วันที่ เสาร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


ชื่อเรื่อง                        รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด  Enjoy Reading

ชื่อผู้รายงาน                นางพรทิพย์    โฆษิตสมิต

สังกัด                           โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

ปีการศึกษา                  2551

 

บทคัดย่อ

            รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

            กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่นที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

 ( Purposive Sampling )  แบบวิจัยที่ใช้คือ แบบวิจัยที่มีกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง ( One-Group   Present-Posttest Design ) โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการอ่านและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที่แบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า

            1. คุณภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading เท่ากับ 80.08/81.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อน การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Enjoy Reading ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โดย วณาราม

 

กลับไปที่ www.oknation.net