วันที่ พุธ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: สื่อเสริมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์

ผู้สร้างและพัฒนา  นางวิลาสินี  วัฒนศิลป์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

e-mail  :  cartoon_tarzan@hotmail.com

                สื่อเสริมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระที่ 1 ทัศนศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดมหัศจรรย์ลูกโป่งหรรษา รวม 6 เล่ม

               สื่อเสริมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ ชุดมหัศจรรย์ลูกโป่งหรรษา  จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในสาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

             โดยแยกเนื้อหาไว้เป็นเล่ม ตามลักษณะขั้นตอน วิธีการทำจากง่ายไปหายาก และจำแนกเป็นประเภทรวม ๖ เล่มดังนี้

             เล่ม ๑ รอบรู้สู่ความหรรษา เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมา ประเภท วัสดุ-อุปกรณ์ เทคนิคในการสูบ การเป่า การมัด และการบิดลูกโป่งในแบบต่างๆ

             เล่ม ๒ พฤกษานานาพรรณ เนื้อหาเกี่ยวกับการบิดลูกโป่งให้เป็นดอกไม้แบบต่างๆ และนำมาจัดเป็นช่อดอกไม้สำหรับเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่าง

             เล่ม ๓ สัตว์น้อยแสนสุขสันต เนื้อหาเกี่ยวกับ การบิดให้เป็นตัวสัตว์น่ารักต่างๆ แบบง่ายๆสำหรับเด็ก

            

เล่ม ๔ สารพันของเล่นตัวการ์ตูน เนื้อหาเกี่ยวกับการบิดให้เป็นตัวการ์ตูน

ที่เด็กๆ ชื่นชอ

             เล่ม ๕ บอลลูนสร้างสรรค์สถานที่ เนื้อหาเกี่ยวกับ การนำลูกโป่งแบบต่างๆไปสร้างสรรค์งานตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่าง

             เล่ม ๖ ทำดีดีมีรายได้ให้ตนเอง เนื้อหาเกี่ยวกับ การนำความรู้ที่ได้เรียนไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

               ใช้ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป(ทัศนศิลป์) น่วยการเรียนรู้จินตนาการสู่งานสร้างสรรค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมลูกโป่งแฟนซีหรือนอกเวลาเรียน กิจกรรม ชุดมหัศจรรย์ลูกโป่งหรรษา

 

 

 

โดย วณาราม

 

กลับไปที่ www.oknation.net