วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน 36 คน


โครงการสรรหา ป.ป.ช.ภาคประชาชน

หมายเหตุ : กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว หลังจากได้มีการลงคะแนนคัดเลือกกันเองในรอบแรกของผู้เข้ารับการสรรหาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2 (ตึกวุฒิสภา) จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดสรรและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน จาก 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 36 คน (รายละเอียดปรากฏตามประกาศแนบท้าย) และกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2552 เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพฯ (ใกล้เชิงสะพานยศเส อยู่ภายในรั้วเดียวกับมูลนิธิ พอ.สว./ติดกับโรงพยาบาลหัวเฉียว)

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน
เรื่อง ผลการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดที่ 1

ตามที่ คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน โดยได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอตัวหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน และได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเรื่อง เหลียวหลังแลหน้า ป.ป.ช.ภาคประชาชน และการลงคะแนนเลือกกันเองของผู้เข้ารับการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 306 – 308 อาคารรัฐสภา 2 ปรากฏว่ามีผู้เสนอตัวและเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมการสรรหาจำนวน 132 คน แต่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกกันเองจำนวน 96 คน และได้คะแนนผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 60 คน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดสรรผู้ผ่านเข้ารอบแรกตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดในระเบียบวิธีการสรรหาฯ  จนได้ผู้ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน จำนวน 36 คน เรียงตามภูมิภาคดังต่อไปนี้

1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล

1.1 นางสุรางค์ เอกโชติ (กรุงเทพฯ)
1.2 นางสาวศิรัส วัชระสุขจิตร (กรุงเทพฯ)
1.3 นางณสณี อนุชาติบุตร (กรุงเทพฯ)
1.4 นางบงกช บุญประมุข (จ.นครปฐม)

2. ภาคกลาง – ตะวันออก

2.1 นายกฤชชัย ชื่นสว่าง (จ.สระบุรี)  
2.2 นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร (จ.ลพบุรี)
2.3 ดร.วิโรจน์ เดชนำปัญญาชัย (จ.ชลบุรี) 
2.4 นายบรม ป้องโล่ห์ (จ.ฉะเชิงเทรา)

3. ภาคกลาง – ตะวันตก

3.1 นางอารีย์ อิ้งจะนิล (จ.กาญจนบุรี)
3.2 นางกัญญาพร สุทธิพันธ์ (จ.กาญจนบุรี)
3.3 นายกฤษดา ทองชิต (จ.ราชบุรี)
3.4 นายนริส กัลปาลี (จ.สมุทรสงคราม)

4. ภาคเหนือตอนบน

4.1 นายชุมพล ดารากร ณ อยุธยา (จ.เชียงใหม่)
4.2 นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ (จ.ลำปาง)
4.3 ดร.วรวุฒิ ต้นศึกษา (จ.เชียงราย)
4.4 นายบรรจง เจริญขวัญเมือง (จ.แม่ฮ่องสอน)

5. ภาคเหนือตอนล่าง

5.1 นายศิริวัฒน์ พหลทัพ (จ.เพชรบูรณ์)
5.2 นายอุดมศักดิ์ ยอดยางโทน (จ.อุทัยธานี)
5.3 นายณรงค์ สุขพยัคฆ์ (จ.นครสวรรค์)
5.4 นายมงคล ธรรมศักดิ์ (จ.อุตรดิตถ์)

6. ภาคอีสานตอนบน

6.1 นายประสาสน์ รัตนะปัญญา (จ.มหาสารคาม)
6.2 พ.อ.อ.มนูญ ชัชวาล (จ.เลย)
6.3 นายอิทธิกร อมรชินธนา (จ.ร้อยเอ็ด)
6.4 นายเฉลิม ชมพูแดง (จ.ร้อยเอ็ด)

7. ภาคอีสานตอนล่าง

7.1 นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์ (จ.บุรีรัมย์)
7.2 นายอิฐทิ ขวัญอุดมพร (จ.นครราชสีมา)
7.3 นายดำรง หมวดไธสง  (จ.นครราชสีมา) 
7.4 นายธนกร อิงคนินันท์ (จ.อำนาจเจริญ) 

8. ภาคใต้ตอนบน

8.1 นายปาฏิหาริย์ บุญรัตน์ (จ.สุราษฎร์ธานี) 
8.2 นายนิพนธ์ ยอดรัก (จ.ชุมพร) 
8.3 น.อ.อิษฎา น้อยขาว (จ.ชุมพร)  
8.4 นายสุรชา กัณสุทธิ์ (จ.ภูเก็ต) 

9. ภาคใต้ตอนล่าง

9.1 นายแสง จันทะ (จ.สงขลา)
9.2 นายปรีชา พันธ์คง (จ.สงขลา)
9.3 นายคำนึง ทองขาว (พัทลุง) 
9.4 นางพรรณฉวี สุภัครพงษ์ (พัทลุง)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ไม่ผ่านการสรรหาในแต่ละภูมิภาคจะมีคะแนนปรากฏในบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับ และจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนในกรณีที่มีกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552

น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประ
ชาชน 

คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา 2 คณะสนับสนุนโครงการสรรหา ป.ป.ช.ภาคประชาชน

Get this widget |Track details |eSnips Social DNA

บันทึกเสียงการสัมมนาเรื่อง เหลียวหลังแลหน้า ป.ป.ช.ภาคประชาชน (6 มี.ค.2552)

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net