วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ... วัดจำลองพระราชวังปักกิ่ง


ชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ... วัดจำลองพระราชวังปักกิ่ง

หากเอ่ยชื่อ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  หรือที่เรียกเต็ม ๆ  ว่า
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ 
หลาย ๆ  ท่านคงจะงง  บางท่านอาจนึกไม่ออก  บางท่านอาจเคยได้ยินชื่อ
มาบ้าง แต่ยังไม่เคยไป  รู้จักเพียงว่า  เป็นวัดจีน สร้างใหม่  อยู่ที่
บางบัวทอง  นนทบุรี  

บางท่าน ได้ยินชื่อมาว่า  สวยงามมาก  เพราะจำลองพระราชวังปักกิ่งมา  

วันนี้ เราลองมาทำความรู้จักและชมวัดนี้ดูบ้าง  ดีไหมครับ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  เป็นวัดจีนแห่งใหม่ที่สร้างใหญ่โต
สวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 7 ตำบลโสนน้อย อำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี  พื้นที่เดิมก่อนเคยเป็นโรงเจขนาดเล็ก  มีพื้นที่ประมาณ  
2 ไร่เศษ  ชาวบ้านบางบัวทองให้ความศรัทธาโรงเจนี้มาช้านาน    

ต่อมา คณะสงฆ์จีนนิกายได้มีปณิธานจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์
เพื่อพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียง  นับเป็น
การจรรโลงพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป  จึงสร้างที่นี่เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในวโรกาส
เถลิงถวัลย์ครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี

วัดนี้เป็นวัดสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)  ที่กรุงเทพฯ  วัดนี้จึง
มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า  วัดเล่งเน่ยยี่ 2


ก่อนอื่น  มาชมภาพแบบจำลอง และแบบแปลนของวัดนี้ก่อน เพื่อความเข้าใจ
ในภาพใหญ่ก่อนวัดนี้ ประกอบไปด้วย  3  ส่วนใหญ่ ๆ  ด้วยกัน  คือ  ส่วนหน้า  ส่วนกลาง
และส่วนหลัง

ส่วนหน้า    ประกอบด้วย  วิหารจตุโลกบาล  หอกลอง และหอระฆัง
ส่วนกลาง   ประกอบด้วย  พระอุโบสถ
ส่วนหลัง    ประกอบด้วย  วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ  วิหารพระอวโลกิเตศวร
                                  มหาโพธิสัตว์

เมื่อได้ทราบแบบจำลอง และแบบแปลนของวัดนี้แล้ว   ก็ไปชมของจริงกันเลย


ส่วนหน้า
วิหารจตุโลกบาล   (ภาพจากอินเตอร์เน็ต  ขอขอบคุณ)

เป็นวิหารสำหรับหัวหน้าเทวดาผู้รักษาโลกทั้ง 4  ทิศ  ประกอบด้วย   
ท้าวธตรฐมหาราช     รักษาโลกด้านทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก
ท้าววิรุฬหกมหาราช   รักษาโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต้
ท้าววิรูปักษ์มหาราช   รักษาโลกด้านทิศประจิมหรือทิศตะวันตก
ท้าวกุเวรมหาราช      รักษาโลกด้านทิศทิศอุดรหรือทิศเหนือ

พระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์  พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปที่จะมาอุบัติในโลก

หอกลอง


(ภาพจากอินเตอร์เน็ต  ขอขอบคุณ)


หอระฆัง


ส่วนกลาง
พระอุโบสถ

เป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน 3 องค์  เปรียบเสมือนศูนย์กลางของ
พุทธจักรวาล  องค์กลางคือ พระศากยมุนี  หรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
พระพุทธรูปด้านซ้ายคือ พระอมิตาภพุทธเจ้า และด้านขวาคือ พระไภษัช
คุรุไวฑูรยประภาส่วนหลัง
วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ  

ตั้งอยู่เบื้องหลังพระอุโบสถ  ภายในวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน
องค์พระอมิตาภพุทธเจ้า  พระอวโลกิเตศวร  และพระมหาสถามปราบต์
โพธิสัตว์  ภายในวิหารรายล้อมด้วยพระพุทธรูปหนึ่งหมื่นองค์  เปรียบ
วิหารแห่งนี้เสมือนดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภพุทธเจ้า
อันอยู่ทางทิศตะวันตกของโลกมนุษย์  เป็นที่ซึ่งมีแต่ความสงบรื่นรมย์
เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา  เพื่อพระอนุตรสัมมาสัมโพฺธิญาณ
ซึ่งมีปรากฏในพระสูตร "สุขาวดีวยุหสูตร"

ถ้าบุคคลใดภาวนาพระนามแห่งพระอมิตาภพุทธเจ้าแล้ว  จิตจะไม่เสื่อม
ถอยจากพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  จะได้ไปจุติ ณ  ดินแดนสุขาวดี
ด้านทิศตะวันตก

วิหารพระอวโลกิเตศวร พระกวนอิมโพธิสัตว์

ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตรมหาโพธิสัตว์  (พระกวนอิม
มหาโพธิสัตว์ปางพันมือพันตา)  ผลงานช่างศิลปกรรมจีน แกะสลักจาก
ไม้สักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  พระอวโลกิเตศวรสหัสกรสหัสเนตร
มหาโพธิสัตว์นี้  เปรียบเสมือนว่า  ท่านได้ใช้พระเนตรพันดวงตรวจดู  
เหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลก  ว่าสุขทุกข์ประการใด  พร้อมที่จะช่วยด้วย
พระหัตถ์พันกรของพระองค์ทรงโอบอุ้มเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลกให้
ปราศจากทุกข์เข็ญ  นับเป็นจริยานุเคราะห์แบบอย่างของพระมหาโพธิสัตว์
ผู้มีมหาเมตตามหากรุณา  บำเพ็ญช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏะสงสาร
อันเป็นทุกข์นี้ตลอดกาลนาน

 

เจ้าแม่กวมอิม
เมื่อได้ชมวัดนี้ครบถ้วนแล้ว  จะเห็นได้ว่า  มีส่วนคล้ายพระราชวังปักกิ่ง 
เพียงแต่จำลองพระราชวังมาส่วนหนึ่งเท่านั้น   

ถ้าท่านมีโอกาสอำนวย  ขอเชิญท่านไปชมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ
และร่วมทำบุญ ด้วยตัวท่านเอง  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่วัดโดยตรง  โทร. 0-2571-1155  หรือ  0-2920-2131


(โปรดติดตามครั้งต่อไป)

 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net