรค

ภาพแรก และภาพที่ 2 จะเป็นที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชุมชนชาวภาคกลาง

ภาพที่ 3 เป็นภาพที่เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่น สู่เมืองคนดี

ภาพที่ 4 การสร้างบ้าน และสร้างวัดสมหวัง

ในสมัยก่อนนั้นคลองต่าง ๆ ในเมืองคนดี รวมทั้งคลองหน้าวัด มีจระเข้ชุกชุม  บ่อยครั้งที่มีจระเข้นอนขวางคลองให้เห็นบ่อยครั้งรวมทั้งกัดกินชาวบ้าน

เมื่อสร้างวัดเสร็จสิ้นจึงได้นิมนต์

หลวงพ่ออ้วน ถิรปญฺโญ จาก จ.นครปฐม มาเป็นเจ้าสำนัก 

ท่านเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป เพราะเป็นพระหมอ

 เก่งทางรักษาโรคต่างๆ เช่น ผีเข้า ถูกคุณไสย

 ต่อมาท่านได้มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ.2514 ทำให้สำนักสงฆ์

มีพระจำพรรษาบ้าง ไม่มีบ้าง เนื่องจากความเป็นอยู่ลำบาก

 

 

กระทั่งปี พ.ศ.2524 พระครูโพธิวรสาร หรือ

หลวงพ่อประมวล โพธิวโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้เดินธุดงค์

ผ่านมา ชาวบ้านเห็นวัตรปฏิบัติแล้วเกิดเลื่อมใสศรัทธา

จึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษา และได้ร่วมกันบูรณะพัฒนา

จนเป็นสำนักสงฆ์ ก่อนจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เป็นวัดถูกต้องตาม กฎหมายเมื่อปีพ.ศ.2524 หลังจากนั้น

ท่านได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรือง

ขึ้นตามลำดับ กลายเป็นวัดที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ร่มรื่นเย็นใจ

 มีระเบียบสวยงาม น่าท่องเที่ยวพักผ่อนใจ

ภาพแสดงถึง 60 ปีครองราชย์ เริ่มสร้างโบสถ์

การจัดสร้าง 7มหาเทพ เพื่อร่วมบุญสร้างวัด

พระประธานในอุโบสถ

พระเจดีย์

ศาลหลวงพ่ออ้วน  และศาลพ่อตาขุนทะเล (พ่อตาขุนทะเลท่านเป็นจระเข้ค่ะ)

เขตอภัยทานค่ะ

บรรยากาศเวียนเทียนยามค่ำคืนค่ะ

อิงตะวันค่ะ


The Most Relax 4 -

โดย อิงตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net