วันที่ อังคาร มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติและผลงาน


ไพวรินทร์

ทางหนังสือ  ทางชีวิต 

ไพวรินทร์  ขาวงาม

 

พุทธศักราช ๒๕๐๔ –

เกิดในครอบครัวชาวนา  ต. ทุ่งกุลา  อ. สุวรรณภูมิ  จ. ร้อยเอ็ด

ศึกษาระดับประถมตอนต้น  โรงเรียนบ้านสาหร่าย  อ. สุวรรณภูมิ  จ. ร้อยเอ็ด

ศึกษาระดับประถมตอนปลาย  โรงเรียนบ้านตาหยวก  อ. สุวรรณภูมิ  จ. ร้อยเอ็ด

 

พุทธศักราช ๒๕๑๘ –

บรรพชาเป็นสามเณร  ศึกษาระดับนักตรี – เอก  วัดไตรรัตนาราม  อ. เมือง  จ. สุรินทร์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย 

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  อ. วังน้อย  จ. พระนครศรีอยุธยา

ลาสิกขาหลังบวช ๘ ปี  เคยสมัครเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

พุทธศักราช  ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙

เริ่มต้นเขียนอ่าน  มีผลงานเผยแพร่

ไม่มีลำนำรักจากคนยากไร้ (บทร้อยกรองชิ้นแรก)

ฟ้ายังไม่มืด  (เรื่องสั้นเรื่องแรก)

ลำนำวเนจร  (หนังสือร้อยกรอง  ตีพิมพ์แล้ว ๓ ครั้ง)

คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ (หนังสือร้อยกรอง  ตีพิมพ์แล้ว ๔ ครั้ง) )

 

พุทธศักราช  ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐

ไม่ใช่กวีนิพนธ์จากชายป่าอารยธรรม  (หนังสือร้อยแก้ว  ตีพิมพ์แล้ว ๓ ครั้ง)

ฤดีกาล  (หนังสือร้อยกรอง  ตีพิมพ์แล้ว ๓ ครั้ง)

คือแรงใจและไฟฝัน  (หนังสือร้อยกรอง  ร่วมกับภาพถ่าย ธีรภาพ  โลหิตกุล  ตีพิมพ์แล้ว ๒ ครั้ง)

ถนนนักฝัน  (หนังสือร้อยกรอง  ร่วมกับภาพจิตรกรรม ปริญญา  ตันติสุข)

ม้าก้านกล้วย  (หนังสือร้อยกรอง  ตีพิมพ์แล้ว ๒๕ ครั้ง)

ม้าก้านกล้วย ภาคภาษาอังกฤษ  (แปลโด ย ม.ล .พีระพงศ์  เกษมศรี  ตีพิมพ์แล้ว ๓ ครั้ง)

หลายบทกวีจากหลายเล่ม  แปลเป็นภาษาอังกฤษ   ญี่ปุ่น  มลายู  กัมพูชา ฯลฯ 

 

พุทธศักราช  ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙

เจ้านกกวี  (หนังสือร้อยกรอง)

ทอดยอด  (หนังสือร้อยแก้ว)

เพราะภาพพูดได้  หัวใจจึงขอฟัง  (หนังสือร้อยแก้ว  ร่วมกับภาพถ่ายตัวเอง)

ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูล  (หนังสือร้อยแก้ว)

ที่ใดมีรัก  ที่นั่นมีรัก  (หนังสือร้อยกรอง)

กลอนกล่อมโลก  (หนังสือร้อยกรอง)

ดวงใจจึงจำนรรจ์ (หนังสือร้อยกรอง  ไทย – อังกฤษ  แปลโดย  วรวดี  วงศ์สง่า)

จิบใจ  จอกจ้อย  (หนังสือร้อยกรอง  ร่วมกับบทกวีร้อยแก้ว  พาสนา  แพรวพรรณ)

มันคงไม่ตายง่ายๆ หรอก  (หนังสือร้อยแก้ว)

เราจะพบกันอีกไหม  (หนังสือร้อยกรอง)

 

พุทธศักราช  ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน

หลายชีวิต  คิดถึงบ้าน  (หนังสือร้อยแก้ว)

โฉมชีวาอุษาคะนึง  (หนังสือร้อยกรอง)

แอบรักหมาชาวบ้าน  (หนังสือร้อยแก้ว)

ฯลฯ

 

 

วิทยานิพนธ์อันเกี่ยวเนื่องด้วยงานกวีนิพนธ์ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม

(เท่าที่พบข้อมูล)

 

๑.      “วิเคราะห์กวีนิพนธ์ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย พระมหาสาคร  ภักดีนอก  มหาวิทยาลัยนเรศวร  (๒๕๔๓)

๒.     “การวิเคราะห์บทร้อยกรองของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย เพ็ญพักตร์  สูงสุมาลย์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (๒๕๔๔)

๓.    “สุนทรียภาพในวรรณกรรมร้อยกรองของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย พรพิมล  พิมสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (๒๕๔๒)

๔.    “วัจนลีลาในการเสนอภาพลักษณ์สังคมเมืองในกวีนิพนธ์ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย นฤมล  อินทรลักษณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (๒๕๔๕)

๕.    จินตภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติในกวีนิพนธ์ของ อุชเชนี,  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  และ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย เบญจพร  เนียรนาทสกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (๒๕๔๔)

๖.     “นิราศสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของ อังคาร  กัลยาณพงศ์  และ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย ณัฐกาญจน์  นาคนวล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (๒๕๔๗)

๗.    งานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. “โลกทัศน์ในรวมบทกวีนิพนธ์ ม้าก้านกล้วย ของ ไพวรินทร์  ขาวงาม”  โดย กีรติกานต์  บุญฤทธิ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี (๒๕๕๐) 

 

 

บางกิจกรรมประวัติ

ปี ๒๕๔๗  เป็นตัวแทนกวีไทย ร่วมอ่านบทกวีนานาชาติ  

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย

ปี ๒๕๔๘  ร่วมประชุมและอ่านบทกวีในนามสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ณ กรุงฮานอย  เวียดนาม

ปี ๒๕๕๐  ร่วมประชุมและอ่านบทกวีในนามสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย

 

บางเกียรติประวัติ

ปี ๒๕๓๕  คือแรงใจและไฟฝัน ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น  คณะกรรมการพัฒนาหนังสือฯ

ปี ๒๕๓๘  ม้าก้านกล้วย ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน (ซีไรต์)

ปี ๒๕๔๑ ต่อหน้าความทรงจำและกาลเวลา ได้รับรางวัลบทกวีดีเด่น  สมาคมภาษาและหนังสือฯ

ปี ๒๕๔๒  บนวิถีแห่งการมีชีวิตอยู่ ได้รับรางวัลบทกวีดีเด่น  สมาคมภาษาและหนังสือฯ

ปี ๒๕๔๘  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

บางกิจกรรมสังคม

ที่ปรึกษาสโมสรนักเขียนภาคอีสาน

ที่ปรึกษากลุ่มสุรินทร์สโมสร  สุรินทร์

ที่ปรึกษาชุมนุมต้นกล้าวรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านไผ่  ขอนแก่น

กรรมการรางวัล “พานแว่นฟ้า” (ลาออกแล้ว)

กรรมการรางวัล “นายอินทร์  อะวอร์ด”

กรรมการโครงการประกวดบทร้อยกร้อยกรองเยาวชน  มูลนิธิเด็ก

คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นสุดสัปดาห์,สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ในนามปากกา กุลา  กรกุหลาบ

นักเขียนรับเชิญ นิตยสาร ขวัญเรือน, กุลสตรี ฯลฯ

คอลัมนิสต์จุลสาร สุรินทร์สโมสร

กรรมการกองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา  คุณวุฒิ

กรรมการกองทุน กนกพงศ์  สงสมพันธุ์

อาจารย์พิเศษ และวิทยากร  ตามคำเชิญของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ฯลฯ

 

ครอบครัว

สถานภาพสมรส  ภรรยาชื่อ สุกัญญา  ชวฤทธิ์

บุตรชายชื่อ  เด็กชายคำพุทธิคุณ  ขาวงาม

พำนักที่  ๕๙๙/๙๕  ถนนสมหวังสังวาลย์   อ. บ้านไผ่  จ. ขอนแก่น

หมายเลขติดต่อ ๐๔๓  ๒๗๔๘๙๒ และ ๐๘๙  ๔๘๒๒๗๒๔

อีเมล์ paiwarin@yahoo.com

และ www.oknation.net/blog/paiwarinkhaongam

 

โดย ไพวรินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net