วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

'ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ' นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2552


ด้วย รางวัลศรีบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งของ กองทุนศรีบูรพา ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์-ศรีบูรพา (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก มอบสำหรับศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้

๑.เป็นนักคิด นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น "ศรีบูรพา"

๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

๓.ยังมีชีวิตอยู่

ทั้งนี้ กองทุนศรีบูรพา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้น พ.ศ.๒๕๓๓) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว ๑๙ คน ตามลำดับดังนี้ นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์)(๒๕๓๑), นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (อ.ไชยวรศิลป์) (๒๕๓๒), คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง (๒๕๓๔), นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ (๒๕๓๕), นายสุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๓๖), นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ส.ศิวรักษ์) (๒๕๓๗), นายกรุณา กุศลาสัย (๒๕๓๘), นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (๒๕๓๙), นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (๒๕๔๐), นายวิทยากร เชียงกูล (๒๕๔๑), นางสุภัทร สวัสดิรักษ์(๒๕๔๒), นายสมชัย กตัญญุตานนท์ (ชัย ราชวัตร) (๒๕๔๓), นายเสถียร จันทิมาธร(๒๕๔๔), นายนิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๔๕), นายธีรยุทธ บุญมี นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล(๒๕๔๖), นายสมบูรณ์ วรพงษ์ (๒๕๔๗), นายสุรชัย จันทิมาธร (๒๕๔๙), นายวัฒน์ วรรลยางกูร (๒๕๕๐)  และนายสุทธิชัย หยุ่น (๒๕๕๑)

อนึ่ง ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ได้ประกาศมอบ รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา  ๓ สาขา ให้แก่ นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน, นายขรรค์ชัย บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์ และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

สำหรับปี ๒๕๕๒ นี้ คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้รับ รางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2552 อนึ่งพิธีมอบรางวัลศรีบูรพา กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน วันนักเขียน-๕ พฤษภา ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถาด้วย 

สำหรับสถานที่จัดงานและกำหนดการที่แน่นอน คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2484 (1941) ปีมะเส็ง ที่บ้านห้องแถว ถนนทรงพล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ซึ่งเพิ่งให้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทย ก่อนอาจารย์ชาญวิทย์เกิดเพียง 2 ปี อาจารย์ชาญวิทย์เกิดและเติบโตจากครอบครัวชนชั้นกลาง พ่อชื่อ เชิญ (เปลี่ยนนามสกุลเดิมจาก "แก่นแก้ว" เป็น "เกษตรศิริ") ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยม 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศสยาม ซึ่งก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ่อรับราชการเป็นเทศมนตรีอำเภอบ้านโป่ง และทำการค้าขายมี "ร้านปืนบ้านโป่ง" แม่ชื่อ ฉวีรัตน์ ( สกุลเดิม "เอี่ยมโอภาส") จบการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีอาชีพเป็นพยาบาลและผดุงครรภ์

อาจารย์ชาญวิทย์เป็นทั้งนักประวัติศาสตร์ นักคิดและนักเขียน โดยมีผลงานเขียนออกมาเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น 14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์, 3 ทศวรรษ 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย, การค้าสังคโลก, ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี, เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา, รายงานชวา สมัย ร.5, สยามพาณิชย์ ฯลฯ รวมทั้งบทความวิชาการอีกมากมาย และยังเป็นผู้สถาปนา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย

การศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Southeast Asian History, Cornell University, Ithaca , New York , (2515)

- ปริญญาโท M.A. Diplomacy and World Affairs, Occidental College, Los Angeles (2510)

- ปริญญาตร (การทูต) เกียรตินิยมดี (รางวัลภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2503-2506)

- มัธยมศึกษา (ม.4-ม.8 วิทยาศาสตร์) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- ประถมและมัธยมศึกษา (ป.1-ม.3 2491-2497)

- โรงเรียนเฉลิมวิทยา สมุทรปราการ

- โรงเรียนนารีวุฒิวิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี

- โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี  

การทำงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ด้านวิชาการและอื่นๆ  

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ (2516-ปัจจุบัน)

- ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ (2534-ปัจจุบัน)

- เลขานุการก่อตั้งกองทุนธรรมศาสตร์ 50 ปี (2527)

- ประธานคณะกรรมการก่อตั้งกองทุนศิลปะศาสตร์ 30 ปี (2535)

- บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ (2524-2526) 

ด้านบริหาร

- คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (2534-2537)

- รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (2529-2531) สมัยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (เปิดศูนย์รังสิตและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

- รองอธิการบดี (ฝ่ายธรรมศาสตร์ 50 ปี) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (2526-2529) สมัยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน (2518-2519) สมัยอธิการบดีศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

- รองผู้อำนวยการและกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา (2525-2528) สมัยศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นผู้อำนวยการ

- หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (2524-2526)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ปริเภทตัวแทนอาจารย์ (2534)

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537-2538)

นอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บรรณาธิการ Southeast Asian Bulletin Network ร่วมกับ Kyoto University Center for Southeast Asian Studies (2535-2537)

- อนุกรรมการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย สำนักนายกรัฐมนตรี (2537)

- กรรมการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี (2533)

- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2521-ปัจจุบัน)

- บรรณาธิการจุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2517-2518)

- อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่มติและหลักการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (2516-2517)

- กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ (2516-2518)

ต่างประเทศ

- นักวิจัยประจำ Center For Southeast Studies, Kyoto University (2520- 2521)

- ผู้บรรยายวิชา Southeast Asian History, University of California Berkley, Santa Cruz ตลอดปีการศึกษา (2521-2522) ในฐานะ Visiting Fellow ของมูลนิธิฟูลไบรท์

- ผู้ควบคุมวิชา Thailand Seminar, Southeast Asia Program,Cornell University หนึ่งภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2528)ในฐานะ Visiting Fellow ของ มูลนิธิฟูลไบรท์

ทุนการศึกษาและเกียรติคุณ

- รางวัลทุนภูมิพล (2506)

- ทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

- ศึกษาต่อปริญญาโทและเอกในสหรัฐอเมริกา (2508-2513)

- ทุน London-Cornell Program เพื่อวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (2513- 2515)

-โล่เกียรติคุณของคณะรัฐศาสตร์และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์
ในฐานะศิษย์รัฐศาสตร์ดีเด่นด้านงานบริหารและวิชารการ พ.ศ. 2530

- โล่เกียรติคุณของสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะกรรมการกีฬาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2530-2531 
 
(ที่มา : www.charnvitkasetsiri.com )

โดย นิรันศักดิ์_บุญจันทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net