วันที่ อังคาร มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

++อนุมัติแล้ว++โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ ห้วงเวลาการฝึกอบรม ๒ วัน


++อนุมัติแล้วโครงการฯ ++คลิ๊กเปิดอ่านเอกสารตามลิงค์รูปมือ

+หายเงียบไปนานพอสมควร อากาศเปลี่ยน หมอกควันเพียบ เพลียๆ อย่างไร อีกสัก 1-2 วัน คงต้องขอลาพักผ่อนสมอง สัก 5 วัน แต่อย่างไรแล้วโครงการอบรมของผู้แทนเครือข่ายจะต้องรีบปั่นให้เสร็จก่อนลา ..........((((โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ โดย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย))))  ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนยกร่างรายละเอียดของโครงการฯ /กำหนดสถานที่จะดำเนินการแล้ว  แต่ขอเข้าประสานผู้ประสานงานเครือข่ายฯ /สนง.ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ก่อนนะครับ  เพราะเดิมได้จัดส่งหนังสือร้องขอจัดอบรมฯ และร่างใบตอบรับไปแล้ว  ยังไม่ทราบความคืบหน้า  อีกประการหนึ่ง ผู้แทนเครือข่ายแต่ละท่านจะติดภารกิจ ยังไม่สามารถนัดประชุมปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการ เป็นจริงเป็นจังได้  ก็หวังว่า นายทะเบียนเครือข่ายฯ  กลับจากอบรมนักบริหารงาน อปท. จะได้ขอใช้ห้องประชุม อบต.ท่าสาย นัดประชุมต่อไป

++++++สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบภารกิจในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ห้วงเวลาการฝึกอบรม ๒ วัน และหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ห้วงเวลา ๕ วัน  ในการนี้ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ได้ประสานให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี๒๕๕๒++++++(เป็นรายละเอียดในเนื้อหา หลักการเหตุผลของโครงการ  โดยขออนุญาตนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ (นายกศิลาฤทธิ์ กวางทอง )เป็นหน่วยงานหลักในการจัดฝึกอบรม เพื่อความสะดวก คล่องตัว ในการดำเนินการตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมฯ )

ในรายละเอียดของโครงการ.....โปรดรออีกนิดนะครับ กำลังจะดำเนินการจัดทำร่างฯ ใกล้สมบูรณ์แล้ว จะได้เข้าประสานขอความเห็นจากผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ประจำจังหวัดเชียงราย /ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ต่อไป

สถานที่ดำเนินการจัดฝึกอบรม  คาดว่าจะเป็นโรงแรมพิมานอินน์ อ.เมือง (แถวๆถนนสนามบินเก่า) เนื่องจากราคาห้องพักและอาหาร พอจะบริหารจัดการภายในวงเงินค่าลงทะเบียน คนละ 1000 บาท พัก 1 คืน  หรืออาจจะเกินเล็กน้อย อยู่ระหว่าง 1000-1200 บาท รวมค่าอาหาร+ค่าที่พัก ห้องคู่ 1 คืน+ค่าเอกสาร+ค่าวิทยากร+ค่าเช่าห้องประชุมฯลฯ(ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ก่อนและหลังห้วงอบรม เบิกจากต้นสังกัด)

ห้วงเวลาฯ เบื้องต้น ขอเลื่อนจากปลายเดือนมีนาคม 2552 เป็นห้วง ประมาณ 21-22,23-24 เม.ย.52 (2 รุ่นๆละ 2 วัน)

แต่ช่วงนี้ ขอให้ผู้แทนเครือข่ายฯ และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษารายละเอียด ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย  เป็นเอกสารที่ได้รับจาก กรมฯ (เค้าโครงการบรรยายฯ หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย 5 วัน  คลิ๊ก เปิดอ่าน ดาว์นโหลด ตามลิงค์รูปมือนี้ นะครับ

วันที่ 1
1DIN5_CR01กลอนวินัย.... ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐกำหนด
1DIN5_CR02กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
1DIN5_CR03กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ 2
2DIN5_CR01หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย(กทม)
2DIN5_CR02หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการสอบสวนทางวินัยvol1
2DIN5_CR03หลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการสอบสวนทางวินัยvol2
วันที่ 3
3DIN5_CR01การตรวจสำนวนการสอบสวน
3DIN5_CR02การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ
3DIN5_CR03การรับฟังพยานหลักฐาน vol1
3DIN5_CR04การรับฟังพยานหลักฐาน vol2
วันที่ 4
4DIN5_CR01หลักการและวิธีการทำรายงานการสอบสวน
วันที่ 5
5DIN5_CR01พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539
5DIN5_CR02พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539

โดย หนองแหวน

 

กลับไปที่ www.oknation.net