วันที่ พุธ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


บทคัดย่อ

 

ชื่อรายงาน                            รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000  ของ

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   2โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)  กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รายงาน                         นางณิชชา   จันทร์เพ็ญ

                            ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

ปีการศึกษา                           2550

 

                                การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย   1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000     ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ก่อนเรียนและหลังเรียน

                                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/5  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)  สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  47  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  5  เล่ม  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เรื่องทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000   และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

 

ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ทั้ง  5  เล่ม  มีประสิทธิภาพ  86.21/85.78   สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

                   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                   3.  ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน1,000 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

โดย วณาราม

 

กลับไปที่ www.oknation.net