วันที่ จันทร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วินัย 5 ประการ : กุญแจสู่ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้


 

วินัย 5 ประการ : กุญแจสู่ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

ปัจจุบันนี้แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization ) ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ทั่วโลกในฐานะที่เป็นการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กรได้ทุกประเภท ซึ่งสาระสำคัญของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการเน้นความสำคัญที่เป็นผู้นำ ( leadership) ความคิดเชิงระบบ( System Thinking ) และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning ) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งกันและกันในทีมงานนั้นเอง

 

องค์กรแห่งการเรียนรู้คืออะไร
ปีเตอร์ เซงกี้
 ได้อธิบายความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเร่งเร้า จูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรืนร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพของตนเองและขององค์กรไปพร้อมกัน

องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความจำเป็นอย่างไร
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นกลยทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อน มีลักษณะเป็นพลวัตและมีการแข่งขันกันในระดับโลกมากขึ้น ซึ่งองค์กรยุคใหม่จะต้องเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

สาระสำคัญและการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์กรที่มีการขยายศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ สร้างสรรค์นั้นคือ การขยายศักยภาพของสมาชิกและขององค์กรโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรนั้น 

 

วินัย 5 ประการ พื้นฐานขององค์กรแห่งการเรียนรู้
ปีเตอร์ เซงกี้ ได้เสนอ วินัย 5 ประการ อันเป็นพื้นฐานของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (
Personal Mastery )
2.
รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง(
Mental Models )
3.
การสร้างและสานวิสัยทัศน์ร่วมกัน (
Share Vision )
4.
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
( Team Learning )
5.
ความคิดเชิงระบบ

 

สรุป องค์กรใด ๆ ที่จะประสบผลสำเร็จในการพัฒนาองค์กรของตนให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญรวม 3 ประการ คือ
1. การพัฒนาภาวะผู้นำ โดยที่ผู้นำจะแสดงบทบาท 3 ด้านคือ
1.1 ผู้ออกแบบหรือผู้นำความคิด 1.2 ผู้สอน 1.3 ผู้ช่วยเหลือ
2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
3. ความคิดเชิงระบบ

 

อุปสรรคของ องค์กรแห่งการเรียนรู้
ประการที่หนึ่ง
 ความครำครึขององค์กรที่มีทัศนคติต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ประการที่สอง ความหลงละเมอเพ้อพกกับความสำเร็จเก่า ๆ ในอดีต จนไม่คำนึงถึงความเป็นจริงในอนาคต
ประการที่สาม ไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ประการที่สี่ ผู้นำองค์กรไร้ความสามารถ
ประการที่ห้า ผู้นำองค์กรทุกระดับไม่สนใจใฝ่รู้
ประการที่หก การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไม่มีประสิทธิผล
ประการที่เจ็ด การขาดวินัย 5 ประการ ดังที่กล่าวมาแล้ว

 

 

 

คัดมาจาก
ธานี สุขเกษม. (2544, มิถุนายน ตุลาคม ).

วินัย 5 ประการ : กุญแจสู่ความสำเร็จของการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ ”. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 5(9) : 77 – 82 .

โดย team2work

 

กลับไปที่ www.oknation.net