วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปลวเทียนสีเงิน..ตอน มิติทางวัฒนธรรม นำสังคม โดย...โกศิศ แก่นอิน


(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

                เมื่อวัฒนธรรม คือความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง เป็นตัวหล่อหลอมให้สังคมคงอยู่ และวิวัฒน์พัฒนา จนก่อเป็นเอกลักษณ์ และอัตถลักษณ์เฉพาะขึ้นมา ในสังคมหนึ่งๆจนมีวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ในลักษณะขององค์รวม ที่ผสมผสานขึ้นจาก ชาติพันธุ์คติ ความเชื่อ และค่านิยม ซึ่งถูกสร้างสมจากช่วงชีวิตของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

                ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะฉายให้เห็นความชัดเจนในรูปแบบของคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต พิธีกรรม กฎระเบียบ และรูปแบบสิ่งก่อสร้าง

                วัฒนธรรมมีวิวัฒนาการไปตามช่วงเวลา ด้วยเหตุแห่งความอยู่รอดปลอดภัย ความเป็นปึกแผ่น มั่นคง จนพัฒนาเข้าสู่การสร้างอำนาจ บารมี เพื่อการเป็นผู้นำ และมีอำนาจต่อการบังคับบัญชา คนที่อ่อนแอกว่า ในลักษณะของความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง

                ดังนั้น เจ้าตำรับของวัฒนธรรมไทย คือ ราชสำนัก ซึ่งทำหน้าที่กำหนดรูปแบบ วิธีการ เพื่อการยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อันเป็นยุทธวิธีการบริหารบ้านเมืองด้วยความสะดวกสบาย และเพื่อการแสดงพลังอำนาจ สร้างเสริมบารมีให้แก่ตน และเครือญาติที่จะต้องสืบทายาทต่อไป ตัวอย่างที่เห็นคือ การกำหนดคุณสมบัติผู้ดี การสร้างปราสาทราชวัง ตลอดจนพระราชพิธี พระราชกำหนดตามโอกาสต่างๆ

                ขณะเดียวกัน ในระดับสามัญชน ก็มีวิวัฒนาการของวัฒนธรรม เช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่ จะพัฒนาจากความเชื่อ เพื่อความอยู่รอด เช่น การนับถือ ผีบ้านผีเรือน เป็นต้น รวมถึงความเชื่อ ที่เป็นไสยศาสตร์ ที่ทุกๆความเชื่อ จะส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่รอด ความมีอันเป็นไป วัฒนธรรมระดับชาวบ้าน จึงเรียกว่า วัฒนธรรมสามัญชน หรือ เรียกว่า วิถีชีวิต

                สังคมไทย ต้องรับทั้งวัฒนธรรมระดับสูง จากพระราชสำนัก และวัฒนธรรมระดับสามัญชน โดยผ่านระบบการศึกษา และการเรียนรู้แบบซึมซับจากการร่วมรู้ ร่วมเห็น และร่วมปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่

                ด้วยสาเหตุนี้กระมัง บุคคลที่มีการศึกษาสูงกว่า มักจะรู้และเข้าใจวัฒนธรรมชั้นสูงมากกว่า ผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่า และอาจลืมวิถีชีวิตดั้งเดิม จนเกิดเป็นปัญหาขึ้น ระหว่าง คนสองกลุ่ม ดังกล่าว

                จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษา ที่จะต้องมีความรอบคอบในการกำหนดเป้าหมายการศึกษาให้ชัดเจน ต้องไม่ให้คนไทยลืมตัว ลืมถิ่นของตนเอง จำเป็นต้องนำเอามิติทางวัฒนธรรม มาเป็นตัวกำหนดทิศทางการศึกษา เพราะอย่างน้อยจะช่วยให้สังคมไทยลดปัญหาความขัดแย้งลงได้บ้าง////////// (อ่านต่อฉบับหน้า)

โดย บุษยมาศ

 

กลับไปที่ www.oknation.net