วันที่ พุธ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้นำและผู้บริหาร ป.ป.ช.ภาคประชาชน


กรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดที่ 1

หมายเหตุ : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดที่ 1/2552 ได้ทำการเลือกตั้งผู้นำและพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรในเบื้องต้นรวมทั้งสิน 10 ตำแหน่ง โดยอดีตประธาน ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดก่อตั้ง รั้งตำแหน่งอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง พร้อมกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรกในเดือนเมษายนนี้ (รายละเอียดปรากฏตามประกาศแนบท้าย)

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

PACM logo

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน
เรื่อง ผลการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร ป.ป.ช.ภาคประชาชน

ตามที่ คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (ชุดที่ 1) เพื่อให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ปรากฏว่ามีกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งกันเองจำนวน 30 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 36 คน โดยผลการเลือกตั้งสรุปได้ ดังนี้

1. ตำแหน่งประธาน ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้แก่ นายประเทือง ปรัชญพฤทธิ์ (จ.บุรีรัมย์)
2. ตำแหน่งรองประธาน ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้แก่ นางอารีย์ อิ้งจะนิล (จ.กาญจนบุรี)
3. ตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้แก่ นาวาอากาศเอก อิษฎา น้อยขาว (จ.ชุมพร)

นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ป.ป.ช.ภาคประชาชน  รวม 7 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. เลขาธิการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (น.อ.อิษฎา น้อยขาว) เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง
2. รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน คนที่ 1 เป็นรองประธานกรรมการบริหาร ได้แก่
นางมะลิวัลย์ นาควิโรจน์ (จ.ลำปาง)
3. รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน คนที่ 2 เป็นรองประธานกรรมการบริหาร ได้แก่ นายกฤชชัย ชื่นสว่าง (จ.สระบุรี)
4. เหรัญญิก ป.ป.ช.ภาคประชาชน ได้แก่ นางกัญญาพร สุทธิพันธ์ (จ.กาญจนบุรี)
5. เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นางสุรางค์ เอกโชติ (กรุงเทพฯ)
6. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (คนที่1) ได้แก่ นางสาวศิรัส วัชระสุขจิต (กรุงเทพฯ)
7. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (คนที่2) ได้แก่ นางณสณี อนุชาติบุตร (กรุงเทพฯ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนเมษายนนี้ เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ เพื่อรับมอบพันธกิจตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมงานเพื่อรักษาประโยชน์ของบ้านเมืองต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2552

น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช.ภาคประชาชน 693 อาคารสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 อีเมล์ pacmthai@gmail.com

เรื่องเกี่ยวเนื่อง

15 มี.ค.แถลงเปิดตัวกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดใหม่
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/03/14/entry-1
ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน 36 คน
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/03/12/entry-1

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net