วันที่ เสาร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้เขียน             นางศิรินาถ  เลี่ยมทอง

สังกัด                     โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยาอนุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา           2551

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.       นายปราโมทย์  จิรธรรม

2.       นางจุฑามาศ  เจริญธรรม

3.       นางวันทนา  อยู่สมบูรณ์

 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นิทานพื้นบ้าน          (2)  การศึกษาคุณภาพ  ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  (3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  (4) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ และ  (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  นิทานพื้นบ้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจากความรู้  ความเข้าใจ  ประสบการณ์และความสามารถด้วยตนเอง  เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่น  มีภาพประกอบ  มีสีสันสวยงาม  จำนวน 6  เรื่อง 6 เล่ม  และได้นำหนังสือส่งเสริมการอ่านดังกล่าวไปใช้สอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3   ปีการศึกษา 2550

 

ผลการดำเนินการทดลองใช้  พบว่า  นักเรียนมีความสามารถทางการอ่านก้าวหน้าขึ้น  มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก  และมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุด  จากการประเมินนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า  ผลการประเมินอยู่ในระดับถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด  และนวัตกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  แสดงให้เห็นว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน นิทานพื้นบ้าน  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานที่กำหนด  ผู้รายงานจึงได้จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ศึกษาค้นคว้า  และอ้างอิง เพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการวิชาชีพต่อไป

โดย วณาราม

 

กลับไปที่ www.oknation.net